GeneralTransform3DCollection.Add(GeneralTransform3D) Metoda

Definicja

GeneralTransform3D Dodaje obiekt na końcu kolekcji.Adds a GeneralTransform3D object to the end of the collection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^ value);
public void Add (System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D value);
abstract member Add : System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D -> unit
override this.Add : System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D -> unit
Public Sub Add (value As GeneralTransform3D)

Parametry

value
GeneralTransform3D

GeneralTransform3D Do dodania na końcu kolekcji.The GeneralTransform3D to add to the end of the collection.

Implementuje

Wyjątki

valuejest null.value is null.

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

—lub—-or-

Kolekcja ma stały rozmiar.The collection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych ICollection<T>.Addimplementacji programu, ta implementacja ArgumentException zgłasza, gdy próbujesz nulldodać.Unlike typical implementations of ICollection<T>.Add, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to add null.

Addwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.Add is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też