GeometryCollection.Enumerator Struktura

Definicja

Geometry Wylicza elementyGeometryCollectionw.Enumerates Geometry items in a GeometryCollection.

public: value class GeometryCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::Geometry ^>
public struct GeometryCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Geometry>
type GeometryCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator
    interface IEnumerator<Geometry>
    interface IDisposable
Public Structure GeometryCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of Geometry)
Dziedziczenie
GeometryCollection.Enumerator
Implementuje

Właściwości

Current

Pobiera bieżący element z kolekcji.Gets the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu w kolekcji.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Resetuje moduł wyliczający do pozycji początkowej, która jest wcześniejsza niż pierwszy element w kolekcji.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IEnumerator.Current

Ten typ lub element członkowski obsługuje Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastrukturę i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Dotyczy