ProjectionCamera.Position Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia położenie kamery we współrzędnych świata.Gets or sets the position of the camera in world coordinates.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::Point3D Position { System::Windows::Media::Media3D::Point3D get(); void set(System::Windows::Media::Media3D::Point3D value); };
public System.Windows.Media.Media3D.Point3D Position { get; set; }
member this.Position : System.Windows.Media.Media3D.Point3D with get, set
Public Property Position As Point3D

Wartość właściwości

Point3D określający pozycję aparatu.Point3D that specifies the position of the camera.

Przykłady

<Viewport3D.Camera>
  <PerspectiveCamera FarPlaneDistance="20" LookDirection="5,-2,-3" UpDirection="0,1,0" NearPlaneDistance="0" Position="-5,2,3" FieldOfView="45" />
</Viewport3D.Camera>

Uwagi

Należy zauważyć, że ta właściwość zwraca lokalizację aparatu, a nie LookDirection, w którym projekcja aparatu jest wyśrodkowana.Note that this property returns the location of the camera, not the LookDirection on which the camera's projection is centered.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PositionProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy