.NET Framework wersje i zależności.NET Framework versions and dependencies

Każda wersja programu.NET Framework zawiera środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR), biblioteki klas bazowych i inne zarządzane biblioteki.Each version of the .NET Framework contains the common language runtime (CLR), the base class libraries, and other managed libraries. W tym temacie opisano kluczowe funkcje programu .NET Framework według wersji, podano informacje o bazowych wersjach środowiska CLR i skojarzonych środowiskach deweloperskich oraz zidentyfikowano wersje, które są instalowane przez system operacyjny Windows.This topic describes the key features of the .NET Framework by version, provides information about the underlying CLR versions and associated development environments, and identifies the versions that are installed by the Windows operating system.

Uwaga

Aby uzyskać informacje na temat pobierania i instalowania .NET Framework, zobacz instalowanie .NET Framework dla deweloperów.For information on downloading and installing the .NET Framework, see Install the .NET Framework for developers.

W poniższej tabeli zestawiono historię wersji .NET Framework i są skorelowane poszczególne wersje programu Visual Studio, Windows i Windows Server.The following table summarizes .NET Framework version history and correlates each version with Visual Studio, Windows, and Windows Server. Program Visual Studio zapewnia wiele obiektów docelowych, więc nie jest ograniczona do wersji wymienionej .NET Framework.Visual Studio provides multi-targeting, so you are not limited to the version of the .NET Framework that's listed.

Każda nowa wersja programu .NET Framework zachowuje funkcje z poprzednich wersji i dodaje nowe funkcje.Each new version of the .NET Framework retains features from the previous versions and adds new features. Środowisko CLR jest identyfikowane za pomocą własnego numeru wersji.The CLR is identified by its own version number. Numer wersji programu .NET Framework jest zwiększany przy każdym wydaniu, chociaż wersja środowiska CLR nie zawsze jest zwiększana.The .NET Framework version number is incremented at each release, although the CLR version is not always incremented. Na przykład .NET Framework 4, 4,5 i nowsze wersje obejmują środowisko CLR 4, ale .NET Framework 2,0, 3,0 i 3,5 zawierają środowisko CLR 2,0.For example, the .NET Framework 4, 4.5, and later releases include CLR 4, but the .NET Framework 2.0, 3.0, and 3.5 include CLR 2.0. (Nie było wersji 3 środowiska CLR).(There was no version 3 of the CLR.)

Aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych, zobacz wymagania systemowe .See System Requirements for a complete list of supported operating systems. Aby uzyskać pliki do pobrania, zobacz Install the .NET Framework for Developers.For downloads, see Install the .NET Framework for developers. Aby określić, które wersje .NET Framework są zainstalowane na komputerze, zobacz How to: Określanie, które wersje .NET Framework są zainstalowane.For determining which versions of the .NET Framework are installed on a computer, see How to: Determine Which .NET Framework Versions Are Installed.

W tabeli znajdują się wersje .NET Framework zainstalowanych w systemie operacyjnym, które zostały oznaczone jako ✓ w dodatku w systemie Windows , a zawarte w/ można zainstalować w kolumnach systemu Windows Server , muszą być włączone w kontrolce Panel (dla systemu Windows) lub włączony przy użyciu Menedżer serwera (dla systemu Windows Server).In the table, versions of the .NET Framework that are installed on operating system versions marked with ✓ in the Included in/Can be installed on Windows and the Included in/Can be installed on Windows Server columns must be enabled in Control Panel (for Windows) or enabled through the Server Manager (for Windows Server).

Ważne

W poniższej tabeli wymieniono klucze wydane wersje tylko platforma .NET Framework.The following table lists the keys of released versions of the .NET Framework only. Go nie ma kluczy w wersji zapoznawczej ani wersji wstępnych.It doesn't list the keys of preview or pre-release versions.

