Samouczek: Kształtowanie i łączenie danych w programie Power BI DesktopTutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop

Czy ta strona jest pomocna?

Program Power BI Desktop umożliwia nawiązywanie połączeń z wieloma typami źródeł danych, a następnie kształtowanie tych danych zgodnie z potrzebami, co pozwala na tworzenie raportów wizualnych do udostępniania innym użytkownikom.With Power BI Desktop, you can connect to many different types of data sources, then shape the data to meet your needs, enabling you to create visual reports that you can share with others. Kształtowanie danych oznacza przekształcanie danych, np. zmienianie nazw kolumn lub tabel, zmienianie tekstu na liczby, usuwanie wierszy, ustawianie pierwszego wiersza jako nagłówków i tak dalej.Shaping data means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on. Łączenie danych oznacza nawiązywanie połączenia z co najmniej dwoma źródłami danych, kształtowanie danych zgodnie z potrzebami, a następnie konsolidowanie ich do postaci jednego użytecznego zapytania.Combining data means connecting to two or more data sources, shaping them as needed, then consolidating them into one useful query.

Z tego samouczka dowiesz się, jak wykonywać następujące czynności:In this tutorial, you'll learn to:

 • Kształtowanie danych przy użyciu Edytora zapytańShape data using Query Editor
 • Łączenie ze źródłem danychConnect to a data source
 • Łączenie z kolejnym źródłem danychConnect to another data source
 • Łączenie tych źródeł danych i tworzenie modelu danych do użycia w raportachCombine those data sources, and create a data model to use in reports

W tym samouczku omówiono sposób kształtowania zapytania za pomocą programu Power BI Desktop i wyróżniono niektóre najczęściej wykonywane czynności.This tutorial demonstrates how to shape a query using Power BI Desktop, highlighting some of the most common tasks. Zapytanie użyte tutaj zostało opisane bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem sposobu tworzenia zapytania od początku, w artykule Wprowadzenie do programu Power BI Desktop.The query used here is described in more detail, including how to create the query from scratch, in Getting Started with Power BI Desktop.

Warto pamiętać, że w Edytorze zapytań programu Power BI Desktop bardzo często używane są menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oraz wstążka.It’s useful to know that the Query Editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, as well as the ribbon. Większość opcji, które można wybrać we wstążce Przekształć, jest również dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu (takiego jak kolumna) i wybraniu z menu, które zostanie wyświetlone.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Kształtowanie danychShape data

Kształtując dane w Edytorze zapytań, udostępniasz instrukcje krok po kroku (wykonywane przez Edytor zapytań), aby dostosować dane, które Edytor zapytań ładuje i prezentuje.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Nie wpływa to na oryginalne źródło danych. Dostosowywanie, czyli kształtowanie, dotyczy tylko tego konkretnego widoku danych.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

Określone kroki (takie jak zmiana nazwy tabeli, przekształcenie typu danych lub usunięcie kolumn) są rejestrowane przez Edytor zapytań, a następnie wykonywane za każdym razem, gdy to zapytanie połączy się ze źródłem danych. Dzięki temu dane są zawsze kształtowane zgodnie z Twoimi instrukcjami.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Ten proces odbywa się za każdym, gdy użyjesz funkcji Edytora zapytań programu Power BI Desktop lub gdy dowolny użytkownik użyje Twojego udostępnionego zapytania, na przykład w usłudze Power BI.This process occurs whenever you use the Query Editor feature of Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as on the Power BI service. Kroki są przechwytywane sekwencyjnie w okienku Ustawienia zapytania w obszarze Zastosowane kroki.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane, under Applied Steps.

Poniższy obraz przedstawia okienko Ustawienia zapytania dla zapytania, które zostało ukształtowane — w kilku następnych akapitach przyjrzymy się każdemu z tych kroków.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

Użyjemy danych dotyczących przechodzenia na emeryturę z artykułu Wprowadzenie do programu Power BI Desktop, które uzyskaliśmy przez nawiązanie połączenia z internetowym źródłem danych, i ukształtujemy je zgodnie z naszymi potrzebami.Using the retirement data from Getting Started with Power BI Desktop, which we found by connecting to a Web data source, let’s shape that data to fit our needs.

