Stylus.StylusSystemGesture Zdarzenie dołączone

Definicja

Występuje, gdy użytkownik dokonuje gestu systemowego za pomocą tego pióra.Occurs when the user makes a system gesture with this stylus.

see AddStylusSystemGestureHandler, and RemoveStylusSystemGestureHandler
see AddStylusSystemGestureHandler, and RemoveStylusSystemGestureHandler
see AddStylusSystemGestureHandler, and RemoveStylusSystemGestureHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić gest systemu, który wywołał StylusSystemGesture zdarzenie.The following example demonstrates how to determine the system gesture that raised the StylusSystemGesture event. W tym przykładzie przyjęto założenie TextBox , textBox1 że istnieje wywołanie StylusSystemGesture i że zdarzenie jest połączone z programem obsługi zdarzeń.This example assumes that there is a TextBox called textBox1 and that the StylusSystemGesture event is connected to an event handler.

private void textbox1_StylusSystemGesture(object sender, StylusSystemGestureEventArgs e)
{
    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() + "\n");
}
Private Sub textbox1_StylusSystemGesture(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As StylusSystemGestureEventArgs) Handles textbox1.StylusSystemGesture

    textbox1.AppendText(e.SystemGesture.ToString() & vbLf)

End Sub

Uwagi

To jest dołączone zdarzenie.This is an attached event. WPFWPFimplementuje dołączone zdarzenia jako zdarzenia kierowane.implements attached events as routed events. Dołączone zdarzenie to, zasadniczo, XAMLXAML pojęcie języka używane do odwoływania się do zdarzeń, które są obsługiwane na obiektach, które nie są same, definiują zdarzenia.An attached event is, fundamentally, a XAMLXAML language concept used to reference events that are handled on objects that do not, themselves, define events. WPFWPFDodatkowo rozszerza możliwości dołączonego zdarzenia, umożliwiając jego przechodzenie do trasy.further expands an attached event's capabilities, allowing it to traverse a route. Dołączone zdarzenia nie mają bezpośredniej składni obsługi w kodzie; Aby dołączyć procedury obsługi dla zdarzenia kierowanego w kodzie, użyj wskazanej metody dodawania * procedury obsługi.Attached events do not have a direct handling syntax in code; to attach handlers for a routed event in code, use a designated Add*Handler method. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie załączonych zdarzeń.For details, see Attached Events Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusSystemGestureEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegateDelegate StylusSystemGestureEventHandler

Dotyczy

Zobacz też