Analiza osadzona w usłudze Power BIEmbedded analytics with Power BI

Usługa Power BI (SaaS) i usługa Power BI Embedded na platformie Azure (PaaS) mają interfejsy API umożliwiające osadzanie pulpitów nawigacyjnych i raportów.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. Podczas osadzania zawartości zapewnia to dostęp do najnowszych funkcji usługi Power BI — takich jak pulpity nawigacyjne, bramy i obszary robocze.When embedding content, this gives you access to the latest Power BI features such as dashboards, gateways, and workspaces.

Możesz użyć narzędzia do konfigurowania osadzania, aby szybko rozpocząć pracę i pobrać przykładową aplikację.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Wybierz rozwiązanie, które jest odpowiednie dla Ciebie:Choose the solution that is right for you:

Przykład usługi PBIE

Korzystanie z interfejsów APIUse APIs

Istnieją dwa główne scenariusze osadzania zawartości usługi Power BI:There are two main scenarios for embedding Power BI content:

  • Osadzanie dla użytkowników w organizacji (mających licencję usługi Power BI).Embedding for your organization's users (who have Power BI licenses).

  • Osadzanie dla użytkowników i klientów bez konieczności posiadania licencji usługi Power BI.Embedding for your users and customers without requiring Power BI licenses.

Interfejs API REST usługi Power BI umożliwia oba scenariusze.The Power BI REST API allows for both scenarios.

W przypadku klientów i użytkowników bez licencji usługi Power BI można osadzać pulpity nawigacyjne i raporty w swojej niestandardowej aplikacji przy użyciu tego samego interfejsu API, aby obsłużyć swoją organizację lub klientów.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Klienci widzą dane zarządzane przez aplikację.Your customers see the application-managed data. Ponadto użytkownicy usługi Power BI w organizacji mają dodatkowe opcje wyświetlania swoich danych bezpośrednio w usłudze Power BI lub w kontekście osadzonej aplikacji.Also, your organization's Power BI users have additional options to view their data directly in Power BI or in the embedded application's context. Możesz wykorzystać wszystkie zalety języka JavaScript i interfejsów API REST do swoich potrzeb osadzania.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

Aby zrozumieć działanie osadzania, zobacz Przykład osadzania przy użyciu języka JavaScript.To understand how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Osadzanie dla swojej organizacjiEmbedding for your organization

Osadzanie dla swojej organizacji umożliwia rozszerzanie usługi Power BI.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Ten typ osadzania wymaga, aby użytkownicy aplikacji zalogowali się w usłudze Power BI, gdy będą chcieli wyświetlić zawartość.This type of embedding requires your application's users sign into the Power BI service to view the content. Gdy ktoś w Twojej organizacji się loguje, ma dostęp tylko do pulpitów nawigacyjnych i raportów, których jest właścicielem lub które zostały mu udostępnione w usłudze Power BI.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

Do przykładów osadzania dla organizacji należą aplikacje wewnętrzne, takie jak SharePoint Online, integracja aplikacji Microsoft Teams (musisz mieć prawa administratora) i Microsoft Dynamics.Organization embedding examples include internal applications such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

Aby osadzić dla swojej organizacji, zobacz Samouczek: osadzanie zawartości usługi Power BI w aplikacji dla organizacji.To embed for your organization, see Tutorial: Embed Power BI content into an application for your organization.

Podczas osadzania dla użytkowników usługi możliwości samoobsługi, takie jak edytowanie, zapisywanie i inne, są dostępne za pośrednictwem interfejsu API języka JavaScript.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

Możesz użyć narzędzia do konfigurowania osadzania, aby zacząć pracę i pobrać przykładową aplikację, która przeprowadzi Cię przez proces integracji raportu organizacji.You can go through the Embedding setup tool to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Osadzanie dla swoich klientówEmbedding for your customers

Osadzanie dla swoich klientów umożliwia osadzanie pulpitów nawigacyjnych i raportów dla użytkowników, którzy nie mają konta w usłudze Power BI.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have a Power BI account. Ten typ osadzania jest także znane jako usługa Power BI Embedded.This type of embedding is also known as Power BI Embedded.

Usługa Power BI Embedded jest usługą platformy Microsoft Azure zapewniającą niezależnym dostawcom oprogramowania (ISV, independent software vendor) i deweloperom możliwość szybkiego osadzania atrakcyjnych wizualizacji, raportów i pulpitów nawigacyjnych w aplikacji.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application. Takie osadzanie realizuje się za pośrednictwem modelu opartego na pojemności i rozliczanego godzinowo.This embedding is done through a capacity-based, hourly metered model.

Przepływ osadzania dla swoich klientów

Usługa Power BI Embedded zapewnia korzyści niezależnym dostawcom oprogramowania, deweloperom i klientom.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Na przykład niezależny dostawca oprogramowania może zacząć bezpłatnie tworzyć wizualizacje przy użyciu aplikacji Power BI Desktop.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek, minimalizując prace nad wizualizacjami analiz, oraz wyróżnić się wśród konkurencji dzięki różnorodnej obsłudze danych.By minimizing visual analytic development efforts, ISVs achieve faster time to market and stand out from competitors with differentiated data experiences. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą też pobierać dodatkowe opłaty za korzyści oferowane przez analizę osadzoną.ISVs can also opt to charge a premium for the additional value they create with embedded analytics.

Dzięki usłudze Power BI Embedded Twoi klienci nie muszą nic wiedzieć o usłudze Power BI.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. Aplikację osadzoną można utworzyć na dwa sposoby:You can use two different methods to create an embedded application:

  • Konto usługi Power BI ProPower BI Pro account
  • Jednostka usługiService principal

Konto usługi Power BI Pro działa jako konto główne aplikacji (jest to swego rodzaju konto proxy).The Power BI Pro account acts as your application's master account (think of it as a proxy account). To konto umożliwia też generowanie osadzonych tokenów zapewniających dostęp do pulpitów nawigacyjnych i raportów w ramach usługi Power BI.This account allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Jednostka usługi umożliwia osadzanie zawartości usługi Power BI w aplikacji za pomocą tokenu tylko dla aplikacji.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Umożliwia też generowanie osadzonych tokenów zapewniających dostęp do pulpitów nawigacyjnych i raportów w ramach usługi Power BI.It also allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

Deweloperzy korzystający z usługi Power BI Embedded mogą skupić się na tworzeniu głównych funkcji aplikacji zamiast na tworzeniu wizualizacji i analiz.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building their application's core functionality rather than spending time developing visuals and analytics. Mogą oni szybko realizować wymagania klientów dotyczące raportów i pulpitów nawigacyjnych, a także łatwo osadzać zawartość dzięki w pełni udokumentowanym interfejsom API i zestawom SDK.They can rapidly meet customer report and dashboard demands and embed easily with fully documented APIs and SDKs. Niezależni dostawcy oprogramowania mogą udostępniać w swoich aplikacjach eksplorację danych z łatwą nawigacją, aby umożliwiać swoim klientom podejmowanie szybkich decyzji na podstawie danych przy użyciu dowolnego urządzenia.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Ważne

Chociaż osadzanie wymaga usługi Power BI, klienci nie muszą mieć kont usługi Power BI, aby wyświetlać zawartość osadzoną aplikacji.While embedding requires the Power BI service, your customers do not need to have a Power BI account to view your application's embedded content.

Gdy wszystko jest gotowe do przejścia do środowiska produkcyjnego, obszar roboczy musi zostać przypisany do dedykowanej pojemności.When you're ready to move to production, your workspace must be assigned to a dedicated capacity. Usługa Power BI Embedded, w ramach platformy Microsoft Azure, oferuje pojemności dedykowane do wykorzystania dla Twoich aplikacji.Power BI Embedded in Microsoft Azure, offers dedicated capacities to use with your applications.

Aby uzyskać więcej informacji na temat osadzania, zobacz Jak osadzać zawartość usługi Power BI.For embedding details, see How to embed Power BI content.

Następne krokiNext steps

Teraz możesz spróbować osadzić zawartość usługi Power BI w aplikacji lub spróbować osadzić zawartość usługi Power BI dla klientów.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community