Brush.ToString Metoda

Definicja

Tworzy reprezentację ciągu dla tego obiektu.Creates a string representation of this object.

Przeciążenia

ToString()

Zwraca reprezentację Brushciągu.Return string representation of this Brush.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy ciąg reprezentujący ten obiekt na podstawie określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Creates a string representation of this object based on the specified culture-specific formatting information.

ToString()

Zwraca reprezentację Brushciągu.Return string representation of this Brush.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja tego obiektu w postaci ciągu.A string representation of this object.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy ciąg reprezentujący ten obiekt na podstawie określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Creates a string representation of this object based on the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Specyficzne dla kultury informacje o formatowaniu null lub Użyj domyślnego formatowania bieżącej kultury.Culture-specific formatting information, or null to use the default formatting of the current culture.

Zwraca

Reprezentacja tego obiektu w postaci ciągu.A string representation of this object.

Dotyczy