Kontrolka przeglądarki PDF w usłudze PowerAppsPDF viewer control in PowerApps

Kontrolka, która pokazuje zawartość pliku PDF.A control that shows the content of a PDF file.

OpisDescription

Pokaż tekst, grafikę i inne treści zawarte w pliku PDF, dodając ten typ kontrolki i ustawiając jej właściwość Document na, ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu adres URL pliku, który chcesz wyświetlić.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

OgraniczeniaLimitations

Ze względu na architekturę zabezpieczeń usługi PowerApps przeglądarka plików PDF obsługuje tylko linki HTTPS (nie obsługuje linków HTTP).Note that due to the security architecture of PowerApps, PDF Viewer only supports HTTPS links and not HTTP.
Jeśli dokument PDF znajduje się na serwerze z restrykcyjnymi ustawieniami specyfikacji CORS, wyświetlenie go w aplikacji może nie być możliwe.If the PDF document resides on a server with restrictive CORS settings, you may not be able to view it within your app. Jeśli nie można otworzyć dokumentu w usłudze PowerApps, użytkownik końcowy może otworzyć dokument w przeglądarce zewnętrznej.In case the document cannot be opened in PowerApps, the option to open the document in an external browser is presented to the end user.

Kluczowe właściwościKey properties

Document — adres URL pliku PDF ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

ActualZoom — rzeczywiste powiększenie kontrolki, które może różnić się od powiększenia żądanego przy użyciu właściwości Zoom.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText — bieżący wyszukiwany termin, który jest używany.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage — numer strony w pliku PDF, która aktualnie jest wyświetlana.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

FindNext — znajduje następne wystąpienie ciągu FindText w dokumencie.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious — znajduje poprzednie wystąpienie ciągu FindText w dokumencie.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText – termin do wyszukania w dokumencie.FindText – The search term to look for in the document.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange — w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy zmienia się stan kontrolki.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page — numer strony, którą chcesz wyświetlić.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount — liczba stron w dokumencie.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls — określa, czy odtwarzacz dźwięku lub wideo pokazuje, na przykład, przycisk odtwarzania i suwak głośności, a kontrolka pióra pokazuje, na przykład, ikony rysowania, usuwania i czyszczenia.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom — wartość procentowa, o którą jest powiększany obraz z aparatu lub widok pliku w przeglądarce PDF.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

PrzykładExample