Korzystanie z witryny Portal firmy usługi IntuneUsing the Intune Company Portal website

Witryna internetowa Portal firmy umożliwia wyszukiwanie, instalowanie i odinstalowywanie aplikacji dla szkoły lub pracy. Pozwala też wyświetlać, edytować, dodawać i usuwać zarejestrowane urządzenia.Use the Company Portal website to search for, install, and uninstall apps for school or work; and to view, edit, add, and remove your enrolled devices.

Z poziomu witryny internetowej Portal firmy możesz wykonać dowolną z następujących akcji:From the Company Portal website, you can take any of the following actions:

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.