LocalValueEntry.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy LocalValueEntry dwa wystąpienia są równe.Determines whether two LocalValueEntry instances are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Do porównania z bieżącym LocalValueEntry. LocalValueEntryThe LocalValueEntry to compare with the current LocalValueEntry.

Zwraca

Ta Equality(LocalValueEntry, LocalValueEntry) implementacja porównuje wartości Propertyi Valuepotencjalnie porównuje wartości.This Equality(LocalValueEntry, LocalValueEntry) implementation compares the values of the Property, and potentially compares the values of Value. Property Składnik aLocalValueEntry jest typem wartości, więc będzie zawsze porównywać bitowe.The Property component of a LocalValueEntry is a value type, so will always be a bitwise comparison. W przypadku Value składnika Ta implementacja wykorzystuje porównanie bitowe, jeśli jest typem wartości.For the Value component, this implementation employs a bitwise comparison if it is a value type. Dla lokalnie ustawionych właściwości, które mają typy referencyjne, zachowanie jest odroczone do mechanizmów wyznaczania równości tego typu, ponieważ tylko używa operatora = = dla dwóch wartości wewnętrznie.For locally set properties that have reference types, the behavior is deferred to that type's equality determination mechanisms, because it just uses the == operator on the two values internally. Domyślnie jest to równość odwołań do wartości, co oznacza, że równość dla całego LocalValueEntry byłyby równość odwołania.By default, this would be a reference equality of the values and thus the equality of the entire LocalValueEntry would become a reference equality.

Dotyczy