XmlSchemaSet.GlobalTypes Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie globalne proste i złożone typy we wszystkich schematach języka definicji schematu XML (XSD) w XmlSchemaSet .Gets all of the global simple and complex types in all the XML Schema definition language (XSD) schemas in the XmlSchemaSet.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ GlobalTypes { System::Xml::Schema::XmlSchemaObjectTable ^ get(); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable GlobalTypes { get; }
member this.GlobalTypes : System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable
Public ReadOnly Property GlobalTypes As XmlSchemaObjectTable

Wartość właściwości

XmlSchemaObjectTable

Kolekcja globalnych prostych i złożonych typów.The collection of global simple and complex types.

Uwagi

GlobalTypesWłaściwość zawsze zwraca typ, który reprezentuje xs:anyType typ złożony.The GlobalTypes property always returns a type that represents the xs:anyType complex type.

Dotyczy

Zobacz też