Na początek dodajmy kolumnę niestandardową, aby wyliczyć rangi w oparciu o wszystkie dane traktowane jako równoważne czynniki i porównać ich wartości z istniejącą kolumną Ranga.For starters, let's add a custom column to calculate rank based on all data being equal factors and compare this to the existing column Rank. W tym miejscu znajduje się wstążka Dodaj kolumnę ze strzałką wskazującą na przycisk Kolumna niestandardowa, który pozwala dodać kolumnę niestandardową.Here's the Add Column ribbon, with an arrow pointing toward the Custom Column button, which lets you add a custom column.

W oknie dialogowym Kolumna niestandardowa w polu Nazwa nowej kolumny wprowadź wartość Nowa ranga, a w polu Formuła kolumny niestandardowej wprowadź następującą wartość:In the Custom Column dialog, in New column name, enter New Rank, and in Custom column formula, enter the following:

([Cost of living] + [Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 8

Upewnij się, że komunikat o stanie ma treść: „Nie wykryto błędów składniowych.”Make sure the status message reads 'No syntax errors have been detected.' i kliknij przycisk OK.and click OK.

Aby dane pozostały spójne, dokonajmy przekształcania wartości w nowej kolumnie na liczby całkowite.To keep column data consistent, lets transform the new column values to whole numbers. W celu ich zmiany wystarczy kliknąć nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Zmień typ > Liczba całkowita.Just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change them.

Jeśli chcesz zaznaczyć więcej niż jedną kolumnę, najpierw zaznacz jedną z nich, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, wybierz dodatkowe przyległe kolumny, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny w celu dokonania zmiany wszystkich zaznaczonych kolumn.If you need to choose more than one column, first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Możesz także użyć klawisza CTRL, aby wybrać kolumny niesąsiadujące.You can also use the CTRL key to choose non-adjacent columns.

Możesz również przekształcić typy danych w kolumnach z poziomu wstążki Przekształć.You can also transform column data types from the Transform ribbon. Oto wstążka Przekształć i strzałka wskazująca przycisk Typ danych, który umożliwia przekształcenie bieżącego typu danych na inny.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Zwróć uwagę na to, że w obszarze Ustawienia zapytania pole Zastosowane kroki odzwierciedla wszelkie kroki kształtowania wykonane względem danych.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect any shaping steps applied to the data. Aby usunąć dowolny krok z procesu kształtowania, po prostu wybierz symbol X po lewej stronie kroku.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select the X to the left of the step. Na poniższej ilustracji pole Zastosowane kroki odzwierciedla dotychczasowe kroki: nawiązanie połączenia z witryną internetową (Źródło), wybranie tabeli (Nawigacja) oraz automatyczną zmianę tekstowych kolumn z liczbami z typu Tekst na Liczba całkowita (Zmieniono typ) wykonaną przez Edytor zapytań podczas ładowania tabeli.In the following image, Applied Steps reflects the steps so far: connecting to the website (Source); selecting the table (Navigation); and while loading the table, Query Editor automatically changed text-based number columns from Text to Whole Number (Changed Type). Ostatnie dwa kroki pokazują nasze poprzednie działania z operacjami Dodano kolumnę niestandardową i Zmieniono typ1.The last two steps show our previous actions with Added Custom and Changed Type1.

Zanim zaczniemy pracę z tym zapytaniem, musimy wprowadzić kilka zmian, aby dostosować jego dane do naszych potrzeb:Before we can work with this query, we need to make a few changes to get its data where we want it:

 • Dostosujemy klasyfikację przez usunięcie kolumny — postanowiliśmy, że kolumna Koszty utrzymania nie będzie współczynnikiem naszych wyników.Adjust the rankings by removing a column - we have decided Cost of living is a non-factor in our results. Po usunięciu tej kolumny natrafiamy na problem: dane pozostają niezmienione. Problem ten jednak łatwo rozwiązać przy użyciu programu Power BI Desktop, co przy okazji demonstruje działanie świetnej funkcji Zastosowane kroki w zapytaniu.After removing this column, we find the issue that the data remains unchanged, though it's easy to fix using Power BI Desktop, and doing so demonstrates a cool feature of Applied Steps in Query.
 • Usuniemy kilka błędów — ponieważ usunęliśmy kolumnę, musimy ponownie dopasować nasze obliczenia w kolumnie Nowa ranga.Fix a few errors – since we removed a column, we need to readjust our calculations in the New Rank column. Obejmuje to zmianę formuły.This involves changing a formula.
 • Posortujemy dane — na podstawie kolumn Nowa ranga i Ranga.Sort the data - based on the New Rank and Rank columns.
 • Zastąpimy dane — wskażemy sposób zastąpienia określonej wartości oraz potrzebę wstawienia zastosowanego kroku.Replace data - we will highlight how to replace a specific value and the need of inserting an Applied Step.
 • Zmienimy nazwę tabeli — nazwa Tabela 0 nie stanowi przydatnego opisu, ale można ją łatwo zmienić.Change the table name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it is simple.

Aby usunąć kolumnę Koszty utrzymania, po prostu zaznacz kolumnę i wybierz kartę Narzędzia główne na wstążce, a następnie wybierz opcję Usuń kolumny, jak pokazano na poniższej ilustracji.To remove the Cost of living column, simply select the column and choose the Home tab from the ribbon, then Remove Columns as shown in the following figure.

Zwróć uwagę, że wartości w kolumnie Nowa ranga nie zostały zmienione; jest to spowodowane kolejnością kroków.Notice the New Rank values have not changed; this is due to the ordering of the steps. Edytor zapytań rejestruje kroki sekwencyjnie, ale każdy z nich jest niezależny od pozostałych, dlatego każdy zastosowany krok można przenieść w górę lub w dół sekwencji.Since Query Editor records the steps sequentially, yet independently of each other, you can move each Applied Step up or down in the sequence. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny krok, a Edytor zapytań udostępni menu umożliwiające wykonywanie następujących czynności: Zmień nazwę, Usuń, Usuń do końca (usuń bieżący krok i wszystkie kolejne kroki), Przenieś w górę lub Przenieś w dół.Just right-click any step, and Query Editor provides a menu that lets you do the following: Rename, Delete, Delete Until End (remove the current step, and all subsequent steps too), Move Up, or Move Down. Przejdź dalej i przenieś w górę ostatni krok Usunięto kolumny bezpośrednio powyżej kroku Dodano kolumnę niestandardową.Go ahead and move up the last step Removed Columns to just above the Added Custom step.

Następnie wybierz krok Dodano kolumnę niestandardową.Next, select the Added Custom step. Zwróć uwagę, że w danych widoczny jest teraz Błąd, którym musimy się zająć.Notice the data now shows Error which we will need to address.

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie dodatkowych informacji o każdym błędzie.There are a few ways to get more information about each error. Możesz kliknąć komórkę (nie klikając słowa Błąd) albo kliknąć bezpośrednio słowo Błąd.You can select the cell (without clicking on the word Error), or click the word Error directly. Gdy wybierzesz komórkę bez klikania słowa Błąd, Edytor zapytań wyświetli informacje o błędzie u dołu okna.If you select the cell without clicking directly on the word Error, Query Editor displays the error information on the bottom of the window.

Jeśli klikniesz słowo Błąd bezpośrednio, zapytanie utworzy zastosowany krok w okienku Ustawienia zapytania i wyświetli informacje o błędzie.If you click the word Error directly, Query creates an Applied Step in the Query Settings pane and displays information about the error. Nie chcemy iść tą ścieżką, dlatego wybierz opcję Anuluj.We do not want to go this route, so select Cancel.

Aby naprawić błędy, wybierz kolumnę Nowa ranga, a następnie wyświetl formułę danych z kolumny, otwierając wstążkę Widok i wybierając pole wyboru Pasek formuły.To fix the errors, select the New Rank column, then display the column's data formula by opening the View ribbon and selecting the Formula Bar checkbox.

Teraz możesz usunąć parametr Koszty utrzymania i zmniejszyć o 1 wartość dzielnika, zmieniając formułę na następującą:Now you can remove the Cost of living parameter and decrement the divisor, by changing the formula to the following:

Table.AddColumn(#"Removed Columns", "New Rank", each ([Weather] + [Health care quality] + [Crime] + [Tax] + [Culture] + [Senior] + [#"Well-being"]) / 7)

Zaznacz zielony znacznik wyboru po lewej stronie pola formuły lub naciśnij klawisz Enter. Dane powinny zostać zastąpione przez poprawione wartości, a krok Dodaj kolumnę niestandardową powinien teraz zostać wykonany bez błędów.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter, and the data should be replaced by revised values and the Added Custom step should now complete with no errors.

Uwaga

Alternatywnie możesz użyć opcji Usuń błędy (ze wstążki lub menu wywoływanego prawym przyciskiem myszy), co spowoduje usunięcie wszystkich wierszy z błędami.You can also Remove Errors (using the ribbon or the right-click menu), which removes any rows that have errors. W tym przypadku to polecenie spowodowałoby usunięcie wszystkich wierszy z naszych danych, ale my tego nie chcemy — chcemy je zachować w tabeli.In this case it would’ve removed all the rows from our data, and we didn’t want to do that – we like all our data, and want to keep it in the table.

Teraz musimy posortować dane na podstawie kolumny Nowa ranga.Now we need to sort the data based on the New Rank column. Najpierw wybierz ostatni zastosowany krok, Zmieniono typ1, aby uzyskać dostęp do najnowszych danych.First select the last applied step, Changed Type1 to get to the most recent data. Następnie wybierz listę rozwijaną znajdującą się obok nagłówka kolumny Nowa ranga i wskaż pozycję Sortuj rosnąco.Then, select drop-down located next to the New Rank column header and select Sort Ascending.

Zauważ, że dane są teraz posortowane według wartości pola Nowa ranga.Notice the data is now sorted according to New Rank. Jednak jeśli spojrzysz na kolumnę Ranga, zauważysz, że dane nie są prawidłowo posortowane w przypadkach, gdy wartości w polu Nowa ranga są równe.However, if you look in the Rank column, you will notice the data is not sorted properly in cases where the New Rank value is a tie. Aby rozwiązać ten problem, zaznacz kolumnę Nowa ranga i zmień formułę w Pasku formuły na następującą:To fix this, select the New Rank column and change the formula in the Formula Bar to the following:

= Table.Sort(#"Changed Type1",{{"New Rank", Order.Ascending},{"Rank", Order.Ascending}})

Zaznacz zielony znacznik wyboru po lewej stronie pola formuły lub naciśnij klawisz Enter. Wiersze powinny zostać ułożone w kolejności zgodnej z wartościami pól Nowa ranga i Ranga.Select the green checkmark to the left of the formula box or press Enter, and the rows should now be ordered in accordance with both New Rank and Rank.

Dodatkowo możesz wybrać zastosowany krok w dowolnym miejscu na liście i kontynuować kształtowanie danych od tego miejsca w sekwencji.In addition, you can select an Applied Step anywhere in the list, and continue shaping the data at that point in the sequence. Edytor zapytań automatycznie wstawi nowy krok bezpośrednio po aktualnie wybranym zastosowanym kroku.Query Editor will automatically insert a new step directly after the currently selected Applied Step. Spróbujmy.Let's give that a try.