Wersja programu .NET Framework.NET Framework version Wersja środowiska CLRCLR version Uwzględnione wIncluded in
Visual StudioVisual Studio
versionversion
✓ Uwzględnione w✓ Included in
+ Można zainstalować na+ Can be installed on
WindowsWindows
✓ Uwzględnione w✓ Included in
+ Można zainstalować na+ Can be installed on
Windows ServerWindows Server
Aby określić zainstalowaną wersję programu .NETTo determine installed .NET version
4,84.8

Nowe funkcjeNew features

Nowość w ułatwieniach dostępuNew in accessibility

Informacje o wersjiRelease notes
44 ✓ 10 maja 2019 Update✓ 10 May 2019 Update

+ 10 października 2018 Update (wersja 1809)+ 10 October 2018 Update (Version 1809)
+ 10 kwietnia 2018 Update (wersja 1803)+ 10 April 2018 Update (Version 1803)
+ 10 jesień Update (wersja 1709)+ 10 Fall Creators Update (Version 1709)
Update + 10 dla twórców (wersja 1703)+ 10 Creators Update (Version 1703)
+ 10 rocznicowej aktualizacji (wersja 1607)+ 10 Anniversary Update (Version 1607)
+ 8,1+ 8.1
+ 7+7
+ Windows Server 2019+ Windows Server 2019
+ Windows Server, wersja 1809+ Windows Server, version 1809
+ Windows Server, wersja 1803+ Windows Server, version 1803
+ 2016+ 2016
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-528040 (Aktualizacja systemu Windows 10 może 2019)- 528040 (Windows 10 May 2019 Update)
-528049 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 528049 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.7.24.7.2

Nowe funkcjeNew features

Nowość w ułatwieniach dostępuNew in accessibility

Informacje o wersjiRelease notes
44 Aktualizacja ✓ 10 października 2018 (wersja 1809)✓ 10 October 2018 Update (Version 1809)
Aktualizacja ✓ 10 kwietnia 2018 (wersja 1803)✓ 10 April 2018 Update (Version 1803)

+ 10 jesień Update (wersja 1709)+ 10 Fall Creators Update (Version 1709)
Update + 10 dla twórców (wersja 1703)+ 10 Creators Update (Version 1703)
+ 10 rocznicowej aktualizacji (wersja 1607)+ 10 Anniversary Update (Version 1607)
+ 8,1+ 8.1
+ 7+7
✓ Windows Server 2019✓ Windows Server 2019
✓ Windows Server, wersja 1809✓ Windows Server, version 1809
✓ Windows Server, wersja 1803✓ Windows Server, version 1803

+ Windows Server, wersja 1709+ Windows Server, version 1709
+ 2016+ 2016
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-461814 (Aktualizacja systemu Windows 10 października 2018)- 461814 (Windows 10 October 2018 Update)
-461808 (Aktualizacja systemu Windows 10 kwietnia 2018 i system Windows Server w wersji 1803)- 461808 (Windows 10 April 2018 Update and Windows Server, version 1803)
-461814 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 461814 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.7.14.7.1

Nowe funkcjeNew features

Nowość w ułatwieniach dostępuNew in accessibility

Informacje o wersjiRelease notes
44 ✓ 10 (wersja 1709)✓ 10 Fall Creators Update (Version 1709)

Update + 10 dla twórców (wersja 1703)+ 10 Creators Update (Version 1703)
+ 10 rocznicowej aktualizacji (wersja 1607)+ 10 Anniversary Update (Version 1607)
+ 8,1+ 8.1
+ 7+7
+ Windows Server, wersja 1803+ Windows Server, version 1803

✓ Windows Server, wersja 1709✓ Windows Server, version 1709

+ 2016+ 2016
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-461308 (aktualizacje systemu Windows 10 dla twórców i system Windows Server w wersji 1709)- 461308 (Windows 10 Creators Update and Windows Server, version 1709)
-461310 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 461310 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4,74.7

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 Aktualizacja ✓ 10 dla twórców (wersja 1703)✓ 10 Creators Update (Version 1703)

+ 10 rocznicowej aktualizacji (wersja 1607)+ 10 Anniversary Update (Version 1607)
+ 8,1+ 8.1
+ 7+7
+ 2016+ 2016
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-460798 (Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców)- 460798 (Windows 10 Creators Update)
-460805 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 460805 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.6.24.6.2

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 ✓ 10 rocznicowej aktualizacji (wersja 1607)✓ 10 Anniversary Update (Version 1607)

+ 10 listopada (wersja 1511)+ 10 November Update (Version 1511)
+ 10+ 10
+ 8,1+ 8.1
+ 7+ 7
✓ 2016✓ 2016

+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-394802 (Aktualizacja z rocznicą systemu Windows 10 i system Windows Server 2016)- 394802 (Windows 10 Anniversary Update and Windows Server 2016)
-394806 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 394806 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.6.14.6.1

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 Aktualizacja ✓ 10 listopada (wersja 1511)✓ 10 November Update (Version 1511)

+ 10+ 10
+ 8,1+ 8.1
+ 8+ 8
+ 7+ 7
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-394254 (Aktualizacja systemu Windows 10 z listopada)- 394254 (Windows 10 November Update)
-394271 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 394271 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.64.6

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 20152015 ✓ 10✓ 10

+ 8,1+ 8.1
+ 8+ 8
+ 7+ 7
+ Vista+ Vista
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-393295 (system Windows 10)- 393295 (Windows 10)
-393297 (wszystkie inne wersje systemu operacyjnego)- 393297 (all other OS versions)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.5.24.5.2

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 - + 8,1+ 8.1
+ 8+ 8
+ 7+ 7
+ Vista+ Vista
+ 2012 R2+ 2012 R2
+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

379893379893

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.5.14.5.1

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 20132013 ✓ 8,1✓ 8.1

+ 8+ 8
+ 7+ 7
+ Vista+ Vista
✓ 2012 R2✓ 2012 R2

+ 2012+ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

-378675 (Windows 8.1)- 378675 (Windows 8.1)
-378758 (wszystkie inne)- 378758 (all other)

(zobacz instrukcje)(see instructions)
4.54.5

Nowe funkcjeNew features

Informacje o wersjiRelease notes
44 20122012 ✓ 8✓ 8
+ 7+ 7
+ Vista+ Vista
✓ 2012✓ 2012
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
Użyj Release DWORD:Use Release DWORD:

378389378389

(zobacz instrukcje)(see instructions)
44

Nowe funkcjeNew features
44 20102010 + 7+ 7
+ Vista+ Vista
+ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1+ 2008 R2 SP1
+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
+ 2003+ 2003
Zobacz instrukcjeSee instructions
3.53.5

Nowe funkcjeNew features
2.02.0 20082008 ✓ 10*✓ 10*
✓ 8,1*✓ 8.1*
✓ 8*✓ 8*
✓ 7✓ 7

+ Vista+ Vista
+ Windows Server, wersja 1803*+ Windows Server, version 1803*
+ Windows Server, wersja 1709*+ Windows Server, version 1709*
+ 2016*+ 2016*
+ 2012* R2+ 2012 R2*
+ 2012*+ 2012*

✓ 2008 R2 z dodatkiem SP1*✓2008 R2 SP1*

+ 2008 Z DODATKIEM SP2+ 2008 SP2
+ 2003+ 2003
Zobacz instrukcjeSee instructions
3.03.0

New:New:
WPF, WCF, WF, CardSpaceWPF, WCF, WF, CardSpace
2.02.0 - ✓ Vista✓ Vista ✓ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1 *✓ 2008 R2 SP1*
✓ 2008 SP2*✓ 2008 SP2*

+ 2003+ 2003
Zobacz instrukcjeSee instructions
2.02.0

Nowe funkcjeNew features
2.02.0 20052005 - ✓ 2008 R2 Z DODATKIEM SP1✓ 2008 R2 SP1
✓ 2008 Z DODATKIEM SP2✓ 2008 SP2
✓ 2003✓ 2003
Zobacz instrukcjeSee instructions
1.11.1

Nowe funkcjeNew features
1.11.1 20032003 - ✓ 2003✓ 2003 Zobacz instrukcjeSee instructions
1.01.0 1.01.0 Visual Studio .NETVisual Studio .NET - - Zobacz instrukcjeSee instructions

Uwaga

  • .NET Framework musi być włączona w tym systemie operacyjnym za pomocą Panelu sterowania (dla systemu Windows) lub Menedżer serwera (dla systemu Windows Server).The .NET Framework must be enabled on this operating system through Control Panel (for Windows) or the Server Manager (for Windows Server).
  • Ogólnie rzecz biorąc, nie należy odinstalowywać żadnych wersji programu .NET Framework, które są zainstalowane na komputerze, ponieważ używana aplikacja może zależeć od określonej wersji i usunięcie tej wersji mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie.In general, you should not uninstall any versions of the .NET Framework that are installed on your computer, because an application you use may depend on a specific version and may break if that version is removed. Jednocześnie można załadować wiele wersji programu .NET Framework na pojedynczym komputerze.You can load multiple versions of the .NET Framework on a single computer at the same time. Oznacza to, że można zainstalować .NET Framework bez konieczności odinstalowywania poprzednich wersji.This means that you can install the .NET Framework without having to uninstall previous versions. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wprowadzenie.For more information, see Getting Started.

