Wprowadzanie danych bezpośrednio w programie Power BI DesktopEnter data directly into Power BI Desktop

W programie Power BI Desktop możesz bezpośrednio wprowadzać dane i używać tych danych w raportach i wizualizacjach.With Power BI Desktop, you can enter data directly and use that data in your reports and visualizations. Możesz na przykład skopiować fragmenty skoroszytu lub strony internetowej, a następnie wkleić je do programu Power BI Desktop.For example, you can copy portions of a workbook or web page, then paste it into Power BI Desktop.

Aby wprowadzić dane bezpośrednio, wybierz pozycję Wprowadź dane na karcie Narzędzia główne wstążki.To enter data directly, select Enter Data from the Home ribbon.

Program Power BI Desktop może próbować wykonać drobne przekształcenia na danych, jeśli będzie to właściwe, podobnie jak w przypadku ładowania danych z dowolnego źródła.Power BI Desktop may attempt to make minor transformations on the data, if appropriate, just like it does when you load data from any source. Na przykład w poniższym przypadku pierwszy wiersz danych został przekształcony w nagłówki.For example, in the following case it promoted the first row of data to headers.

Jeśli chcesz kształtować wprowadzone (lub wklejone) dane, możesz wybrać przycisk Edytuj, aby wyświetlić Edytor zapytań, gdzie możesz kształtować i przekształcać dane przed załadowaniem ich do programu Power BI Desktop.If you want to shape the data you entered (or pasted), you can select the Edit button to bring up Query Editor, where you can shape and transform the data before bringing it into Power BI Desktop. Możesz także wybrać przycisk Załaduj, aby zaimportować dane w stanie takim, w jakim są.Or you can select the Load button to import the data as it appears.

Po wybraniu przycisku Załaduj program Power BI Desktop tworzy nową tabelę z Twoich danych i udostępnia ją w okienku Pola.When you select Load, Power BI Desktop creates a new table from your data, and makes it available in the Fields pane. Na poniższej ilustracji program Power BI Desktop pokazuje nową tabelę o domyślnej nazwie Tabela1 oraz dwa utworzone pola w tej tabeli.In the following image, Power BI Desktop shows my new table, called Table1 by default, and the two fields within that table that were created.

I to wszystko — wprowadzanie danych w programie Power BI Desktop jest tak proste.And that’s it – it’s that easy to enter data into Power BI Desktop.

Teraz możesz używać danych w programie Power BI Desktop do tworzenia wizualizacji i raportów albo wchodzić w interakcje z wszelkimi innymi danymi, które zechcesz podłączyć i zaimportować, takimi jak skoroszyty programu Excel, bazy danych i dowolne inne źródła danych.You’re now ready to use the data in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as Excel workbooks, databases, or any other data source.

Następne krokiNext steps

Z poziomu programu Power BI Desktop możesz łączyć się z danymi różnego rodzaju.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Więcej informacji na temat źródeł danych znajdziesz w następujących zasobach:For more information on data sources, check out the following resources: