XmlSchemaSet.GlobalElements Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie elementy globalne we wszystkich schematach języka definicji schematu XML (XSD) w XmlSchemaSet .Gets all the global elements in all the XML Schema definition language (XSD) schemas in the XmlSchemaSet.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ GlobalElements { System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ get(); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable GlobalElements { get; }
member this.GlobalElements : System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable
Public ReadOnly Property GlobalElements As XmlSchemaObjectTable

Wartość właściwości

XmlSchemaObjectTable

Kolekcja elementów globalnych.The collection of global elements.

Dotyczy

Zobacz też