descending (odwołanie w C#)descending (C# Reference)

Kontekstowe słowo kluczowe jest używane w klauzuli OrderBy w wyrażeniach zapytania, aby określić, że kolejność sortowania jest od największych do najmniejszych. descendingThe descending contextual keyword is used in the orderby clause in query expressions to specify that the sort order is from largest to smallest.

PrzykładExample

descending W poniższym przykładzie pokazano użycie w klauzuli OrderBy.The following example shows the use of descending in an orderby clause.

IEnumerable<string> sortDescendingQuery =
    from vegetable in vegetables
    orderby vegetable descending
    select vegetable;

Zobacz takżeSee also