PrecedingIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich węzłach z typem zawartości, które poprzedzają węzeł początkowy w kolejności dokumentu.Iterates over all the content-typed nodes which precede the starting node in document order. Zwraca węzły w kolejności odwrotnego dokumentu.Returns nodes in reverse document order.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class PrecedingIterator
public struct PrecedingIterator
type PrecedingIterator = struct
Public Structure PrecedingIterator
Dziedziczenie
PrecedingIterator

Uwagi

Stan nawigatora zmienia się tylko wtedy, MoveNext gdy metoda została zwrócona. trueThe state of the navigator changes only if the MoveNext method has returned true.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

PrecedingIteratorInicjuje.Initializes the PrecedingIterator. PrecedingIterator Nie zawiera duplikatów.The PrecedingIterator does not contain duplicates.

MoveNext()

Umieszcza iterator w następnym poprzedzającym węźle w kolejności odwrotnego dokumentu.Positions the iterator on the next preceding node in reverse document order.

Dotyczy