Kontrolka kolumny w usłudze PowerAppsColumn control in PowerApps

Zapewnia obsługę wyświetlania dla jednego pola w kontrolce Tabela danych.Provides the display experience for a single field in a Data table control.

OpisDescription

Kontrolka Tabela danych pokazuje zestaw danych w formacie tabelarycznym, a każda kolumna w tym formacie jest reprezentowana przez kontrolkę Kolumna.The Data table control shows a dataset in a tabular format, and each column in that tabular format is represented by a Column control. Kontrolka Kolumna udostępnia właściwości, których twórca aplikacji może użyć do dostosowania wyglądu i zachowania kolumny.The Column control provides properties that the app maker can use to customize the appearance and behavior of the column.

MożliwościCapabilities

Teraz dostępneNow available

 • Zmień szerokość kontrolki Kolumna.Change the width of a Column control.
 • Zmień tekst dla kontrolki Kolumna.Change the text for a Column control.
 • Przejdź, klikając lub naciskając wartość w kontrolce Kolumna.Navigate by clicking or tapping the value in a Column control.

Jeszcze niedostępneNot yet available

 • Dostosuj style kontrolki Kolumna.Customize the styling of a Column control.

Znane problemyKnown issues

 • Właściwość Visible jeszcze nie działa.The Visible property doesn't work yet.

WłaściwościProperties

 • DisplayName — tekst wyświetlany w nagłówku kolumny.DisplayName – The text that appears in the header for the column.

  Uwaga

  Nazwa tej właściwości zostanie wkrótce zmieniona na HeaderText.This property will soon be renamed HeaderText.

 • IsHyperlink — wartość, która wskazuje, czy dane w kolumnie należy podkreślić, aby wskazać, że to hiperlink.IsHyperlink – A value that indicates whether the data in the column should be underlined to indicate that it's a hyperlink.
 • Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki Kolumna.Width – The distance between the Column control’s left and right edges.

PrzykładyExamples

Zmiana rozmiaru kolumnyResize a column

 1. Tworzenie pustej aplikacji na tablet.Create a blank tablet app.
 2. Na karcie Wstaw kliknij lub naciśnij pozycję Tabela danych, a następnie zmień rozmiar kontrolki Tabela danych, aby obejmowała ona cały ekran.On the Insert tab, click or tap Data table, and then resize the Data table control so that it covers the whole screen.
 3. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij strzałkę w dół na prawo od pozycji Nie wybrano źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of No data source selected, and then click or tap Add a data source.
 4. Na liście połączeń kliknij lub naciśnij połączenie bazy danych Common Data Service.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.
 5. Na liście jednostek kliknij lub naciśnij pozycję Konto, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.In the list of entities, click or tap Account, and then click or tap Connect.

  Kontrolka Tabela danych zostanie zainicjowana i pokaże zestaw pól domyślnych.The Data table control is initialized and shows a set of default fields.

 6. Kliknij lub naciśnij kolumnę Imię i nazwisko.Click or tap the Full name column.

  Wybrana kontrolka kolumny

 7. Przeciągnij moduł definiowania układu z prawej strony, aby zmienić rozmiar pola.Drag the adorner on the right side to resize the field.

  Kontrolka kolumny po zmianie rozmiaru