KeyTime.Implicit(TimeSpan to KeyTime) Operator

Definicja

Niejawnie konwertuje TimeSpan na KeyTime.Implicitly converts a TimeSpan to a KeyTime.

public:
 static operator Windows::UI::Xaml::Media::Animation::KeyTime(TimeSpan timeSpan);
public static implicit operator Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime (TimeSpan timeSpan);
static member op_Implicit : TimeSpan -> Windows.UI.Xaml.Media.Animation.KeyTime

Parametry

timeSpan
TimeSpan

Wartość TimeSpan do przekonwertowania.The TimeSpan value to convert.

Zwraca

Utworzony element KeyTime.The created KeyTime.

Uwagi

Ta struktura reprezentuje projekcję .NET struktury KeyTime środowisko wykonawcze systemu Windows (WinRT).This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) KeyTime struct. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KeyTime w dokumentacji interfejsu API platformy UWP.For more information, see KeyTime in the UWP API reference.

Dotyczy