Właściwości rozmiaru i położenia w usłudze PowerAppsSize and location properties in PowerApps

PrzeglądOverview

Informacje dotyczące konfiguracji rozmiaru kontrolki (lub jej elementu) oraz jej położenia względem ekranu, na którym się znajduje.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PołożeniePosition

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). W przypadku kontrolki Karta w kontenerze, który zawiera wiele kolumn, ta właściwość określa kolumnę, w której zostanie wyświetlona karta.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). W przypadku kontrolki Karta w kontenerze, który zawiera wiele wierszy, ta właściwość określa wiersz, w którym zostanie wyświetlona karta.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

RozmiarSize

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight — czy etykieta automatycznie zwiększa swoją wysokość, gdy właściwość Text zawiera więcej znaków niż kontrolka może pokazać.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit — czy kontrolka automatycznie rozszerza się w poziomie, aby wypełnić puste miejsce w kontrolce kontenera, takiej jak Edytowanie formularza.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Jeśli wiele kart ma tę właściwość ustawioną na true, miejsce jest dzielone między nimi.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie układu formularza danych.For more information, see Understand data form layout.

DopełnieniePadding

Padding — odległość między tekstem na przycisku importowania lub eksportowania a krawędziami tego przycisku.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PromieńRadius

RadiusBottomLeft — stopień zaokrąglenia lewego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight — stopień zaokrąglenia prawego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft — stopień zaokrąglenia lewego górnego rogu kontrolki.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight — stopień zaokrąglenia prawego górnego rogu kontrolki.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.