Kontrolka oceny w usłudze PowerAppsRating control in PowerApps

Kontrolka, za pomocą której użytkownicy mogą wskazać wartość z zakresu od 1 do maksymalnej liczby, którą określisz.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

OpisDescription

W tej kontrolce użytkownik może wskazywać, na przykład, jak bardzo coś lubi, wybierając pewną liczbę gwiazdek.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — początkowa wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max — wartość maksymalna, na którą użytkownik może ustawić suwak lub ocenę.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill — kolor gwiazdek w kontrolce oceny.RatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly — czy użytkownik może zmienić wartość kontrolki suwaka lub oceny.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset — określa, czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue — czy wartość suwaka lub oceny jest wyświetlana, gdy użytkownik zmienia tę wartość lub zatrzymuje wskaźnik myszy na kontrolce.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average( Value1, Value2, ... )Average( Value1, Value2, ... )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Ocena i nadaj jej nazwę Ilościowa.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu, nadaj jej nazwę Jakościowa i przenieś ją poniżej kontrolki Ocena.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.
 3. Ustaw właściwość Default kontrolki Wprowadzanie tekstu na wartość "" i ustaw jej właściwość HintText na następującą formułę:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3, "Co Ci się szczególnie podoba?", "Jak możemy to ulepszyć?")If(Quantitative.Value > 3, "What did you especially like?", "How might we do better?")

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?Want more information about the If function or other functions?

 4. Naciśnij klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij cztery lub pięć gwiazdek w kontrolce Ocena.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  Tekst wskazówki w kontrolce Wprowadzanie tekstu zmieni się, aby odzwierciedlić wysoką ocenę.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Kliknij lub naciśnij mniej niż cztery gwiazdki w kontrolce Jakościowa.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  Tekst wskazówki w kontrolce Wprowadzanie tekstu zmieni się, aby odzwierciedlić niską ocenę.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.