Typy danych w programie Power BI DesktopData types in Power BI Desktop

Czy ta strona jest pomocna?

W tym artykule opisano typy danych obsługiwane w programie Power BI Desktop i języku wyrażeń analizy danych (DAX, Data Analysis Expressions).This article describes data types supported in Power BI Desktop and Data Analysis Expressions (DAX).

Podczas ładowania danych program Power BI Desktop podejmuje próbę przekonwertowania typu danych kolumny źródłowej, tak aby zapewnić lepszą wydajność magazynowania, obliczeń i wizualizacji danych.When you load data into Power BI Desktop, it will attempt to convert the data type of the source column into a data type that better supports more efficient storage, calculations, and data visualization. Na przykład jeśli kolumna zaimportowana z programu Excel nie zawiera wartości ułamkowych, program Power BI Desktop przekonwertuje całą kolumnę danych na liczby całkowite, które lepiej nadają się do przechowywania wartości całkowitych.For example, if a column of values you import from Excel has no fractional values, Power BI Desktop will convert the entire column of data to a Whole Number data type, which is better suited for storing integers.

Takie podejście jest ważne, ponieważ niektóre funkcje języka DAX mają specjalne wymagania dotyczące typu danych.This concept is important because some DAX functions have special data type requirements. W wielu przypadkach język DAX automatycznie przeprowadzi niejawną konwersję typu danych, ale nie zawsze.While in many cases DAX will implicitly convert a data type for you, there are some cases where it will not. Na przykład jeśli funkcja języka DAX wymaga typu danych Data, ale kolumna zawiera wartości tekstowe, funkcja ta nie będzie działać prawidłowo.For instance, if a DAX function requires a Date data type and the data type for your column is Text, the DAX function will not work correctly. Z tego względu zagwarantowanie, aby w kolumnie znajdowały się dane o prawidłowym typie, jest ważne i przydatne.So, it’s both important and useful to get the correct data type for a column. Niejawne konwersje zostały opisane w dalszej części tego artykułu.Implicit conversions are described later in this article.

Określanie typu danych w kolumnieDetermine and specify a column’s data type

W programie Power BI Desktop typ danych w kolumnie można określić w Edytorze zapytań, widoku danych lub widoku raportu:In Power BI Desktop, you can determine and specify a column’s data type in the Query Editor, or in Data View or Report View:

Typy danych w Edytorze zapytańData types in Query Editor

Typy danych w widoku danych lub widoku raportuData types in Data View or Report View

Lista rozwijana Typ danych w Edytorze zapytań zawiera dwie pozycje, które nie są aktualnie dostępne w widoku danych ani widoku raportu: Data/godzina/strefa czasowa i Czas trwania.The Data Type drop down in Query Editor has two data types not currently present in Data or Report View: Date/Time/Timezone and Duration. Jeśli kolumna zawierająca dane jednego z tych typów zostanie załadowana do modelu i wyświetlona w widoku danych lub widoku raportu, dane typu Data/godzina/strefa czasowa zostaną przekonwertowane na typ Data/godzina, a dane typu Czas trwania — na typ Liczba dziesiętna.When a column with these data types is loaded into the model and viewed in Data or Report view, a column with a Date/Time/Timezone data type will be converted into a Date/Time, and a column with a Duration data type is converted into a Decimal Number.

Typy liczboweNumber types

Program Power BI Desktop obsługuje trzy typy liczbowe:Power BI Desktop supports three number types:

Liczba dziesiętna — reprezentuje 64-bitową (8-bajtową) liczbę zmiennoprzecinkową.Decimal Number – Represents a 64 bit (eight-byte) floating point number. To najczęściej spotykany typ liczbowy, odpowiadający powszechnemu postrzeganiu liczb.It’s the most common number type and corresponds to numbers as you usually think of them. Jest on przeznaczony do obsługi liczb z częścią ułamkową, ale można go również używać do obsługi liczb całkowitych.Although designed to handle numbers with fractional values, it also handles whole numbers. Typ Liczba dziesiętna zapewnia obsługę wartości ujemnych z przedziału od -1,79E +308 do -2,23E -308, liczby 0 oraz wartości dodatnich z przedziału od 2,23E -308 do 1,79E +308.The Decimal Number type can handle negative values from -1.79E +308 through -2.23E -308, 0, and positive values from 2.23E -308 through 1.79E + 308. Na przykład liczby 34, 34,01 i 34,000367063 to prawidłowe liczby dziesiętne.For example, numbers like 34, 34.01, and 34.000367063 are valid decimal numbers. Największa wartość, którą można przedstawić za pomocą typu Liczba dziesiętna, składa się z 15 cyfr.The largest value that can be represented in a Decimal Number type is 15 digits long. Separator dziesiętny może występować w dowolnym miejscu takiej liczby.The decimal separator can occur anywhere in the number. Program Excel przechowuje liczby za pomocą typu Liczba dziesiętna.The Decimal Number type corresponds to how Excel stores its numbers.

Stałoprzecinkowa liczba dziesiętna — miejsce separatora dziesiętnego jest stałe.Fixed Decimal Number – Has a fixed location for the decimal separator. Z prawej strony separatora dziesiętnego zawsze znajdują się cztery cyfry, a liczba cyfr znaczących wynosi 19.The decimal separator always has four digits to its right and allows for 19 digits of significance. Największa wartość, którą można przedstawić za pomocą tego typu, to 922 337 203 685 477,5807 (dodatnia lub ujemna).The largest value it can represent is 922,337,203,685,477.5807 (positive or negative). Typ Stałoprzecinkowa liczba dziesiętna jest przydatny w sytuacjach, w których zaokrąglanie może powodować błędy.The Fixed Decimal Number type is useful in cases where rounding might introduce errors. Dotyczy to przypadków obejmujących działania na wielu liczbach z małymi wartościami ułamkowymi, które czasami mogą się sumować, co wpływa na nieznaczną zmianę wyniku.When you work with many numbers that have small fractional values, they can sometimes accumulate and force a number to be slightly off. Użycie typu Stałoprzecinkowa liczba dziesiętna pomaga uniknąć takich błędów, ponieważ wartości znajdujące się za czterema cyframi dziesiętnymi są obcinane.Since the values past the four digits to the right of decimal separator are truncated, the Fixed Decimal type can help you avoid these kinds of errors. Osoby zaznajomione z programem SQL Server mogą wiedzieć, że ten typ danych odpowiada dziesiętnemu typowi danych w programie SQL Server (19,4) lub typowi danych walutowych w dodatku Power Pivot.If you’re familiar with SQL Server, this data type corresponds to SQL Server’s Decimal (19,4), or the Currency Data type in Power Pivot.

Liczba całkowita — reprezentuje 64-bitową (8-bajtową) wartość całkowitą.Whole Number – Represents a 64 bit (eight-byte) integer value. Jako liczba całkowita, nie ma ona cyfr dziesiętnych.Because it’s an integer, it has no digits to the right of the decimal place. Za pomocą 19 cyfr pozwala ona przedstawiać dodatnie lub ujemne liczby całkowite z przedziału od -9 223 372 036 854 775 808 (-2^63) do 9 223 372 036 854 775 807 (2^63-1).It allows for 19 digits; positive or negative whole numbers between -9,223,372,036,854,775,808 (-2^63) and 9,223,372,036,854,775,807 (2^63-1). Typ ten umożliwia reprezentację największych możliwych liczb różnych typów liczbowych.It can represent the largest possible number of the various numeric data types. Podobnie jak typ Stałoprzecinkowa liczba dziesiętna, typ Liczba całkowita może być przydatny w sytuacjach wymagających kontroli nad zaokrąglaniem.As with the Fixed Decimal type, the Whole Number type can be useful in cases where you need to control rounding.

Uwaga

Model danych programu Power BI Desktop obsługuje 64-bitowe wartości całkowite, ale największa liczba możliwa do wyrażenia przez wizualizacje to 9 007 199 254 740 991 (2 ^ 53 - 1) ze względu na ograniczenia języka JavaScript.The Power BI Desktop data model supports 64 bit integer values, but the largest number the visuals can safely express is 9,007,199,254,740,991 (2^53-1) due to JavaScript limitations. Jeśli pracujesz w modelu danych z większymi liczbami, to przed dodaniem ich do wizualizacji możesz zmniejszyć rozmiar za pomocą obliczeńIf you work with numbers in your data model above this, you can reduce the size through calculations before adding them to a visual

Typy daty/godzinyDate/time types

Program Power BI Desktop obsługuje pięć typów danych daty/godziny w widoku zapytań i trzy typy danych w modelu i widoku raportu.Power BI Desktop supports five Date/Time data types in Query View and three in the Report View and model. Zarówno typ Data/godzina/strefa czasowa, jak i typ Czas trwania są konwertowane podczas ładowania do modelu.Both Date/Time/Timezone and Duration are converted during load into the model.

Data/godzina — reprezentuje wartość daty oraz godziny.Date/Time – Represents both a date and time value. Wartość Data/godzina jest wewnętrznie przechowywana jako liczba dziesiętna.Underneath the covers, the Date/Time value is stored as a Decimal Number Type. Dzięki temu wartość jednego typu można konwertować na drugi typ — i odwrotnie.So you can actually convert between the two. Część godzinowa daty jest przechowywana jako ułamek będący wielokrotnością 1/300 sekundy (3,33 ms).The time portion of a date is stored as a fraction to whole multiples of 1/300 seconds (3.33 ms). Obsługiwane są daty od 1900 r. do 9999 r.Dates between years 1900 and 9999 are supported.

Data — reprezentuje tylko datę (bez części godzinowej).Date – Represents just a Date (no time portion). Po przekonwertowaniu na model wartość typu Data jest taka sama jak wartość typu Data/godzina bez części ułamkowej.When converted into the model, a Date is the same as a Date/Time value with zero for the fractional value.

Godzina — reprezentuje tylko godzinę (bez części datowej).Time – Represents just Time (no Date portion). Po przekonwertowaniu na model wartość typu Godzina jest taka sama jak wartość typu Data/godzina bez cyfr z lewej strony separatora dziesiętnego.When converted into the model, a Time value is the same as a Date/Time value with no digits to the left of the decimal place.

Data/godzina/strefa czasowa — reprezentuje datę/godzinę UTC.Date/Time/Timezone – Represents a UTC Date/Time. Obecnie w przypadku ładowania do modelu wartość ta jest konwertowana na typ Data/godzina.Currently, it’s converted into Date/Time when loaded into the model.

Czas trwania — reprezentuje okres.Duration – Represents a length of time. W przypadku ładowania do modelu wartość ta jest konwertowana na typ Liczba dziesiętna.It’s converted into a Decimal Number Type when loaded into the model. Z tego względu można ją dodawać lub odejmować od pola typu Data/godzina, uzyskując poprawne wyniki.As a Decimal Number type it can be added or subtracted from a Date/Time field with correct results. Można również łatwo z niej korzystać w wizualizacjach przedstawiających wartości.As a Decimal Number type, you can easily use it in visualizations that show magnitude.

Typ TekstText type

Tekst — ciąg danych znakowych Unicode.Text - A Unicode character data string. Mogą to być ciągi, liczby lub daty reprezentowane w formacie tekstowym.Can be strings, numbers, or dates represented in a text format. Maksymalna długość ciągu to 268 435 456 znaków Unicode (256 mebiznaków) lub 536 870 912 bajtów.Maximum string length is 268,435,456 Unicode characters (256 mega characters) or 536,870,912 bytes.

Typ prawda/fałszTrue/false type

Prawda/fałsz — wartość logiczna Prawda lub Fałsz.True/False – A Boolean value of either a True or False.

Typ Blank/nullBlanks/nulls type

Blank (wartość pusta) — typ danych w języku DAX, który reprezentuje i zastępuje wartości null języka SQL.Blank - Is a data type in DAX that represents and replaces SQL nulls. Wartości puste można tworzyć za pomocą funkcji BLANK, a do sprawdzania, czy dana wartość jest wartością pustą, służy funkcja logiczna ISBLANK.You can create a blank by using the BLANK function, and test for blanks by using the ISBLANK logical function.

Typ danych TableTable data type

Typ danych Table jest używany w języku DAX w wielu funkcjach, takich jak agregacje i obliczenia analizy czasowej.DAX uses a table data type in many functions, such as aggregations and time intelligence calculations. Niektóre funkcje wymagają odwołania do tabeli; inne funkcje zwracają tabelę, której można następnie używać jako danych wejściowych innych funkcji.Some functions require a reference to a table; other functions return a table that can then be used as input to other functions. W niektórych funkcjach wymagających tabeli jako danych wejściowych można określić wyrażenie, którego wynikiem jest tabela; w przypadku niektórych innych funkcji wymagane jest odwołanie do tabeli podstawowej.In some functions that require a table as input, you can specify an expression that evaluates to a table; for some functions, a reference to a base table is required. Aby uzyskać informacje dotyczące wymagań określonych funkcji, zobacz temat Funkcje języka DAX — kompendium.For information about the requirements of specific functions, see DAX Function Reference.

Jawna i niejawna konwersja typu danych w formułach języka DAXImplicit and explicit data type conversion in DAX formulas

Poszczególne funkcje języka DAX mają konkretne wymagania dotyczące typów danych wejściowych i wyjściowych.Each DAX function has specific requirements as to the types of data that are used as inputs and outputs. Na przykład argumenty niektórych funkcji muszą być liczbami całkowitymi, a innych — datami. Jeszcze inne funkcje wymagają wartości tekstowych lub tabel.For example, some functions require integers for some arguments and dates for others; other functions require text or tables.

Jeśli dane w kolumnie podanej jako argument są niezgodne z typem danych wymaganych przez funkcję, w wielu przypadkach język DAX zwróci błąd.If the data in the column you specify as an argument is incompatible with the data type required by the function, DAX in many cases will return an error. Jednak gdy tylko jest to możliwe, język DAX podejmie próbę niejawnej konwersji danych na wymagany typ danych.However, wherever possible DAX will attempt to implicitly convert the data to the required data type. Na przykład:For example:

  • Można wpisać datę jako ciąg, a w języku DAX ciąg ten zostanie zanalizowany i nastąpi próba zrzutowania go na jeden z formatów daty i godziny systemu Windows.You can type a date as a string, and DAX will parse the string and attempt to cast it as one of the Windows date and time formats.
  • Można wykonać dodawanie PRAWDA+1 i otrzymać wynik 2, ponieważ wartość PRAWDA jest niejawnie konwertowana na liczbę 1 i przeprowadzana jest operacja 1+1.You can add TRUE + 1 and get the result 2, because TRUE is implicitly converted to the number 1 and the operation 1+1 is performed.
  • W przypadku dodawania wartości tekstowej (np. „12”) do liczby (12) język DAX niejawnie konwertuje ciąg na liczbę, a następnie wykonuje operację dodawania, uzyskując wynik liczbowy.If you add values in two columns, and one value happens to be represented as text ("12") and the other as a number (12), DAX implicitly converts the string to a number and then does the addition for a numeric result. Następujące wyrażenie zwraca wynik 44: = "22" + 22.The following expression returns 44: = "22" + 22.
  • Jeśli spróbujesz złączyć dwie liczby, program Excel przedstawi je jako ciągi, a następnie połączy.If you attempt to concatenate two numbers, Excel will present them as strings and then concatenate. Następujące wyrażenie zwraca wynik „1234”: = 12 & 34.The following expression returns "1234": = 12 & 34.

Tabela niejawnych konwersji danychTable of implicit data conversions

O typie przeprowadzanej konwersji decyduje operator, który przed wykonaniem żądanej operacji rzutuje wymagane przez siebie wartości.The type of conversion that is performed is determined by the operator, which casts the values it requires before performing the requested operation. Poniższe tabele zawierają listę operatorów i wskazują, jaka konwersja jest przeprowadzana dla danego typu danych w kolumnie, jeśli „spotka się” on z innym typem danych w przecinającym ją wierszu.These tables list the operators, and indicate the conversion that is performed on each data type in the column when it is paired with the data type in the intersecting row.

Uwaga

Typy danych tekstowych nie zostały uwzględnione w tych tabelach.Text data types are not included in these tables. Jeśli wartość liczbowa zostanie przedstawiona w formacie tekstowym, w niektórych przypadkach usługa Power BI spróbuje ustalić typ tej wartości i przedstawić ją jako liczbę.When a number is represented as in a text format, in some cases Power BI will attempt to determine the number type and represent it as a number.

Dodawanie (+)Addition (+)

Operator (+)Operator(+) LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA CAŁKOWITAINTEGER LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time

Jeśli na przykład liczba rzeczywista jest używana w operacji dodawania w połączeniu z danymi walutowymi, obie wartości są konwertowane na liczby rzeczywiste i wynikiem jest wartość typu Liczba rzeczywista.For example, if a real number is used in an addition operation in combination with currency data, both values are converted to REAL, and the result is returned as REAL.

Odejmowanie (-)Subtraction (-)

W poniższej tabeli nagłówek wiersza jest odjemną (lewa strona), a nagłówek kolumny jest odjemnikiem (prawa strona).In the following table, the row header is the minuend (left side) and the column header is the subtrahend (right side).

Operator (-)Operator(-) LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA CAŁKOWITAINTEGER LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time Data/godzinaDate/time

Jeśli na przykład data jest używana w operacji odejmowania razem z jakimkolwiek innym typem danych, obie wartości są konwertowane na daty i zwracana wartość jest również datą.For example, if a date is used in a subtraction operation with any other data type, both values are converted to dates, and the return value is also a date.

Uwaga

Modele danych obsługują także operator jednoargumentowy - (negacja), ale ten operator nie zmienia typu danych argumentu.Data models also support the unary operator, - (negative), but this operator does not change the data type of the operand.

Mnożenie (*)Multiplication (*)

Operator (*)Operator(*) LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA CAŁKOWITAINTEGER LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA CAŁKOWITAINTEGER
WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY
LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL

Jeśli na przykład liczba całkowita jest używana w operacji mnożenia w połączeniu z liczbą rzeczywistą, obie liczby są konwertowane na liczby rzeczywiste i zwracana wartość jest również liczbą rzeczywistą.For example, if an integer is combined with a real number in a multiplication operation, both numbers are converted to real numbers, and the return value is also REAL.

Dzielenie (/)Division (/)

W poniższej tabeli nagłówek wiersza jest licznikiem, a nagłówek kolumny jest mianownikiem.In the following table, the row header is the numerator and the column header is the denominator.

Operator (/) (wiersz/kolumna)Operator(/) (Row/Column) LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA CAŁKOWITAINTEGER LICZBA RZECZYWISTAREAL WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL
LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
Data/godzinaDate/time LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL

Jeśli na przykład liczba całkowita jest używana w operacji dzielenia w połączeniu z wartością walutową, obie wartości są konwertowane na liczby rzeczywiste i wynik jest również liczbą rzeczywistą.For example, if an integer is combined with a currency value in a division operation, both values are converted to real numbers, and the result is also a real number.

Operatory porównaniaComparison operators

W wyrażeniach porównania wartości logiczne są traktowane jako większe niż wartości ciągu, a wartości ciągu są traktowane jako większe niż wartości daty/godziny. Wartości liczbowe i wartości daty/godziny są traktowane jako równe.In comparison expressions, Boolean values are considered greater than string values and string values are considered greater than numeric or date/time values; numbers and date/time values are considered to have the same rank. W przypadku wartości logicznych lub wartości ciągu nie są wykonywane niejawne konwersje. Wartość pusta (BLANK) jest konwertowana na wartość 0/""/fałsz, w zależności od typu danych drugiej porównywanej wartości.No implicit conversions are performed for Boolean or string values; BLANK or a blank value is converted to 0/""/false depending on the data type of the other compared value.

Poniższe wyrażenia języka DAX pokazują to zachowanie:The following DAX expressions illustrate this behavior:

=IF(FALSE()>"true","Wyrażenie jest prawdziwe", "Wyrażenie jest fałszywe"), zwraca "Wyrażenie jest prawdziwe"=IF(FALSE()>"true","Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is true"

=IF("12">12,"Wyrażenie jest prawdziwe", "Wyrażenie jest fałszywe"), zwraca "Wyrażenie jest prawdziwe"=IF("12">12,"Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is true"

=IF("12"=12,"Wyrażenie jest prawdziwe", "Wyrażenie jest fałszywe"), zwraca "Wyrażenie jest fałszywe"=IF("12"=12,"Expression is true", "Expression is false"), returns "Expression is false"

Konwersje typów liczbowych i daty/godziny są wykonywane niejawnie, tak jak pokazano w poniższej tabeli:Conversions are performed implicitly for numeric or date/time types as described in the following table:

Operator porównaniaComparison Operator LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/time
LICZBA CAŁKOWITAINTEGER LICZBA CAŁKOWITAINTEGER WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY WALUTACURRENCY LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL
Data/godzinaDate/time LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL LICZBA RZECZYWISTAREAL Data/godzinaDate/Time

Obsługa wartości pustych, ciągów pustych i wartości zerowychHandling blanks, empty strings, and zero values

W języku DAX wartość null, wartość pusta, pusta komórka i wartość brakująca są reprezentowane przez ten sam nowy typ wartości — BLANK.In DAX, a null, blank value, empty cell, or a missing value is all represented by the same new value type, a BLANK. Można również generować wartości puste, używając funkcji BLANK, a do sprawdzania, czy dana wartość jest wartością pustą, służy funkcja ISBLANK.You can also generate blanks by using the BLANK function, or test for blanks by using the ISBLANK function.

Sposób obsługi wartości pustych w operacjach, takich jak dodawanie i łączenie, zależy od indywidualnej funkcji.How blanks are handled in operations such as addition or concatenation depends on the individual function. W poniższej tabeli podsumowano różnice w sposobie obsługi wartości pustych w formułach języka DAX i programu Microsoft Excel.The following table summarizes the differences between DAX and Microsoft Excel formulas, in the way that blanks are handled.

WyrażenieExpression DAXDAX ExcelExcel
BLANK + BLANKBLANK + BLANK BLANKBLANK 0 (zero)0(zero)
BLANK + 5BLANK + 5 55 55
BLANK * 5BLANK * 5 BLANKBLANK 0 (zero)0(zero)
5/BLANK5/BLANK NieskończonośćInfinity BłądError
0/BLANK0/BLANK NaNNaN BłądError
BLANK/BLANKBLANK/BLANK BLANKBLANK BłądError
Fałsz LUB BLANKFALSE OR BLANK FałszFALSE FałszFALSE
Fałsz I BLANKFALSE AND BLANK FałszFALSE FałszFALSE
Prawda LUB BLANKTRUE OR BLANK PrawdaTRUE PrawdaTRUE
Prawda I BLANKTRUE AND BLANK FałszFALSE PrawdaTRUE
BLANK LUB BLANKBLANK OR BLANK BLANKBLANK BłądError
BLANK I BLANKBLANK AND BLANK BLANKBLANK BłądError