Najpierw wybierz zastosowany krok przed dodaniem kolumny niestandardowej; będzie to krok Usunięto kolumnę.First, select the Applied Step prior to adding the custom column; this would be the Removed Columns step. W tym miejscu zastąpimy wartość rankingu Pogoda w Arizonie.Here we will replace the value of the Weather ranking in Arizona. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, która zawiera wartość rankingu Pogoda dla Arizony i wybierz polecenie Zamień wartości... z wyświetlonego menu.Right-click the appropriate cell that contains Arizona's Weather ranking and select Replace Values... from the menu that appears. Zwróć uwagę na to, który zastosowany krok jest aktualnie wybrany (krok poprzedzający krok Dodano kolumnę niestandardową).Note which Applied Step is currently selected (the step prior to the Added Custom step).

Ponieważ wstawiamy krok, Edytor zapytań ostrzega nas o niebezpieczeństwach takiego działania — kolejne kroki mogą spowodować uszkodzenie zapytania.Since we're inserting a step, Query Editor warns us about the danger of doing so - subsequent steps could cause the query to break. Musimy zachować ostrożność!We need to be careful, and thoughtful! Ponieważ jest to samouczek i demonstrujemy ciekawą funkcję Edytora zapytań, która umożliwia tworzenie, usuwanie i wstawianie kroków, a także zmianę ich kolejności, wybieramy polecenie Wstaw.Since this is a tutorial, and we're highlighting a really cool feature of Query Editor to demonstrate how you can create, delete, insert, and reorder steps, we'll push ahead and select Insert.

Zmień wartość na 51, zastępując poprzednią daną dla Arizony.Change the value to 51 and the data for Arizona is replaced. Gdy tworzysz nowy zastosowany krok, Edytor zapytań nadaje mu nazwę na podstawie akcji — w tym przypadku Zamieniono wartość.When you create a new Applied Step, Query Editor names it based on the action - in this case, Replaced Value. Gdy w zapytaniu istnieje więcej niż jeden krok o takiej samej nazwie, Edytor zapytań dodaje numer (kolejny) do każdego następnego zastosowanego kroku, aby je w ten sposób odróżnić.When you have more than one step with the same name in your query, Query Editor adds a number (in sequence) to each subsequent Applied Step to differentiate between them.

Teraz wybierz ostatni zastosowany krok, Posortowano wiersze, i zwróć uwagę, że dane zostały zmienione: uwzględniają teraz nowy ranking dla Arizony.Now select the last Applied Step, Sorted Rows, and notice the data has changed regarding Arizona's new ranking. Stało się tak, ponieważ umieściliśmy krok Zastąpiono wartość w odpowiednim miejscu przed krokiem Dodano kolumnę niestandardową.This is because we inserted the Replaced Value step in the right place, before the Added Custom step.

To było dosyć wymagające, ale to dobry przykład wszechstronności Edytora zapytań.Okay that was a little involved, but it was a good example of how powerful and versatile Query Editor can be.

Na koniec zmienimy nazwę tabeli na opisową.Lastly, we want to change the name of that table to something descriptive. Gdy będziemy zajmować się tworzeniem raportów, opisowe nazwy tabel będą bardzo przydatne — szczególnie wtedy, gdy połączenia będą nawiązywane z wieloma źródłami danych i wszystkie będą widoczne w okienku Pola widoku Raport.When we get to creating reports, it’s especially useful to have descriptive table names, especially when we connect to multiple data sources, and they’re all listed in the Fields pane of the Report view.

Zmiana nazwy tabeli jest łatwa: w okienku Ustawienia zapytania, w obszarze Właściwości, po prostu wpisz nową nazwę tabeli w sposób pokazany na poniższej ilustracji, a następnie naciśnij klawisz Enter.Changing the table name is easy: in the Query Settings pane, under Properties, simply type in the new name of the table, as shown in the following image, and hit Enter. Nadajmy tej tabeli nazwę RetirementStats.Let’s call this table RetirementStats.

Ukształtowaliśmy te dane w takim zakresie, w jakim było to potrzebne.Okay, we’ve shaped that data to the extent we need to. Następnie nawiążemy połączenie z innym źródłem danych i połączymy dane.Next let’s connect to another data source, and combine data.