Kierowanie i uruchamianie aplikacji dla wersji 4,5 i nowszychTarget and run apps for version 4.5 and later

.NET Framework 4,5 to aktualizacja w miejscu, która zastępuje .NET Framework 4 na komputerze, a podobnie, .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 i 4,8 to aktualizacje w miejscu do .NET Framework 4,5, co oznacza, że używają tego samego środowiska uruchomieniowego wersja, ale wersje zestawu są aktualizowane i zawierają nowe typy i elementy członkowskie..NET Framework 4.5 is an in-place update that replaces .NET Framework 4 on your computer, and similarly, .NET Framework 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, and 4.8 are in-place updates to .NET Framework 4.5, which means that they use the same runtime version, but the assembly versions are updated and include new types and members. Po zainstalowaniu jednej z tych aktualizacji .NET Framework 4, .NET Framework 4,5, .NET Framework 4,6 lub .NET Framework 4,7 aplikacje powinny nadal działać bez konieczności ponownej kompilacji.After you install one of these updates, your .NET Framework 4, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6, or .NET Framework 4.7 apps should continue to run without requiring recompilation. Jednak odwrotna zależność nie istnieje.However, the reverse is not true. Nie zaleca się uruchamiania aplikacji przeznaczonych dla nowszej wersji .NET Framework we wcześniejszej wersji .NET Framework.We do not recommend running apps that target a later version of the .NET Framework on an earlier version of the .NET Framework. Na przykład nie zalecamy uruchamiania aplikacji dla elementów docelowych .NET Framework 4,6 na .NET Framework 4,5.For example, we do not recommend that you run an app the targets .NET Framework 4.6 on .NET Framework 4.5. Należy przestrzegać następujących wytycznych:The following guidelines apply:

  • W programie Visual Studio można wybrać .NET Framework 4,5 jako platformę docelową dla projektu (ustawia właściwość GetReferenceAssemblyPaths.TargetFrameworkMoniker) do kompilowania projektu jako zestawu .NET Framework 4,5 lub pliku wykonywalnego.In Visual Studio, you can choose .NET Framework 4.5 as the target framework for a project (this sets the GetReferenceAssemblyPaths.TargetFrameworkMoniker property) to compile the project as a .NET Framework 4.5 assembly or executable. Ten zestaw lub plik wykonywalny można następnie użyć na dowolnym komputerze z zainstalowanym .NET Framework 4,5, 4.5.1, 4.5.2, 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 lub 4,8.This assembly or executable can then be used on any computer that has the .NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, or 4.8 installed.

  • W programie Visual Studio można wybrać .NET Framework 4.5.1 jako platformę docelową dla projektu w celu skompilowania go jako zestawu .NET Framework 4.5.1 lub pliku wykonywalnego.In Visual Studio, you can choose .NET Framework 4.5.1 as the target framework for a project to compile it as a .NET Framework 4.5.1 assembly or executable. Ten zestaw lub plik wykonywalny jest uruchamiany tylko na komputerach, na których zainstalowano .NET Framework 4.5.1 lub nowszy.Only run this assembly or executable on computers that have .NET Framework 4.5.1 or later installed. Program wykonywalny przeznaczony dla .NET Framework 4.5.1 zostanie zablokowany na komputerze, na którym jest zainstalowana tylko wcześniejsza wersja .NET Framework, taka jak .NET Framework 4,5.An executable that targets .NET Framework 4.5.1 will be blocked from running on a computer that only has an earlier version of the .NET Framework, such as .NET Framework 4.5, installed. Użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie .NET Framework 4.5.1.The user will be prompted to install the .NET Framework 4.5.1. Ponadto nie należy wywoływać zestawów .NET Framework 4.5.1 z aplikacji, która jest przeznaczona dla starszej wersji .NET Framework, takiej jak .NET Framework 4,5.In addition, .NET Framework 4.5.1 assemblies should not be called from an app that targets an earlier version of the .NET Framework, such as .NET Framework 4.5.

