Animatable.BeginAnimation Metoda

Definicja

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty.

Przeciążenia

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, używane jest zachowanie SnapshotAndReplace.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, używane jest zachowanie SnapshotAndReplace.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametry

dp
DependencyProperty

Właściwość do animacji.The property to animate.

animation
AnimationTimeline

Animacja używana do animowania określonej właściwości.The animation used to animate the specified property.

Jeśli BeginTime animacji jest null, wszystkie bieżące animacje zostaną usunięte i bieżąca wartość właściwości zostanie przeprowadzona.If the animation's BeginTime is null, any current animations will be removed and the current value of the property will be held.

Jeśli animation jest null, wszystkie animacje zostaną usunięte z właściwości, a wartość właściwości zostanie przywrócona do wartości podstawowej.If animation is null, all animations will be removed from the property and the property value will revert back to its base value.

Implementuje

Uwagi

Jeśli animacja ma BeginTime, która jest większa od zera, animacja rozpocznie się po upływie tego czasu od momentu renderowania następnej ramki.If the animation has a BeginTime that is greater than zero, the animation begins after that amount of time has elapsed from the time the next frame is rendered.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonego DependencyProperty.Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animacja jest uruchamiana, gdy Następna ramka jest renderowana.The animation is started when the next frame is rendered. Jeśli określona właściwość jest już animowana, zostanie użyta określona HandoffBehavior.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Właściwość do animacji.The property to animate.

animation
AnimationTimeline

Animacja używana do animowania określonej właściwości.The animation used to animate the specified property.

Jeśli handoffBehavior jest SnapshotAndReplace i BeginTime animacji jest null, wszystkie bieżące animacje zostaną usunięte i bieżąca wartość właściwości zostanie przeprowadzona.If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and the animation's BeginTime is null, any current animations will be removed and the current value of the property will be held.

Jeśli handoffBehavior jest SnapshotAndReplace, a animation jest odwołaniem null, wszystkie animacje zostaną usunięte z właściwości, a wartość właściwości zostanie przywrócona do wartości podstawowej.If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and animation is a null reference, all animations will be removed from the property and the property value will revert back to its base value.

Jeśli handoffBehavior jest Compose, ta metoda nie będzie działać, jeśli animacja lub jej BeginTime jest null.If handoffBehavior is Compose, this method will have no effect if the animation or its BeginTime is null.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Wartość określająca sposób, w jaki Nowa animacja powinna współdziałać z wszystkimi bieżącymi animacjami, które mają już wpływ na wartość właściwości.A value that specifies how the new animation should interact with any current animations already affecting the property value.

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak zastosować animacje przy użyciu różnych ustawień HandoffBehavior.The following example shows how to apply animations using different HandoffBehavior settings.

/*

This sample animates the position of an ellipse when 
the user clicks within the main border. If the user
left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
is used when applying the animations. If the user
right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
instead.

*/

using namespace System;
using namespace System::Windows;
using namespace System::Windows::Navigation;
using namespace System::Windows::Media;
using namespace System::Windows::Media::Animation;
using namespace System::Windows::Shapes;
using namespace System::Windows::Controls;
using namespace System::Windows::Input;

namespace Microsoft {
  namespace Samples {
   namespace Animation {
     namespace LocalAnimations {
      public ref class InteractiveAnimationExample : Page {
      private: 
        TranslateTransform^ interactiveTranslateTransform;
        Border^ containerBorder;
        Ellipse^ interactiveEllipse;

      public: 
        InteractiveAnimationExample () 
        {
         WindowTitle = "Interactive Animation Example";
         DockPanel^ myPanel = gcnew DockPanel();
         myPanel->Margin = Thickness(20.0);

         containerBorder = gcnew Border();
         containerBorder->Background = Brushes::White;
         containerBorder->BorderBrush = Brushes::Black;
         containerBorder->BorderThickness = Thickness(2.0);
         containerBorder->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Stretch;