Łączenie danychCombine data

Dane dotyczące różnych stanów są interesujące i będą użyteczne podczas tworzenia dodatkowych zapytań i analizowania.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Jest jednak jeden problem: w większości istniejących danych używane są dwuliterowe skróty kodów stanów, a nie pełne nazwy.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Potrzebujemy sposobu na skojarzenie nazw stanów z ich skrótami.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Mamy szczęście: istnieje inne publiczne źródło danych, które właśnie to robi, ale zanim połączymy je z naszą tabelą dotyczącą emerytur, konieczna będzie znaczna ilość operacji w celu ukształtowania danych.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Oto zasób internetowy zawierający skróty nazw stanów:Here’s the Web resource for state abbreviations:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Ze wstążki Narzędzia główne w Edytorze zapytań wybieramy polecenie Nowe źródło > Internet i wpisujemy adres. Następnie wybieramy przycisk Połącz, a Nawigator wyświetli to, co znalazł na podanej stronie internetowej.From the Home ribbon in Query Editor, we select New Source > Web and type the address, select Connect, and the Navigator shows what it found on that Web page.

Wybieramy tabelę Kody i skróty... , ponieważ zawiera ona dane, których potrzebujemy, ale dostosowanie danych z tej tabeli do naszych potrzeb będzie wymagało pewnej liczby operacji kształtowania.We select Codes and abbreviations... because that includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down to what we want.

Porada

Czy istnieje szybszy lub łatwiejszy sposób na wykonanie poniższych kroków?Is there a faster or easier way to accomplish the steps below? Tak, można utworzyć relację między dwiema tabelami i ukształtować dane na podstawie tej relacji.Yes, we could create a relationship between the two tables, and shape the data based on that relationship. Poniższe kroki w dalszym ciągu idealnie sprawdzają się jako pomoc do nauki pracy z tabelami, ale pamiętaj, że relacje mogą ułatwiać szybkie wykorzystanie danych z wielu tabel.The following steps are still good to learn for working with tables, just know that relationships can help you quickly use data from multiple tables.

Aby ukształtować te dane, wykonamy następujące kroki:To get this data into shape, we take the following steps:

 • Usuniemy pierwszy wiersz — wynika on ze sposobu utworzenia tabeli na stronie internetowej i nie jest nam potrzebny.Remove the top row – it's a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need it. Ze wstążki Narzędzia główne wybierz polecenie Zmniejsz wiersze > Usuń wiersze > Usuń pierwsze wiersze.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Top Rows.

Zostanie wyświetlone okno Usuwanie pierwszych wierszy, w którym można określić liczbę wierszy do usunięcia.The Remove Top Rows window appears, letting you specify how many rows you want to remove.

Uwaga

Jeśli usługa Power BI zaimportuje przypadkowo nagłówki tabeli jako wiersz w tabeli danych, w celu naprawy tabeli możesz wybrać opcję Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków z karty Narzędzia główne lub z karty Przekształć na wstążce.If Power BI accidentally imports the table headers as a row in your data table, you can select Use First Row As Headers from the Home tab, or from the Transform tab in the ribbon, to fix your table.

 • Usuniemy 26 ostatnich wierszy — wszystkie one dotyczą terytoriów i nie musimy ich uwzględniać.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include. Ze wstążki Narzędzia główne wybierz polecenie Zmniejsz wiersze > Usuń wiersze > Usuń końcowe wiersze.From the Home ribbon, select Reduce Rows > Remove Rows > Remove Bottom Rows.

 • Ponieważ tabela RetirementStats nie zawiera danych dotyczących Dystryktu Kolumbii, musimy go odfiltrować z naszej listy.Since the RetirementStats table doesn't have information for Washington DC, we need to filter it from our list. Wybierz strzałkę listy rozwijanej obok kolumny Region Status, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru obok wartości Federal district.Select the drop-down arrow beside the Region Status column, then clear the checkbox beside Federal district.

