ascending (odwołanie w C#)ascending (C# Reference)

Kontekstowe słowo kluczowe jest używane w klauzuli OrderBy w wyrażeniach zapytania, aby określić, że kolejność sortowania jest od najmniejszych do największych. ascendingThe ascending contextual keyword is used in the orderby clause in query expressions to specify that the sort order is from smallest to largest. Ponieważ ascending jest to domyślny porządek sortowania, nie trzeba go określać.Because ascending is the default sort order, you do not have to specify it.

PrzykładExample

ascending W poniższym przykładzie pokazano użycie w klauzuli OrderBy.The following example shows the use of ascending in an orderby clause.

IEnumerable<string> sortAscendingQuery =
    from vegetable in vegetables
    orderby vegetable ascending
    select vegetable;

Zobacz takżeSee also