Łączenie się z danymi w programie Power BI DesktopConnect to data in Power BI Desktop

Za pomocą programu Power BI Desktop możesz łatwo połączyć się z nieustannie rozszerzającym się światem danych.With Power BI Desktop, you can easily connect to the ever expanding world of data. Jeśli nie masz programu Power BI Desktop, możesz go pobrać i zainstalować.If you don’t have Power BI Desktop, you can download and install it.

W programie Power BI Desktop są dostępne źródła danych wielu typów.There are all sorts of data sources available in Power BI Desktop. Na poniższej ilustracji pokazano sposób łączenia z danymi przez wybranie wstążki Plik, a następnie pozycji Pobierz dane > Więcej.The following image shows how to connect to data, by selecting the File ribbon, then Get Data > More.

Przykład łączenia z danymiExample of connecting to data

W tym przykładzie połączymy się ze źródłem danych Internet.For this example, we'll connect to a Web data source.

Wyobraź sobie, że przechodzisz na emeryturę — i chcesz przenieść się w miejsce, w którym jest dużo słońca, znośne podatki i dobra opieka zdrowotna.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care. Albo...Or… jesteś analitykiem danych i potrzebujesz tych informacji, aby pomóc klientom — na przykład pomóc producentowi płaszczy przeciwdeszczowych trafić ze sprzedażą do miejsc, gdzie dużo pada.perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers – as in, help your raincoat manufacturing client target sales where it rains a lot.

Tak czy siak, znajdujesz zasób internetowy z interesującymi danymi na te tematy i nie tylko:Either way, you find a Web resource that has interesting data about those topics, and more:

http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Wybierasz pozycję Pobierz dane > Internet i wpisujesz adres.You select Get Data > Web and type the address.

Po wybraniu przycisku OK funkcja Zapytanie programu Power BI Desktop przystępuje do pracy.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Program Power BI Desktop łączy się z zasobem internetowym i w oknie Nawigator zwracane są wyniki znalezione na stronie internetowej.Power BI Desktop contacts the Web resource, and the Navigator window returns the results of what it found on that Web page. W tym przypadku została znaleziona tabela (Table 0) i cały dokument (Document).In this case, it found a table (Table 0) and the overall Document. Interesuje nas tabela, więc wybieramy ją z listy.We’re interested in the table, so we select it from the list. W oknie Nawigator pojawia się podgląd.The Navigator window displays a preview.

Na tym etapie możemy poddać edycji zapytanie przed załadowaniem tabeli, wybierając pozycję Edytuj u dołu okna, albo załadować tabelę.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

Wybranie pozycji Edytuj spowoduje załadowanie tabeli i uruchomienie Edytora zapytań.If we select Edit, the table is loaded and Query Editor is launched. Zostanie wyświetlone okienko Ustawienia zapytania. Jeśli tak się nie stanie, możesz wybrać pozycję Wyświetl ze wstążki, a następnie pozycje Pokaż > Ustawienia zapytania w celu wyświetlenia okienka Ustawienia zapytania.The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Oto jak to wygląda.Here’s what that looks like.

Wszystkie te oceny to tekst, nie liczby, a potrzebujemy liczb.All those scores are text rather than numbers, and we need them to be numbers. Żaden problem — po prostu kliknij nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycje Zmień typ > Liczba całkowita w celu ich zmiany.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them. Aby zaznaczyć więcej niż jedną kolumnę, zaznacz kolumnę, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, wybierz kolejne przyległe kolumny, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny w celu zmienienia wszystkich zaznaczonych kolumn.To choose more than one column, first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Użyj klawisza CTRL, aby wybrać kolumny, które ze sobą nie sąsiadują.Use CTRL to choose columns that are not adjacent.

W okienku Ustawienia zapytania sekcja Zastosowane kroki będzie odzwierciedlać wszelkie wprowadzone zmiany.In Query Settings, the Applied Steps will reflect any changes that were made. W miarę wprowadzania dodatkowych zmian do danych Edytor zapytań będzie je rejestrować w sekcji Zastosowane akcje. Jej zawartość można zgodnie z potrzebami dostosowywać, analizować, przebudowywać i usuwać.As you make additional changes to the data, Query Editor will record those changes in the Applied Steps section, which you can adjust, revisit, rearrange, or delete as necessary.

Dodatkowe zmiany do tabeli można nadal wprowadzać po jej załadowaniu, ale póki co to wystarczy.Additional changes to the table can still be made after it’s loaded, but for now this will do. Gdy wszystko jest gotowe, wybieramy pozycję Zamknij i zastosuj ze wstążki Narzędzia główne. Program Power BI Desktop zastosuje nasze zmiany i zamknie Edytor zapytań.When we're done we select Close & Apply from the Home ribbon, and Power BI Desktop applies our changes and closes Query Editor.

Przy załadowanym modelu danych w widoku Raport w programie Power BI Desktop możemy rozpocząć tworzenie wizualizacji, przeciągając pola na kanwę.With the data model loaded, in Report view in Power BI Desktop, we can begin creating visualizations by dragging fields onto the canvas.

Oczywiście jest to prosty model z pojedynczym połączeniem danych. Większość raportów w programie Power BI Desktop będzie mieć połączenia do różnych źródeł danych, dostosowane odpowiednio do potrzeb, z relacjami tworzącymi rozbudowany model danych.Of course, this is a simple model with a single data connection; most Power BI Desktop reports will have connections to different data sources, shaped to meet your needs, with relationships that produce a rich data model.

Następne krokiNext steps

Przy użyciu programu Power BI Desktop można wykonywać różnorodne zadania.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources:

Chcesz przesłać nam swoją opinię?Want to give us feedback? Wspaniale — użyj elementu menu Prześlij pomysł w programie Power BI Desktop lub odwiedź forum Community Feedback (Opinia społeczności).Great – use the Submit an Idea menu item in Power BI Desktop or visit Community Feedback. Czekamy na informacje od Ciebie!We look forward to hearing from you!