GeneralTransform3DCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SyncRootZobacz.For a description of this member, see SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
System.Collections.ICollection.SyncRoot
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do GeneralTransform3DCollection.An object that can be used to synchronize access to the GeneralTransform3DCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an ICollection interface.

ICollection.SyncRootwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.ICollection.SyncRoot is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy