PixelFormatChannelMask Struktura

Definicja

Definiuje maskę bitową i przesunięcie dla określonych formatów pikseli.Defines the bit mask and shift for a specific pixel formats.

public value class PixelFormatChannelMask
public struct PixelFormatChannelMask
type PixelFormatChannelMask = struct
Public Structure PixelFormatChannelMask
Dziedziczenie
PixelFormatChannelMask

Właściwości

Mask

Pobiera maskę bitów kanału koloru.Gets the bitmask for a color channel. Wartość nigdy nie będzie większa niż 0xFFFFFFFF.The value will never be greater then 0xffffffff.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

Equals(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

Określa, czy dwie maski kanału formatu pikseli są równe.Determines if two pixel format channel masks are equal.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla maski.Retrieves a hash code for the mask.

Operatory

Equality(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

Porównuje dwa wystąpienia PixelFormatChannelMask dla równości.Compares two PixelFormatChannelMask instances for equality.

Inequality(PixelFormatChannelMask, PixelFormatChannelMask)

Porównuje dwa wystąpienia PixelFormatChannelMask pod kątem nierówności.Compares two PixelFormatChannelMask instances for inequality.

Dotyczy