         interactiveEllipse = gcnew Ellipse();
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
         interactiveEllipse->Stroke = Brushes::Black;
         interactiveEllipse->StrokeThickness = 2.0;
         interactiveEllipse->Width = 25;
         interactiveEllipse->Height = 25;
         interactiveEllipse->HorizontalAlignment = System::Windows::HorizontalAlignment::Left;
         interactiveEllipse->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Top;

         interactiveTranslateTransform = gcnew TranslateTransform();
         interactiveEllipse->RenderTransform = interactiveTranslateTransform;

         containerBorder->MouseLeftButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseLeftButtonDown);
         containerBorder->MouseRightButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseRightButtonDown);
         containerBorder->Child = interactiveEllipse;

         myPanel->Children->Add(containerBorder);
         this->Content = myPanel;
        };

      private: 
        // When the user left-clicks, use the 
        // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
        void border_mouseLeftButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         System::Windows::Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         // Chage the color of the ellipse.
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
        }

      private:
        // When the user right-clicks, use the 
        // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
        void border_mouseRightButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         // Find the point where the use clicked.
         Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = System::Windows::Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::Compose);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));

         // Change the color of the ellipse.
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::Compose);
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Orange;
        }
      };
     }
   }
  }
}
/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations
{

  // Create the demonstration.
  public class InteractiveAnimationExample : Page {

    private TranslateTransform interactiveTranslateTransform;  
    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    
    public InteractiveAnimationExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = System.Windows.Media.Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);        

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;

      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose);  
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations


  ' Create the demonstration.
  Public Class InteractiveAnimationExample
    Inherits Page
    
    
    Private Dim interactiveTranslateTransform As TranslateTransform 
    Private Dim WithEvents containerBorder As Border 
    Private Dim interactiveEllipse As Ellipse
    
    Public Sub New()
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example"
      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)      
  
      containerBorder = new Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0) 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch
      
      interactiveEllipse = new Ellipse()
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0
      interactiveEllipse.Width = 25
      interactiveEllipse.Height = 25
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform()
      interactiveEllipse.RenderTransform = _
        interactiveTranslateTransform      
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub
    

    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseLeftButtonDown
   
    
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2 
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)        

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
          
    End Sub
    
    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseRightButtonDown
    
    
      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))) 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose)  
        
      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange
      
          
    End Sub
    
  End Class
 
End Namespace

Uwagi

Jeśli animacja ma BeginTime, która jest większa od zera, animacja rozpocznie się po upływie tego czasu od momentu renderowania następnej ramki.If the animation has a BeginTime that is greater than zero, the animation begins after that amount of time has elapsed from the time the next frame is rendered.

Korzystanie z Compose HandoffBehaviorUsing the Compose HandoffBehavior

Po zastosowaniu Storyboard, AnimationTimelinelub AnimationClock do właściwości przy użyciu Compose HandoffBehaviorwszystkie obiekty Clock wcześniej skojarzone z tą właściwością nadal zużywają zasoby systemowe; System chronometrażu nie spowoduje automatycznego usunięcia tych zegarów.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system will not remove these clocks automatically.

Aby uniknąć problemów z wydajnością podczas stosowania dużej liczby zegarów przy użyciu Compose, należy usunąć zegary redagowania z właściwości animowanej po ich zakończeniu.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Istnieje kilka sposobów usunięcia zegara.There are several ways to remove a clock.

Jest to szczególnie problem w przypadku animacji na obiektach, które mają długi okres istnienia.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Gdy obiekt jest odzyskiwany, jego zegary również zostaną rozłączone i zostaną pobrane jako elementy bezużyteczne.When an object is garbage collected, its clocks will also be disconnected and garbage collected.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów zegara, zobacz Omówienie animacji i systemu chronometrażu.For more information about clock objects, see the Animation and Timing System Overview.

Dotyczy