 • Usuń kilka niepotrzebnych kolumn — potrzebujemy tylko odwzorowania nazwy stanu na jej oficjalny dwuliterowy skrót, dlatego możemy usunąć następujące kolumny: Kolumna1, Kolumna3, Kolumna4, a następnie Kolumna6 do Kolumna11.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the following columns: Column1, Column3, Column4, and then Column6 through Column11. Najpierw wybierz kolumnę Kolumna1, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i wybierz pozostałe kolumny do usunięcia (w ten sposób można wybrać wiele kolumn, które ze sobą nie sąsiadują).First select Column1, then hold down the CTRL key and select the other columns to be removed (this lets you select multiple, non-contiguous columns). Na karcie Narzędzia główne na wstążce wybierz polecenie Usuń kolumny > Usuń kolumny.From the Home tab on the ribbon, select Remove Columns > Remove Columns.

Uwaga

To dobry moment na to, aby wspomnieć, że kolejność zastosowanych kroków w Edytorze zapytań jest istotna i może wpłynąć na kształt danych.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Należy również pamiętać o tym, że jeden krok może wpłynąć na kolejne kroki. Jeśli usuniesz krok z obszaru Zastosowane kroki, kolejne kroki mogą zachowywać się inaczej niż oczekiwano z powodu wpływu sekwencji kroków w zapytaniu.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

Uwaga

Gdy zmieniasz rozmiar okna Edytora zapytań, aby zmniejszyć jego szerokość, niektóre elementy wstążki są zagęszczane w celu najlepszego wykorzystania widocznej przestrzeni.When you resize the Query Editor window to make the width smaller, some ribbon items are condensed to make the best use of visible space. Gdy zwiększasz szerokość okna Edytora zapytań, elementy wstążki rozszerzają się, wykorzystując do maksimum zwiększoną ilość miejsca na wstążce.When you increase the width of the Query Editor window, the ribbon items expand to make the most use of the increased ribbon area.

 • Zmienimy nazwy kolumn i nazwę samej tabeli — jak zwykle, istnieje kilka sposobów na zmianę nazwy kolumny. Najpierw wybierz kolumnę, a następnie polecenie Zmień nazwę z karty Przekształć na wstążce lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę…Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a few ways to rename a column; first select the column, then either select Rename from the Transform tab on the ribbon, or right-click and select Rename… z wyświetlonego menu.from the menu that appears. Na poniższej ilustracji widoczne są strzałki wskazujące obie opcje. Wystarczy wybrać jedną z nich.The following image has arrows pointing to both options; you only need to choose one.

Zmieńmy ich nazwy na State Name i State Code.Let’s rename them to State Name and State Code. Aby zmienić nazwę tabeli, po prostu wpisz nazwę w polu Nazwa w okienku Ustawienia zapytania.To rename the table, just type the name into the Name box in the Query Settings pane. Nadajmy tej tabeli nazwę StateCodes.Let’s call this table StateCodes.

Ukształtowaliśmy tabelę StateCodes zgodnie z naszymi potrzebami, a teraz możemy połączyć te dwie tabele (zapytania) w jedną. Obecne tabele są wynikiem zapytań zastosowanych względem danych, dlatego często są nazywane zapytaniami.Now that we’ve shaped the StateCodes table the way we want, let’s combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Istnieją dwa podstawowe sposoby łączenia zapytań — scalanie i dołączanie.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

Jeśli masz co najmniej jedną kolumnę, którą chcesz dodać do innego zapytania, scalasz zapytania.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. Jeśli masz dodatkowe wiersze danych, które chcesz dodać do istniejącego zapytania, wówczas dołączasz zapytanie.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

W tym przypadku chcemy scalić zapytania.In this case, we want to merge queries. Aby rozpocząć, w lewym okienku Edytora zapytań wybieramy zapytanie docelowe scalania (zapytanie, do którego mają zostać dodane dane z innego zapytania). W tym przypadku jest to zapytanie RetirementStats.To get started, from the left pane of Query Editor we select the query into which we want the other query to merge, which in this case is RetirementStats. Następnie wybieramy polecenie Połącz > Scal zapytania z karty Narzędzia główne na wstążce.Then select Combine > Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Może pojawić się monit dotyczący ustawiania poziomów prywatności w celu zapewnienia, że dane zostaną połączone bez dołączania i przenoszenia danych, których nie chcesz przenosić.You may be prompted to set the privacy levels, to ensure the data is combined without including or transferring data you didn't want transferred.

