Szybki start: Dodawanie i przypisywanie aplikacji klienckiejQuickstart: Add and assign a client app

W tym przewodniku Szybki start za pomocą usługi Intune utworzysz i przypiszesz pracownikom aplikację kliencką.In this quickstart, you will use Intune to add and assign a client app to your company's workforce. Jednym z priorytetów administratora jest zapewnienie, że użytkownicy końcowi mają dostęp do aplikacji, których potrzebują do pracy.One of an admin's priorities is to ensure that end users have access to the apps they need to do their work.

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Intune, utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej.If you don't have an Intune subscription, sign up for a free trial account.

Wymagania wstępnePrerequisites

Logowanie się do usługi IntuneSign in to Intune

Zaloguj się w usłudze Intune jako administrator globalny lub administrator usługi Intune.Sign in to Intune as a Global administrator or an Intune Service administrator. Jeśli utworzono subskrypcję wersji próbnej usługi Intune, konto, którego użyto do utworzenia subskrypcji, jest administratorem globalnym.If you have created an Intune Trial subscription, the account you created the subscription with is the Global administrator.

Dodawanie aplikacji klienckiej do usługi IntuneAdd the client app to Intune

Po dodaniu aplikacji usługa Intune może zarządzać jej aspektami.An app can be included so that Intune can manage aspects of the app.

Aby dodać aplikację do usługi Intune, wykonaj następujące czynności:Use the following steps to add an app to Intune:

 1. W usłudze Intune wybierz kolejno pozycje Aplikacje > Wszystkie aplikacje > Dodaj.In Intune, select Apps > All apps > Add.
 2. Wybierz pozycję Windows 10 w sekcji Aplikacje platformy Microsoft 365 okienka Wybierz typ aplikacji.Select Windows 10 in the Microsoft 365 Apps section of the Select app type pane.
 3. Kliknij pozycję Wybierz.Click Select. Zostaną wyświetlone kroki dodawania aplikacji.The Add app steps are displayed.
 4. Potwierdź szczegóły domyślne na stronie informacji o pakiecie aplikacji.Confirm the default details in the App suite information page.
 5. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Konfigurowanie pakietu aplikacji.Click Next to display the Configure app suite page.
 6. Obok pozycji Kanał aktualizacji wybierz pozycję Co miesiąc z pola listy rozwijanej.Next to Update Channel select Monthly from the dropdown box.
 7. Potwierdź pozostałe szczegóły domyślne na stronie *Konfigurowanie pakietu aplikacji.Confirm the remaining default details in the *Configure app suite page.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Tagi zakresu.Click Next to display the Scope tags page.
 9. Kliknij pozycję Wybierz tagi zakresu, aby opcjonalnie dodać tagi zakresu dla aplikacji.Click Select scope tags to optionally add scope tags for the app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Używanie kontroli dostępu opartej na rolach i tagów zakresu w rozproszonej infrastrukturze informatycznej.For more information, see Use role-based access control (RBAC) and scope tags for distributed IT.
 10. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Przypisania.Click Next to display the Assignments page.
 11. Wybierz przypisania grupy dla aplikacji.Select the group assignments for the app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie grup w celu organizowania użytkowników i urządzeń.For more information, see Add groups to organize users and devices.
 12. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Recenzja i tworzenie.Click Next to display the Review + create page. Przejrzyj wartości i ustawienia wprowadzone dla aplikacji.Review the values and settings you entered for the app.
 13. Gdy skończysz, kliknij pozycję Utwórz, aby dodać aplikację do usługi Intune.When you are done, click Create to add the app to Intune.

Przypisywanie aplikacji do grupyAssign the app to a group

Po dodaniu aplikacji do usługi Microsoft Intune należy ją przypisać do grup użytkowników i urządzeń.After you've added an app to Microsoft Intune, you can assign the app to groups of users or devices.

Uwaga

Ten przewodnik Szybki start bazuje na poprzednich przewodnikach Szybki start z tej serii.This quickstart builds on previous quickstarts in this series. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wymagania wstępne w tym przewodniku Szybki Start.Please see prerequisites in this quickstart for details.

Aby przypisać aplikację do grupy, wykonaj następujące czynności:Use the following steps to assign an app to a group:

 1. W usłudze Intune wybierz kolejno pozycje Aplikacje > Wszystkie aplikacje.In Intune, select Apps > All apps.
 2. Wybierz aplikację, którą chcesz przypisać do grupy.Select the app that you want to assign to a group.
 3. Kliknij pozycję Przypisania > Dodaj grupę w celu wyświetlenia w okienku Dodaj grupę.Click Assignments > Add group to display the Add group pane.
 4. Wybierz pozycję Dostępne dla zarejestrowanych urządzeń z listy rozwijanej Typ przypisania.Select Available for enrolled devices in the Assignment type dropdown box.
 5. Wybierz pozycję Objęte grupy > Wybierz grupy do uwzględnienia > Contoso Testers (Testerzy Contoso).Click Included Groups > Select groups to include > Contoso Testers.
 6. Kliknij pozycję Wybierz > OK > OK > Zapisz w celu przypisania grupy.Click Select > OK > OK > Save to assign the group.

Aplikacja została przypisana do grupy Contoso Testers (Testerzy Contoso).You now have assigned the app to the Contoso Testers group.

Instalowanie aplikacji na zarejestrowanym urządzeniuInstall the app on the enrolled device

W celu zainstalowania aplikacji To-Do firmy Contoso udostępnionej przez usługę Intune należy zainstalować aplikację Portal firmy i skorzystać z niej.You must install and use the Company Portal app to install the Contoso's To-Do app made available by Intune. Wykonaj następujące czynności, aby upewnić się, że aplikacja jest dostępna dla użytkownika zarejestrowanego urządzenia.Use the following steps to verify that the app is available to the user of the enrolled device.

 1. Zaloguj się na zarejestrowanym urządzeniu z systemem Windows 10 Desktop.Log in to your enrolled Windows 10 Desktop device.

  Ważne

  Urządzenie musi być zarejestrowane w usłudze Intune.The device must be enrolled with Intune. Ponadto musisz zalogować się na urządzeniu przy użyciu konta należącego do grupy przypisanej do aplikacji.Also, you must sign in to the device using an account contained in the group you assigned to the app.

 2. Z menu Start otwórz aplikację Microsoft Store.From the Start menu, open the Microsoft Store. Następnie znajdź aplikację Portal firmy i zainstaluj ją.Then, find the Company Portal app and install it.

 3. Uruchom aplikację Portal firmy.Launch the Company Portal app.

 4. Kliknij aplikację dodaną przy użyciu usługi Intune.Click the app that you added using Intune. W tym przewodniku Szybki start dodano pakiet Aplikacje platformy Microsoft 365.In this quickstart you added the Microsoft 365 Apps suite.

  Uwaga

  Jeśli nie udało Ci się pomyślnie przypisać żadnych aplikacji do użytkownika usługi Intune, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Administrator IT nie udostępnił Ci żadnych aplikacji.If you did not successfully assign any apps to the Intune user, you will see the following message: Your IT administrator did not make any apps available to you.

 5. Kliknij przycisk Zainstaluj.Click Install.

Jeśli jednak w Twojej organizacji wymagane jest przypisanie aplikacji Portal firmy do pracowników, aplikację Portal firmy dla systemu Windows 10 można przypisać ręcznie bezpośrednio z poziomu usługi Intune.If your business needs require that you assign the Company Portal app to your workforce, you can manually assign the Windows 10 Company Portal app directly from Intune. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne dodawanie aplikacji Portal firmy dla systemu Windows 10 przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information see, Manually add the Windows 10 Company Portal app by using Microsoft Intune.

Następne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start dodano aplikacje do usługi Intune, przypisano je do grupy oraz zainstalowano je na zarejestrowanym urządzeniu z systemem Windows 10 Desktop.In this quickstart, you added apps to Intune, assigned the apps to a group, and installed the apps on the enrolled Windows 10 Desktop device. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu aplikacjami w usłudze Intune, zobacz: Co to jest zarządzanie aplikacjami w usłudze Microsoft Intune?For more information about managing apps in Intune, see What is Microsoft Intune app management?

Aby zapoznać się z kolejnymi przewodnikami Szybki start dotyczącymi usługi Intune, przejdź do kolejnego przewodnika Szybki start.To follow this series of Intune quickstarts, continue to the next quickstart.