Tworzenie raportu usługi Power BI dla serwera raportów usługi Power BICreate a Power BI report for Power BI Report Server

Raporty usługi Power BI można przechowywać i zarządzać nimi lokalnie w portalu internetowym serwera raportów usługi Power BI, podobnie jak w przypadku przechowywania ich w chmurze w usłudze Power BI (https://powerbi.com).You can store and manage Power BI reports on premises in the Power BI Report Server web portal, just as you can store Power BI reports in the cloud in the Power BI service (https://powerbi.com). Raporty usługi Power BI można tworzyć i edytować w programie Power BI Desktop, a następnie publikować je w portalu internetowym.You create and edit reports in Power BI Desktop, and publish them to the web portal. Odbiorcy raportów w organizacji będą mogli wyświetlać je w przeglądarce lub w aplikacji mobilnej Power BI na urządzeniach przenośnych.Then report readers in your organization can view them in a browser or in a Power BI mobile app on a mobile device.

Raport usługi Power BI w portalu internetowym

Oto cztery szybkie kroki ułatwiające rozpoczęcie pracy.Here are four quick steps to get you started.

Krok 1. Instalowanie programu Power BI Desktop zoptymalizowanego pod kątem serwera raportów usługi Power BIStep 1: Install Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server

Jeśli masz już doświadczenie w tworzeniu raportów usługi Power BI w programie Power BI Desktop, jesteś blisko rozpoczęcia tworzenia raportów usługi Power BI dla serwera raportów usługi Power BI.If you've already created Power BI reports in Power BI Desktop, then you're almost ready to create Power BI reports for Power BI Report Server. Zalecamy zainstalowanie wersji programu Power BI Desktop zoptymalizowanej pod kątem serwera raportów usługi Power BI, aby serwer i aplikacja były zawsze zsynchronizowane. Obie wersje programu Power BI Desktop mogą być zainstalowane na tym samym komputerze.We recommend installing the version of Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server so you know the server and the app are always in sync. You can have both versions of Power BI Desktop on the same computer.

 1. W portalu internetowym serwera raportów wybierz strzałkę Pobierz > Power BI Desktop.In the report server web portal, select the Download arrow > Power BI Desktop.

  Pobieranie programu Power BI Desktop z portalu internetowego

  Lub przejdź bezpośrednio do Microsoft Power BI Desktop (zoptymalizowany dla programu Power BI Report Server — maja 2019 roku) w programie Microsoft Download Center.Or go directly to Microsoft Power BI Desktop (Optimized for Power BI Report Server - May 2019) in the Microsoft Download Center.

 2. Na stronie Centrum pobierania wybierz pozycję Pobierz.In the Download Center page, select Download.

 3. W zależności od komputera wybierz:Depending on your computer, select:

  • PBIDesktopRS.msi (wersja 32-bitowa) lubPBIDesktopRS.msi (the 32-bit version) or

  • PBIDesktopRS_x64.msi (wersja 64-bitowa).PBIDesktopRS_x64.msi (the 64-bit version).

 4. Po pobraniu Instalatora, należy uruchomić Kreatora instalacji programu Power BI Desktop (maja 2019 r.).After you download the installer, run the Power BI Desktop (May 2019) Setup Wizard.

 5. Na koniec instalacji zaznacz pozycję Uruchom program Power BI Desktop teraz.At the end of the installation, check Start Power BI Desktop now.

  Program zostanie uruchomiony automatycznie i będzie można rozpocząć pracę.It starts automatically and you're ready to go. Można stwierdzić, że masz właściwą wersję, ponieważ "Power BI Desktop (maja 2019 r.)" na pasku tytułu.You can tell you have the right version because "Power BI Desktop (May 2019)" is in the title bar.

  Power BI Desktop w wersji maja 2019 r

 6. Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z programem Power BI Desktop, możesz obejrzeć wideo na ekranie powitalnym.If you're not familiar with Power BI Desktop, consider watching the videos on the welcome screen.

  Ekran startowy programu Power BI Desktop

Krok 2. Wybieranie źródła danychStep 2: Select a data source

Możliwe jest łączenie się z różnymi źródłami danych.You can connect to a variety of data sources. Przeczytaj więcej na temat łączenia się ze źródłami danych.Read more about connecting to data sources.

 1. Na ekranie powitalnym wybierz pozycję Pobierz dane.From the welcome screen, select Get Data.

  Ewentualnie na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Pobierz dane.Or on the Home tab, select Get Data.

 2. Wybierz źródło danych — w tym przykładzie będą to usługi Analysis Services.Select your data source -- in this example, Analysis Services.

  Wybieranie źródła danych

 3. Wypełnij pole Serwer i opcjonalnie pole Baza danych.Fill in Server, and optionally, Database. Upewnij się, że jest wybrana pozycja Połącz na żywo, i wybierz przycisk OK.Make sure Connect live is selected > OK.

  Nazwa serwera

 4. Wybierz serwer raportów, na którym będziesz zapisywać raporty.Choose the report server where you'll save your reports.

  Wybieranie serwera raportów

Krok 3. Projektowanie raportuStep 3: Design your report

To najbardziej interesująca część: tworzenie wizualizacji ilustrujących dane.Here's the fun part: You get to create visuals that illustrate your data.

Możesz na przykład utworzyć wykres lejkowy dotyczący klientów i zgrupować wartości według dochodów rocznych.For example, you could create a funnel chart of customers and group values by yearly income.

Projektowanie raportu

 1. W obszarze Wizualizacje wybierz pozycję Wykres lejkowy.In Visualizations, select Funnel chart.
 2. Przeciągnij pole, które ma być zliczane, do obszaru Wartości.Drag the field to be counted to the Values well. Jeśli nie jest to pole liczbowe, program Power BI Desktop automatycznie utworzy dla niego wartość Liczba elementów.If it's not a numeric field, Power BI Desktop automatically makes it a Count of the value.
 3. Przeciągnij pole do zgrupowania do obszaru Grupa.Drag the field to group on to the Group well.

Przeczytaj znacznie więcej na temat projektowania raportu usługi Power BI.Read much more about designing a Power BI report.

Krok 4. Zapisywanie raportu na serwerze raportówStep 4: Save your report to the report server

Gdy raport będzie gotowy, zapisz go na serwerze raportów usługi Power BI wybranym w kroku 2.When your report is ready, you save it to the Power BI Report Server you chose in Step 2.

 1. W menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako > Serwer raportów usługi Power BI.On the File menu, select Save as > Power BI Report Server.

  Zapisywanie na serwerze raportów

 2. Teraz można go wyświetlić w portalu internetowym.Now you can view it in the web portal.

  Wyświetlanie raportu w portalu internetowym

Następne krokiNext steps

Power BI DesktopPower BI Desktop

Dostępnych jest wiele wspaniałych zasobów dotyczących tworzenia raportów w programie Power BI Desktop.There are so many great resources for creating reports in Power BI Desktop. Ten link to dobry punkt startowy.This link is a good starting point.

serwerze raportów usługi Power BIPower BI Report Server

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community