GeneralTransform3DCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Remove(Object).For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Object do usunięcia z GeneralTransform3DCollection.The Object to remove from the GeneralTransform3DCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie GeneralTransform3DCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.Remove wprowadzono w .NET Framework wersji 3,5.IList.Remove is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy