Kontrolka etykiety w usłudze PowerAppsLabel control in PowerApps

Pole pokazujące dane jako tekst, liczby, daty lub walutę.A box that shows data such as text, numbers, dates, or currency.

OpisDescription

Etykieta pokazuje określone dane jako ciąg literału tekstowego, który jest wyświetlany w dokładnie takiej postaci, w jakiej został wpisany, lub jako formułę dającą wynik w postaci ciągu tekstowego.A label shows data that you specify as a literal string of text, which appears exactly the way you type it, or as a formula that evaluates to a string of text. Etykiety często pojawiają się poza wszelkimi innymi kontrolkami (np. jako baner identyfikujący okno), jako etykieta identyfikująca inną kontrolkę (np. kontrolkę oceny lub dźwięku) albo w galerii do pokazywania konkretnych informacji na temat elementu.Labels often appear outside of any other control (such as a banner that identifies a screen), as a label that identifies another control (such as a rating or audio control), or in a gallery to show a specific type of information about an item.

Kluczowe właściwościKey properties

AutoHeight — ustawienie wartości true umożliwia automatyczne dostosowanie wysokości etykiety w taki sposób, aby pokazać cały skonfigurowany tekst.AutoHeight – Set to true to allow the label to auto-grow its height to show all text configurated. Ustawienie wartości false powoduje obcięcie tekstu do przypisanej wysokości.Set to false to truncate the text to the height assigned.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

DelayOutput — ustawienie wartości true pozwala opóźnić akcję podczas wprowadzania tekstu.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoHeight — czy etykieta automatycznie zwiększa swoją właściwość Height, gdy właściwość Text zawiera więcej znaków niż kontrolka może jednorazowo pokazać.AutoHeight – Whether a label automatically increases its Height property if its Text property contains more characters than the control can show at one time.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight — odległość między na przykład wierszami tekstu lub elementami na liście.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Overflow — czy pasek przewijania jest widoczny w etykiecie, jeśli jej właściwość Wrap jest ustawiona na wartość true i wartość właściwości Text kontrolki zawiera więcej znaków niż kontrolka może jednorazowo wyświetlić.Overflow – Whether a scrollbar appears in a label if its Wrap property is set to true and the value of the control's Text property contains more characters than the control can show at one time.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

Wrap — czy tekst, który jest za długi do zmieszczenia w etykiecie, jest zawijany do następnego wiersza.Wrap – Whether text that's too long to fit in a label wraps to the next line.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Text( Number, "FormatCodes" )Text( Number, "FormatCodes" )

PrzykładyExamples

Pokazywanie ciągu literałuShow a literal string

Pokazywanie wyniku formułyShow the result of a formula

 • Dodaj etykietę i ustaw jej właściwość Text na formułę taką jak ta:Add a label, and set its Text property to a formula such as this one:
  Today() Today()

  Uwaga: Przy określaniu formuły nie używa się znaków cudzysłowu, chyba że argumentem jest ciąg literału.Note: When you specify a formula, you don't use quotation marks unless an argument of the formula is a literal string. W takim przypadku argument (nie formułę) należy umieścić w znakach podwójnego cudzysłowu.In that case, enclose the argument, not the formula, in double quotation marks.

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji Today lub innych funkcji?Want more information about the Today function or other functions?

W tej procedurze utworzysz kolekcję o nazwie CityPopulations, która będzie zawierać dane dotyczące populacji różnych miast w Europie.In this procedure, you'll create a collection, called CityPopulations, that contains data about the population of various cities in Europe. Następnie wyświetlisz te dane w galerii zawierającej trzy etykiety i określisz typ danych wyświetlanych przez każdą z etykiet.Next, you'll show that data in a gallery that contains three labels, and you'll specify the type of data that each label will show.

 1. Dodaj przycisk i ustaw dla jego właściwości OnSelect następującą formułę:Add a button, and set its OnSelect property to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"Londyn", Country:"Zjednoczone Królestwo", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"NIemcy", Population:3562000}, {City:"Madryt", Country:"Hiszpania", Population:3165000}, {City:"Rzym", Country:"Włochy", Population:2874000}, {City:"Paryż", Country:"Francja", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Niemcy", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Hiszpania", Population:1602000}, {City:"Monachium", Country:"Niemcy", Population:1494000}, {City:"Mediolan", Country:"Włochy", Population:1344000}) ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})
 2. Naciśnij klawisz F5, wybierz przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc.Press F5, select the button, and then press Esc.
 3. Dodaj galerię tekstową i ustaw jej właściwość Items na wartość CityPopulations.Add a text gallery, and set its Items property to CityPopulations.

  Przy wybranej galerii w okienku z prawej strony wyświetlane są opcje dla tej galerii.When the gallery is selected, the right pane shows options for that gallery.

 4. W okienku Gallery1 ustaw górną listę na wartość Population, ustaw środkową listę na wartość City i ustaw dolną listę na wartość Country.In the Gallery1 pane, set the top list to Population, set the middle list to City, and set the bottom list to Country.