Co to jest serwer raportów usługi Power BI?What is Power BI Report Server?

Serwer raportów usługi Power BI to lokalny serwer raportów powiązany z portalem internetowym, w którym można wyświetlać raporty oraz wskaźniki KPI i zarządzać nimi.Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal in which you display and manage reports and KPIs. Dostępne w nim są również narzędzia do tworzenia raportów usługi Power BI, raportów podzielonych na strony, raportów dla urządzeń przenośnych i wskaźników KPI.Along with it come the tools to create Power BI reports, paginated reports, mobile reports, and KPIs. Użytkownicy mają dostęp do tych raportów na różne sposoby: mogą wyświetlić je w przeglądarce internetowej, na urządzeniu przenośnym lub jako wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej.Your users can access those reports in different ways: viewing them in a web browser or mobile device, or as an email in their in-box.

Zrzut ekranu przedstawia portal sieci Web serwera raportów usługi Power BI.

Porównanie serwera raportów usługi Power BIComparing Power BI Report Server

Serwer raportów usługi Power BI jest podobny do usługi SQL Server Reporting Services i usługi Power BI w trybie online, ale na różne sposoby.Power BI Report Server is similar to both SQL Server Reporting Services and the Power BI online service, but in different ways. Podobnie jak usługa Power BI, serwer raportów usługi Power BI hostuje raporty usługi Power BI (pbix), pliki programu Excel i raporty podzielone na strony (rdl).Like the Power BI service, Power BI Report Server hosts Power BI reports (.pbix), Excel files, and paginated reports (.rdl). Podobnie jak usługi Reporting Services, serwer raportów usługi Power BI działa lokalnie.Like Reporting Services, Power BI Report Server is on premises. Funkcje serwera raportów usługi Power BI są nadzbiorem usług Reporting Services: wszystko, co można zrobić w usługach Reporting Services, można zrobić za pomocą serwera raportów usługi Power BI — a ponadto oferuje on obsługę raportów usługi Power BI.Power BI Report Server features are a superset of Reporting Services: everything you can do in Reporting Services, you can do with Power BI Report Server, along with support for Power BI reports. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Porównanie serwera raportów usługi Power BI i usługi Power BI.See Comparing Power BI Report Server and the Power BI service for details.

Licencjonowanie serwera raportów usługi Power BILicensing Power BI Report Server

Serwer raportów usługi Power BI jest dostępny za pośrednictwem dwóch różnych licencji: Power BI Premium i SQL Server Enterprise Edition z pakietem Software Assurance.Power BI Report Server is available through two different licenses: Power BI Premium and SQL Server Enterprise Edition with Software Assurance. Zobacz Licencjonowanie zbiorowe firmy Microsoft, aby uzyskać więcej szczegółów.See Microsoft Volume Licensing for details. Licencja usługi Power BI Premium umożliwia tworzenie hybrydowego wdrożenia łączącego chmurę i środowisko lokalne.With a Power BI Premium license, you can create a hybrid deployment mixing cloud and on-premises.

Licencja usługi Power BI Pro umożliwia również publikowanie raportów usługi Power BI na serwerze raportów usługi Power BI.If you publish Power BI reports to Power BI Report Server, you also need a Power BI Pro license. Licencja usługi Power BI Pro nie jest konieczna do wyświetlania i przeglądania raportów usługi Power BI na serwerze raportów usługi Power BI.You don't need a Power BI Pro license to view and interact with Power BI reports on Power BI Report Server.

Uwaga

W przypadku usługi Power BI Premium, serwer raportów usługi Power BI jest dołączony tylko do jednostek SKU typu P.For Power BI Premium, Power BI Report Server is only included with P SKUs. Nie jest on dołączony do jednostek SKU typu EM.It is not included with EM SKUs.

Portal internetowyWeb portal

Punkt wejścia serwera raportów usługi Power BI to bezpieczny portal internetowy, który można wyświetlić w dowolnej nowoczesnej przeglądarce.The entry point for Power BI Report Server is a secure web portal you can view in any modern browser. W tym miejscu można uzyskać dostęp do wszystkich swoich raportów i wskaźników KPI.Here, you access all your reports and KPIs. Zawartość portalu internetowego jest zorganizowana przy użyciu tradycyjnej hierarchii folderów.The content on the web portal is organized in a traditional folder hierarchy. Zawartość w folderach jest pogrupowana według typu: raporty usługi Power BI, raporty dla urządzeń przenośnych, raporty podzielone na strony, wskaźniki KPI oraz skoroszyty programu Excel.In your folders, content is grouped by type: Power BI reports, mobile reports, paginated reports, KPIs, and Excel workbooks. Udostępnione zestawy danych oraz udostępnione źródła danych, których można użyć jako bloków konstrukcyjnych dla własnych raportów, również znajdują się w oddzielnych folderach.Shared datasets and shared data sources are in their own folders, to use as building blocks for your reports. Można otagować ulubione elementy, aby wyświetlać je w jednym folderze.You tag favorites to view them in a single folder. W portalu internetowym można również tworzyć wskaźniki KPI.And you create KPIs right in the web portal.

Fotografia przedstawia laptop, który wyświetla portal sieci Web serwera raportów usługi Power BI.

W zależności od uprawnień można zarządzać zawartością w portalu internetowym.Depending on your permissions, you can manage the content in the web portal. Można planować przetwarzanie raportów, uzyskiwać dostęp do raportów na żądanie i subskrybować opublikowane raporty.You can schedule report processing, access reports on demand, and subscribe to published reports. Można także zastosować własne, niestandardowe znakowanie w portalu internetowym.You can also apply your own custom branding to your web portal.

Więcej informacji o portalu internetowym serwera raportów usługi Power BI.More about the Power BI Report Server web portal.

Raporty usługi Power BIPower BI reports

Można tworzyć raporty usługi Power BI (pbix) przy użyciu wersji programu Power BI Desktop zoptymalizowanej pod kątem serwera raportów.You create Power BI reports (.pbix) with the version of Power BI Desktop optimized for the report server. Następnie można je opublikować i wyświetlić w portalu internetowym we własnym środowisku.Then you publish them and view them in the web portal in your own environment.

Raporty usługi Power BI na serwerze raportów programu Power BI

Raport usługi Power BI to widok modelu danych z wielu perspektyw z wizualizacjami przedstawiającymi różne wyniki i szczegółowe informacje wynikające z tego modelu danych.A Power BI report is a multi-perspective view into a data model, with visualizations that represent different findings and insights from that data model. Raport może zawierać jedną wizualizację lub kilka stron wypełnionych wizualizacjami.A report can have a single visualization or pages full of visualizations. W zależności od roli użytkownika można odczytywać i poznawać raporty lub utworzyć je dla innych użytkowników.Depending on your role, you may read and explore reports, or you may create them for others.

Przeczytaj o instalowaniu programu Microsoft Power BI Desktop.Read about installing Microsoft Power BI Desktop.

Raporty z podziałem na stronyPaginated reports

Raporty podzielone na strony (rdl) to raporty przypominające dokumenty z wizualizacjami, w których tabele rozwijają się w poziomie i w pionie w celu wyświetlenia wszystkich danych. Raporty te są kontynuowane na kolejnych stronach zgodnie z potrzebami.Paginated reports (.rdl) are document-style reports with visualizations, in which tables expand horizontally and vertically to display all their data, continuing from page to page as needed. To doskonałe rozwiązanie do tworzenia dokumentów o stałym układzie z idealnie rozmieszczoną treścią, zoptymalizowanych pod kątem wydruku, takich jak pliki PDF i pliki programu Word.They're great for generating fixed-layout, pixel-perfect documents optimized for printing, such as PDF and Word files.

Raporty z podziałem na strony na serwerze raportów usługi Power BI

Raporty podzielone na strony można tworzyć przy użyciu programów Report Builder i Report Designer w narzędziach SQL Server Data Tools (SSDT).You can create paginated reports using Report Builder or Report Designer in SQL Server Data Tools (SSDT).

Raporty usług Reporting Services dla urządzeń przenośnychReporting Services mobile reports

Raporty dla urządzeń przenośnych łączą się z danymi lokalnymi i mają dynamiczny układ, który dostosowuje się do różnych urządzeń i sposobów ich trzymania.Mobile reports connect to on-premises data and have a responsive layout that adapts to different devices and the different ways you hold them. Można je utworzyć za pomocą programu Microsoft SQL Server Mobile Report Publisher.You create them with SQL Server Mobile Report Publisher.

Więcej informacji o raportach usług Reporting Services dla urządzeń przenośnych.More about Reporting Services mobile reports.

Funkcje programowania serwera raportówReport Server programming features

Korzystaj z funkcji programowania serwera raportów usługi Power BI, aby rozszerzać i dostosowywać raporty dzięki interfejsom API do integracji i rozszerzania możliwości przetwarzania danych i raportów w aplikacjach niestandardowych.Take advantage of Power BI Report Server programming features to extend and customize your reports, with APIs to integrate or extend data and report processing in custom applications.

Więcej dokumentacji dla deweloperów serwera raportów.More Report Server developer documentation.

Następne krokiNext steps

Instalacja serwera raportów usługi Power BIInstall Power BI Report Server
Pobieranie programu Report BuilderDownload Report Builder

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community