Właściwości podstawowe w usłudze PowerAppsCore properties in PowerApps

Służą do konfigurowania, czy użytkownik będzie widział kontrolkę i będzie mógł jej używać.Configure whether the user can see and interact with a control.

WłaściwościProperties

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

DelayOutput — ustawienie wartości true pozwala opóźnić akcję podczas wprowadzania tekstu.DelayOutput – Set to true to delay action during text input.

DisplayMode — możliwe wartości to Edit, View i Disabled.DisplayMode – Values can be Edit, View, or Disabled. Konfiguruje, czy kontrolka zezwala na dane wejściowe użytkownika (Edit), tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).Configures whether the control allows user input (Edit), only displays data (View) or is disabled (Disabled). W trybie Widok kontrolki wejściowe, takie jak Wprowadzanie tekstu, Lista rozwijana i Selektor dat będą wyświetlać samą wartość tekstową i nie będą renderować żadnych elementów interaktywnych ani dekoracji.In View mode, input controls such as Text input, Drop down, Date Picker will only display the text value and will not render any interactive elements or decorations. To sprawia, że nadają się do umieszczania na formularzach oraz jako dane wyjściowe możliwe do odczytu.This makes them suitable to be displayed in Forms or as readable output.

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób reagowania aplikacji na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Reset — czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value. Zobacz też funkcję Reset.Also see the Reset function.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Value — wartość kontrolki wejściowej.Value – The value of an input control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.