Następnie zostanie wyświetlone okno Scalanie z prośbą o wybranie tabeli, która ma zostać scalona z wybraną tabelą, oraz pasujących kolumn na potrzeby scalania.Next the Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. Wybierz kolumnę State z tabeli (zapytania) RetirementStats, a następnie zapytanie StateCodes (w tym przypadku jest łatwo, ponieważ istnieje tylko jedno inne zapytanie — w przypadku nawiązania połączenia z wieloma źródłami danych istnieje wiele zapytań do wyboru).Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). Gdy wybierzemy poprawne pasujące kolumny — State z zapytania RetirementStats i State Name z zapytania StateCodes — wówczas okno Scalanie będzie wyglądać podobnie, jak poniższe, a przycisk OK będzie włączony.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

Na końcu zapytania zostanie utworzona kolumna Nowa kolumna, w której znajduje się zawartość tabeli (zapytania) scalonej z istniejącym zapytaniem.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Wszystkie kolumny ze scalonego zapytania są zmniejszone do kolumny Nowa kolumna, ale można wybrać opcję Rozwiń, aby rozwinąć tabelę i dołączyć dowolne kolumny.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want.

Aby rozwinąć scaloną tabelę i wybrać kolumny do dołączenia, wybierz ikonę Rozwiń (Rozwiń).To Expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (Expand). Zostanie wyświetlone okno Rozwijanie.The Expand window appears.

W tym przypadku potrzebujemy tylko kolumny State Code, dlatego wybieramy tylko ją, a następnie przycisk OK.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Usuwamy zaznaczenie pola wyboru „Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu”, ponieważ nie potrzebujemy tej opcji. Jeśli to pole pozostanie zaznaczone, scalona kolumna będzie miała nazwę Nowa kolumna.State Code (oryginalna nazwa kolumny, czyli Nowa kolumna, kropka, a następnie nazwa kolumny wprowadzanej do zapytania).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Uwaga

Chcesz wypróbować wprowadzanie tej tabeli Nowa kolumna?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Możesz trochę poeksperymentować, a jeśli nie spodobają Ci się wyniki, po prostu usuń ten krok z listy Zastosowane kroki w okienku Ustawienia zapytania. Zapytanie wróci do stanu sprzed zastosowania kroku Rozwiń.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Możesz powtarzać te czynności dowolną liczbę razy, aż dostosujesz proces rozwijania do swoich potrzeb.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Teraz mamy pojedyncze zapytanie (tabelę), które łączy w sobie dwa źródła danych, a każde z nich zostało ukształtowane zgodnie z naszymi potrzebami.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. To zapytanie może służyć jako podstawa dla wielu dodatkowych, interesujących połączeń danych, takich jak statystyki wydatków na mieszkania, dane demograficzne lub oferty pracy w dowolnym stanie.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

Aby zastosować zmiany i zamknąć Edytor zapytań, wybierz pozycję Zamknij i zastosuj z karty Narzędzia główne na wstążce. Przekształcony zestaw danych zostanie wyświetlony w programie Power BI Desktop i będzie gotowy do użycia na potrzeby tworzenia raportów.To apply changes and close Query Editor, select Close & Apply from the Home ribbon tab. The transformed dataset appears in Power BI Desktop, ready to be used for creating reports.

Następne krokiNext steps

Przy użyciu programu Power BI Desktop można wykonywać różnorodne zadania.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Aby uzyskać więcej informacji na temat jego możliwości, skorzystaj z następujących zasobów:For more information on its capabilities, check out the following resources: