XmlReader.ReadContentAsObjectAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie odczytuje zawartość tekstową w bieżącym położeniu jako Object.Asynchronously reads the text content at the current position as an Object.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Object ^> ^ ReadContentAsObjectAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<object> ReadContentAsObjectAsync ();
abstract member ReadContentAsObjectAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<obj>
override this.ReadContentAsObjectAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<obj>
Public Overridable Function ReadContentAsObjectAsync () As Task(Of Object)

Zwraca

Task<Object>

Zawartość tekstowa jako najbardziej odpowiedni obiekt środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR).The text content as the most appropriate common language runtime (CLR) object.

Wyjątki

Metoda XmlReader została wywołana przed ukończeniem poprzedniej operacji asynchronicznej.An XmlReader method was called before a previous asynchronous operation finished. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "asynchroniczna operacja jest już w toku".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

— lub —-or-

Metoda asynchroniczna XmlReader została wywołana bez ustawienia flagi Async do true.An XmlReader asynchronous method was called without setting the Async flag to true. W takim przypadku InvalidOperationException jest generowany z komunikatem "Ustaw tabela XmlReaderSettings. Async to true, jeśli chcesz użyć metod asynchronicznych".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "Set XmlReaderSettings.Async to true if you want to use Async Methods."

Uwagi

Jest to asynchroniczna wersja ReadContentAsObjectz tą samą funkcjonalnością.This is the asynchronous version of ReadContentAsObject, with the same functionality. Aby użyć tej metody, należy ustawić flagę Async, aby true.To use this method, you must set the Async flag to true.

Dotyczy

Zobacz też