Size Struktura

Definicja

Implementuje strukturę, która jest używana do opisywania Size obiektu.Implements a structure that is used to describe the Size of an object.

public value class Size : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.SizeConverter))]
[System.Serializable]
public struct Size : IFormattable
type Size = struct
  interface IFormattable
Public Structure Size
Implements IFormattable
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia struktury Size w kodzie.The following example demonstrates how to use a Size structure in code.

virtual Size MeasureOverride(Size availableSize) override
{
  Size^ panelDesiredSize = gcnew Size();

  // In our example, we just have one child. 
  // Report that our panel requires just the size of its only child.
  for each (UIElement^ child in InternalChildren)
  {
    child->Measure(availableSize);
    panelDesiredSize = child->DesiredSize;
  }
  return *panelDesiredSize ;
}
protected override Size MeasureOverride(Size availableSize)
{
  Size panelDesiredSize = new Size();

  // In our example, we just have one child. 
  // Report that our panel requires just the size of its only child.
  foreach (UIElement child in InternalChildren)
  {
    child.Measure(availableSize);
    panelDesiredSize = child.DesiredSize;
  }

  return panelDesiredSize ;
}
Protected Overrides Function MeasureOverride(ByVal availableSize As System.Windows.Size) As System.Windows.Size
  Dim panelDesiredSize As Size = New Size()
  ' In our example, we just have one child. 
  ' Report that our panel requires just the size of its only child.
  For Each child As UIElement In InternalChildren
    child.Measure(availableSize)
    panelDesiredSize = child.DesiredSize
  Next
  Return panelDesiredSize
End Function

Uwagi

Size jest szczególnie przydatna, ponieważ opisuje zarówno Height i Width obiektu.Size is particularly useful because it describes both the Height and Width of an object. Size jest szeroko używany przez system układu do rozmieszczenia i mierzenia elementów.Size is used extensively by the layout system to arrange and measure elements.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="width,height"/> 

Wartości XAMLXAML Values

Szerokośćwidth
Wartość większa lub równa 0, która określa Width struktury Size.A value greater than or equal to 0 that specifies the Width of the Size structure.

proporcjheight
Wartość większa lub równa 0, która określa Height struktury Size.A value greater than or equal to 0 that specifies the Height of the Size structure.

Konstruktory

Size(Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie struktury Size i przypisuje mu początkową width i height.Initializes a new instance of the Size structure and assigns it an initial width and height.

Właściwości

Empty

Pobiera wartość reprezentującą statyczną pustą Size.Gets a value that represents a static empty Size.

Height

Pobiera lub ustawia Height tego wystąpienia Size.Gets or sets the Height of this instance of Size.

IsEmpty

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie Size jest Empty.Gets a value that indicates whether this instance of Size is Empty.

Width

Pobiera lub ustawia Width tego wystąpienia Size.Gets or sets the Width of this instance of Size.

Metody

Equals(Object)

Porównuje obiekt z wystąpieniem Size dla równości.Compares an object to an instance of Size for equality.

Equals(Size)

Porównuje wartość z wystąpieniem Size dla równości.Compares a value to an instance of Size for equality.

Equals(Size, Size)

Porównuje dwa wystąpienia Size dla równości.Compares two instances of Size for equality.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego wystąpienia Size.Gets the hash code for this instance of Size.

Parse(String)

Zwraca wystąpienie Size ze skonwertowanego String.Returns an instance of Size from a converted String.

ToString()

Zwraca String, która reprezentuje ten obiekt Size.Returns a String that represents this Size object.

ToString(IFormatProvider)

Zwraca String, która reprezentuje to wystąpienie Size.Returns a String that represents this instance of Size.

Operatory

Equality(Size, Size)

Porównuje dwa wystąpienia Size dla równości.Compares two instances of Size for equality.

Explicit(Size to Point)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size na wystąpienie Point.Explicitly converts an instance of Size to an instance of Point.

Explicit(Size to Vector)

Jawnie konwertuje wystąpienie Size na wystąpienie Vector.Explicitly converts an instance of Size to an instance of Vector.

Inequality(Size, Size)

Porównuje dwa wystąpienia Size dla nierówności.Compares two instances of Size for inequality.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Dotyczy

Zobacz też