Funkcja Text w usłudze PowerAppsText function in PowerApps

Formatuje liczbę lub wartość daty/godziny na potrzeby wyświetlania w postaci ciągu tekstowego.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

OpisDescription

Funkcja Text formatuje liczbę lub wartość daty/godziny na podstawie argumentu jednego z następujących typów:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • Wstępnie zdefiniowany format daty/godziny, który można określić za pomocą wyliczenia DateTimeFormat.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. To podejście jest preferowane w przypadku dat i godzin, ponieważ automatycznie dostosowuje się do języka i lokalizacji każdego użytkownika.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Niestandardowy format — ciąg tekstowy, który zawiera symbole zastępcze opisujące sposób formatowania liczby lub wartości daty/czasu.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Symbole zastępcze definiują liczbę wyświetlanych cyfr, użycie separatorów grupowania i sposób wyświetlania nazwy miesiąca.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. Usługa PowerApps obsługuje podzbiór symboli zastępczych dostępnych w programie Microsoft Excel.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Zobacz artykuł dotyczący pracy z datami i godzinami, aby uzyskać więcej informacji.See working with dates and times for more information.

Wstępnie zdefiniowane formaty daty/godzinyPredefined date/time formats

Wstępnie zdefiniowany formatPredefined Format OpisDescription
DateTimeFormat.LongDateDateTimeFormat.LongDate Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia.Full year, month, day of the month, and day of the week. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTimeDateTimeFormat.LongDateTime Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia oraz godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTime24DateTimeFormat.LongDateTime24 Pełny rok, miesiąc, dzień miesiąca i dzień tygodnia oraz godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Nazwy miesiąca i dnia tygodnia nie są skrócone.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongTimeDateTimeFormat.LongTime Godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Tak samo jak ShortTime.Same as ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24DateTimeFormat.LongTime24 Godzina (zegar 24-godzinny), minuty, sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. Tak samo jak ShortTime24.Same as ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDateDateTimeFormat.ShortDate Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DateTimeFormat.ShortDateTimeDateTimeFormat.ShortDateTime Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca oraz godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DateTimeFormat.ShortDateTime24DateTimeFormat.ShortDateTime24 Czterocyfrowy rok, dwucyfrowy miesiąc i dzień miesiąca oraz godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DateTimeFormat.ShortTimeDateTimeFormat.ShortTime Godzina (zegar 12-godzinny), minuty, sekundy i oznaczenie AM/PM.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Tak samo jak LongTime.Same as LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24DateTimeFormat.ShortTime24 Godzina (zegar 24-godzinny), minuty i sekundy.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Tak samo jak LongTime24.Same as LongTime24.
DateTimeFormat.UTCDateTimeFormat.UTC Wartość daty/godziny jest konwertowana na czas UTC zgodnie z bieżącą strefą czasową użytkownika i formatowana zgodnie ze standardem ISO 8601.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Symbole zastępcze liczbNumber placeholders

Symbol zastępczyPlaceholder OpisDescription
0 (zero)0 (zero) Wyświetla nieznaczące zera, jeśli liczba ma mniej cyfr niż jest zer w formacie.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Na przykład użyj formatu #.00, jeśli chcesz wyświetlić liczbę 8.9 jako 8.90.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# Te same reguły co w przypadku symbolu zastępczego 0 (zero).Follows the same rules as the 0 (zero). Jednak funkcja Text nie zwraca dodatkowych zer, jeśli liczba ma mniej cyfr po dowolnej stronie przecinka dziesiętnego, niż jest symboli # w formacie.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. Na przykład jest wyświetlana liczba 8.9, jeśli niestandardowy format to #.##, a liczba do sformatowania to 8.9.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
.. (kropka)(period) Wyświetla przecinek dziesiętny w liczbie.Displays the decimal point in a number. Zależy od języka niestandardowego formatu, zobacz aplikacje globalne, aby poznać więcej szczegółów.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
, (przecinek), (comma) Wyświetla w liczbie separator grupowania zwykle używany do rozdzielania tysięcy.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Funkcja Text rozdziela grupy przecinkami, jeśli format zawiera przecinek otoczony znakami cyfry (#) lub zerami.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Zależy od języka niestandardowego formatu, zobacz aplikacje globalne, aby poznać więcej szczegółów.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Jeśli liczba ma więcej cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego niż symboli zastępczych w formacie, to liczba zostanie zaokrąglona do tylu miejsc dziesiętnych, ile jest symboli zastępczych.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Jeśli liczba ma więcej cyfr po lewej stronie przecinka dziesiętnego niż jest symboli zastępczych, to dodatkowe cyfry są wyświetlane.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Jeśli format zawiera tylko znaki cyfry (#) po lewej stronie przecinka dziesiętnego, liczby mniejsze od 1 będą zaczynać się przecinkiem dziesiętnym (na przykład .47).If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Symbole zastępcze daty i godzinyDate and time placeholders

Symbol zastępczyPlaceholder OpisDescription
mm Wyświetla miesiąc jako liczbę bez wiodącego zera.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm Wyświetla miesiąc jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm Wyświetla miesiąc jako skrót (sty do gru).Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm Wyświetla pełną nazwę miesiąca (styczeń do grudzień).Displays the month as a full name (January to December).
dd Wyświetla dzień jako liczbę bez wiodącego zera.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Wyświetla dzień jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Wyświetla dzień jako skrót (nie do sob).Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Wyświetla pełną nazwę dnia (niedziela do sobota).Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
yyyy Wyświetla rok jako liczbę dwucyfrową.Displays the year as a two-digit number.
yyyyyyyy Wyświetla rok jako liczbę czterocyfrową.Displays the year as a four-digit number.
hh Wyświetla godzinę jako liczbę bez wiodącego zera.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Wyświetla godzinę jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Jeśli format zawiera oznaczenie AM lub PM, godzina jest wyświetlana w formacie 12-godzinnym.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. W przeciwnym przypadku godzina jest wyświetlana za pomocą zegara 24-godzinnego.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Wyświetla minuty jako liczbę bez wiodącego zera.Displays the minute as a number without a leading zero. > [!NOTE]
> Kod m lub mm musi występować bezpośrednio po kodzie h lub hh albo bezpośrednio przed kodem ss. W przeciwnym razie funkcja Text zwróci miesiąc zamiast minut.> The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Wyświetla minuty jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. > [!NOTE]
> Symbol zastępczy m lub mm musi występować bezpośrednio po symbolu zastępczym h lub hh albo bezpośrednio przed symbolem zastępczym ss.> The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. W przeciwnym razie funkcja Text zwróci miesiąc zamiast minut.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Wyświetla sekundy jako liczbę bez wiodącego zera.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Wyświetla sekundy jako liczbę z wiodącym zerem, jeśli jest potrzebne.Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Wyświetla ułamki sekundy.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Wyświetla godzinę na podstawie zegara 12-godzinnego.Displays the hour based on a 12-hour clock. Funkcja Text zwraca ciąg „AM”, „am”, „A” lub „a” dla godzin między północą a południem oraz „PM”, „pm”, „P” lub „p” dla godzin między południem a północąText returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Symbole zastępcze literałówLiteral placeholders

Możesz umieścić dowolny z tych znaków w ciągu formatu.You can include any of these characters in your format string. Zostaną one umieszczone w wyniku funkcji Text bez zmian.They will appear in the result of Text as is. Dodatkowe znaki są zastrzeżone dla przyszłych symboli zastępczych, więc nie należy ich używać.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

ZnakCharacter OpisDescription
Dowolny symbol walutyAny currency symbol Znak dolara, centów, euro itp.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ Znak plusPlus sign
(( Lewy nawias okrągłyLeft parenthesis
:: DwukropekColon
^ Akcent cyrkumfleksowy (daszek)Circumflex accent (caret)
'' ApostrofApostrophe
{{ Lewy nawias klamrowyLeft curly bracket
< Znak mniejszościLess-than sign
= Znak równościEqual sign
- Znak minusMinus sign
/ UkośnikSlash mark
)) Prawy nawias okrągłyRight parenthesis
& Handlowe „i”Ampersand
~ TyldaTilde
}} Prawy nawias klamrowyRight curly bracket
> Znak większościGreater-than sign
  Znak spacjiSpace character

Aplikacje globalneGlobal apps

Funkcja Text obsługuje globalizację.The Text function is globally aware. W przypadku dużej liczby języków „wie”, jak poprawnie zapisać daty, godziny, waluty i liczby.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. Aby to zrobić, potrzebuje dwóch informacji:To do its job, it needs two pieces of information:

 • Języka niestandardowego formatu: jak, w przypadku twórców, należy interpretować niestandardowy format?The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? Znaki separatora (.The separator characters (. i ,) mają różne znaczenie w różnych językach.and ,) have different meanings in different languages. Jest to obsługiwane za pomocą specjalnego symbolu zastępczego zawierającego tag języka.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Aby ułatwić korzystanie ze wstępnie zdefiniowanych formatów daty/godziny, są one niezależne od języka.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • Język wyniku: który język powinien być używany w wyniku funkcji w przypadku użytkowników?The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Nazwy miesięcy i dni tygodnia muszą być w języku odpowiednim dla użytkownika aplikacji.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Jest to obsługiwane za pomocą trzeciego, opcjonalnego argumentu funkcji Text.This is handled with a third optional argument to the Text function.

W obu przypadkach język jest określany za pomocą tagu języka.For both, the language is provided with a language tag. Aby wyświetlić listę obsługiwanych języków, wpisz Text( 1234, "", ) na pasku formuły lub w widoku zaawansowanym i przewiń listę ustawień regionalnych sugerowanych dla trzeciego argumentu.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Symbol zastępczy języka dla niestandardowego formatuCustom format language placeholder

Aby określić język niestandardowego formatu, użyj następujących symboli:To specify the language of the custom format, use:

Symbol zastępczyPlaceholder OpisDescription
[$-TagJęzyka][$-LanguageTag] TagJęzyka to tag języka w postaci zwracanej przez funkcję Language.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Może mieć postać określającą tylko język, np. [$-en] dla języka angielskiego, lub może także zawierać region, np. [$-en-GB], aby bardziej szczegółowo określić Wielką Brytanię.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

Symbol zastępczy języka może występować w dowolnym miejscu niestandardowego formatu, lecz tylko raz.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

Jeśli symbol zastępczy języka nie zostanie określony w formule, a ciąg formatu będzie niejednoznaczny z punktu widzenia globalizacji, narzędzie do tworzenia treści automatycznie wstawi tag bieżącego języka.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

Jeśli ten symbol zastępczy nie jest obecny podczas uruchamiania aplikacji, zostanie użyty język [$-en-US].[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

Uwaga

W przyszłej wersji składnia symbolu zastępczego może ulec zmianie, aby uniknąć mylenia go z podobnym, lecz innym symbolem zastępczym obsługiwanym przez program Excel.In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

Tag języka wynikuResult language tag

W wyniku funkcji Text znajdują się przetłumaczone ciągi miesiąca, dnia tygodnia i oznaczenia AM/PM, a także odpowiednie separatory grup i miejsca dziesiętnego.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

Domyślnie funkcja Text używa języka użytkownika uruchamiającego aplikację.By default, Text uses the language of the user running the app. Funkcja Language zwraca tag języka dla bieżącego użytkownika.The Language function returns the language tag for the current user. Możesz zastąpić tę wartość domyślną, podając tag języka w opcjonalnym trzecim argumencie funkcji Text.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

SkładniaSyntax

Text( Liczba, WyliczenieDateTimeFormat [, TagJęzykaWynikowego ] )Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Liczba — wymagane.Number - Required. Liczba lub wartość daty/godziny do sformatowania.The number or the date/time value to format.
 • DateTimeFormat — wymagany.DateTimeFormat - Required. Element członkowski wyliczenia DateTimeFormat.A member of the DateTimeFormat enumeration.
 • TagJęzykaWynikowego — opcjonalny.ResultLanguageTag - Optional. Tag języka używany dla tekstu wynikowego.The language tag to use for the result text. Domyślnie jest używany język bieżącego użytkownika.By default, the language of the current user is used.

Text( Liczba, NiestandardowyFormat [, TagJęzykaWynikowego ] )Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Liczba — wymagane.Number - Required. Liczba lub wartość daty/godziny do sformatowania.The number or the date/time value to format.
 • NiestandardowyFormat — wymagany.CustomFormat - Required. Co najmniej jeden symbol zastępczy w cudzysłowie.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • TagJęzykaWynikowego — opcjonalny.ResultLanguageTag - Optional. Tag języka używany dla tekstu wynikowego.The language tag to use for the result text. Domyślnie jest używany język bieżącego użytkownika.By default, the language of the current user is used.

PrzykładyExamples

Użytkownik uruchamiający formuły znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych i wybrał jako język angielski.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funkcja Language zwraca ciąg „en-US”.The Language function is returning "en-US".

LiczbaNumber

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Text( 1234.59, "####.#" )Text( 1234.59, "####.#" ) Formatuje liczbę, stosując jedno miejsce dziesiętne.Formats the number with one decimal place. "1234.6""1234.6"
Text( 8.9, "#.000" )Text( 8.9, "#.000" ) Dopełnia część dziesiętną liczby końcowymi zerami, jeśli to konieczne.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8.900""8.900"
Text( 0.631, "0.#" )Text( 0.631, "0.#" ) Dopełnia część całkowitą liczby wiodącymi zerami, jeśli to konieczne.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0.6""0.6"
Text( 12, "#.0#" )Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Dopełnia część dziesiętną liczby zerami do jednego miejsca dziesiętnego i dołącza drugie miejsce dziesiętne, jeśli jest podane.Pads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12.0""12.0"
"1234.57""1234.57"
Text( 12000, "$ #,###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Umieszcza separator tysięcy co trzy cyfry i dołącza symbol waluty.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "$ 12,000""$ 12,000"
"$ 1,200,000""$ 1,200,000"

Data/godzinaDate/Time

 • Godzina 14:37:47 w poniedziałek, 23 listopada 2015At 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • Strefa czasowa czasu pacyficznego USA (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Formatuje jako długi ciąg daty w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Monday, November 23, 2015""Monday, November 23, 2015"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Formatuje jako długi ciąg daty i godziny (zegar 12-godzinny) w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 )Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Formatuje jako długi ciąg godziny (zegar 24-godzinny).Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate )Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Formatuje jako krótki ciąg daty w języku i za pomocą ustawień regionalnych bieżącego użytkownika.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "11/23/2015""11/23/2015"
Text( Now(), "d-mmm-yy" )Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Formatuje przy użyciu symboli zastępczych:Formats using placeholder characters:
 • d — jednocyfrowy lub dwucyfrowy dzień miesiącad for a single-digit or double-digit day of the month
 • - — znak kopiowany bez zmian do wyniku- as a literal character copied to the result
 • mmm — trzyliterowy skrót miesiącammm for a three-letter abbreviation of the month
 • - — kolejny znak kopiowany bez zmian do wyniku- as another literal character copied to the result
 • rr — dwucyfrowy skrót rokuyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-Nov-15""23-Nov-15"

Aplikacje globalneGlobal apps

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) Interpretuje znak , jako separator grupowania umieszczany co trzy znaki, a znak $ jako symbol waluty.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Ponieważ żadne miejsca dziesiętne nie mają być wyświetlane, wartość jest zaokrąglana do najbliższej większej liczby całkowitej.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. Tag [$-En US] jest opcjonalny w tym przypadku, ponieważ jest przyjmowany domyślnie.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1,234,568""$ 1,234,568"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) Interpretuje znak , jako separator dziesiętny i znak jako symbol waluty.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. Ponieważ tag [$-fr-FR] określa tylko sposób interpretacji ciągu formatu, wynik będzie używać znaków z domyślnego tagu języka „en-US”: .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (kropka) jako separatora dziesiętnego i $ jako symbolu waluty.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) Interpretuje znak , jako separator dziesiętny.Interprets , as a decimal separator. Tag języka wynikowego został ustawiony na „fr-FR”, co spowoduje, że , (przecinek) będzie używany jako separator dziesiętny, a znak jako symbol waluty.The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Zwraca dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca w języku bieżącego użytkownika.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Ponieważ żaden z symboli zastępczych nie zależy od języka, nie ma potrzeby stosowanie tagu języka w ciągu formatu.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Saturday January 31""Saturday January 31"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Zwraca dzień tygodnia, miesiąc i dzień miesiąca w języku „es-ES”.Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"