    Uwaga

    .NET Framework 4.5.1 i .NET Framework 4,5 są używane w tym miejscu tylko jako przykłady..NET Framework 4.5.1 and .NET Framework 4.5 are used here only as examples. Opisana zasada dotyczy każdej aplikacji, która jest przeznaczona dla nowszej wersji .NET Framework niż zainstalowana w systemie, na którym jest uruchomiona.The principle described applies to any app that targets a later version of the .NET Framework than the one installed on the system on which it's running.

Niektóre zmiany w .NET Framework mogą wymagać zmian w kodzie aplikacji; Sprawdź zgodność aplikacji przed uruchomieniem istniejących aplikacji z .NET Framework 4,5 lub nowszymi wersjami.Some changes in the .NET Framework may require changes to your app code; see Application Compatibility before you run your existing apps with .NET Framework 4.5 or later versions. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania bieżącej wersji, zobacz Install the .NET Framework for Developers.For more information about installing the current version, see Install the .NET Framework for developers. Aby uzyskać informacje na temat pomocy technicznej dla .NET Framework, zobacz .NET Framework oficjalne zasady pomocy technicznej w witrynie sieci Web platformy .NET.For information about support for the .NET Framework, see .NET Framework official support policy on the .NET website.

Kierowanie i uruchamianie aplikacji dla starszych wersjiTarget and run apps for older versions

.NET Framework wersje 2,0, 3,0 i 3,5 są kompilowane przy użyciu tej samej wersji środowiska CLR (CLR 2,0)..NET Framework versions 2.0, 3.0, and 3.5 are built with the same version of the CLR (CLR 2.0). Te wersje reprezentują kolejne warstwy jednej instalacji.These versions represent successive layers of a single installation. Każda wersja jest kompilowana przyrostowo na poprzednich wersjach.Each version is built incrementally on top of the earlier versions. Nie jest możliwe uruchamianie wersji 2,0, 3,0 i 3,5 obok siebie na komputerze.It's not possible to run versions 2.0, 3.0, and 3.5 side by side on a computer. Po zainstalowaniu wersji 3.5 automatycznie są udostępniane warstwy 2.0 i 3.0, a aplikacje, które zostały zaprojektowane dla wersji 2.0, 3.0 i 3.5, można uruchamiać z użyciem wersji 3.5.When you install version 3.5, you get the 2.0 and 3.0 layers automatically, and apps that were built for versions 2.0, 3.0, and 3.5 can all run on version 3.5. Jednakże .NET Framework 4 kończy to podejście warstwowe i jego nowsze wersje (.NET Framework 4,5, 4.5.1, 4.5.2, 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 i 4,8) również reprezentują kolejne warstwy pojedynczej instalacji.However, .NET Framework 4 ends this layering approach, and it and later releases (.NET Framework 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, and 4.8) also represent successive layers of a single installation. Począwszy od .NET Framework 4, można użyć funkcji w procesie, która obok siebie umożliwia uruchamianie wielu wersji środowiska CLR w pojedynczym procesie.Starting with .NET Framework 4, you can use in-process, side by side hosting to run multiple versions of the CLR in a single process. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zestawy i wykonywanie równoczesne.For more information, see Assemblies and Side-by-Side Execution.

Ponadto, jeśli aplikacja jest przeznaczona dla wersji 2,0, 3,0 lub 3,5, użytkownicy mogą być zobowiązani do włączenia .NET Framework 3,5 na komputerze z systemem Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, zanim będą mogli uruchomić aplikację.In addition, if your app targets version 2.0, 3.0, or 3.5, your users may be required to enable the .NET Framework 3.5 on a Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10 computer before they can run your app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instalowanie .NET Framework 3,5 w systemie Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8.For more information, see Install the .NET Framework 3.5 on Windows 10, Windows 8.1, and Windows 8.

Następne krokiNext steps

Zobacz takżeSee also