StatusBar.StatusBarPanelCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

StatusBar.StatusBarPanelCollection Kopiuje do zgodnej jednowymiarowej tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the StatusBar.StatusBarPanelCollection to a compatible one-dimensional array, starting at the specified index of the target array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ dest, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array dest, int index);
Sub CopyTo (dest As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

dest
Array

Jednowymiarowa tablica, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z kolekcji.The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from the collection. Tablica musi mieć indeksowane zaczynające od zera.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

Indeks (liczony od zera) w tablicy, w której rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in the array at which copying begins.

Implementuje

Wyjątki

arrayjest null.array is null.

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

—lub—-or- Liczba elementów w StatusBar.StatusBarPanelCollection elemencie jest większa niż dostępne miejsce od indeksu do arraykońca.The number of elements in the StatusBar.StatusBarPanelCollection is greater than the available space from index to the end of array.

Nie można automatycznie rzutować typu w kolekcji na typ array.The type in the collection cannot be cast automatically to the type of array.

Dotyczy