Właściwości koloru i obramowania w usłudze PowerAppsColor and border properties in PowerApps

PrzeglądOverview

Skonfiguruj styl kontrolki w oparciu o sposób korzystania z niej przez użytkownika.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormalneNormal

Te właściwości obowiązują, gdy użytkownik nie korzysta z danej kontrolki.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

WyłączoneDisabled

Te właściwości obowiązują, gdy kontrolka jest wyłączona.These properties are in effect when the controls is disabled. Kontrolka jest wyłączona, gdy właściwość Disabled jest ustawiona na wartość true.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

AktywowaneHover

Te właściwości obowiązują, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na kontrolce.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

NaciśniętePressed

Te właściwości obowiązują, gdy użytkownik naciśnie kontrolkę przycisku lub obrazu.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

ZaznaczenieSelection

Te właściwości obowiązują, gdy użytkownik zaznaczy element w kontrolce.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor — kolor tekstu zaznaczonego elementu lub elementów listy albo kolor narzędzia zaznaczania w kontrolce pióra.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill — kolor tła wybranego elementu lub elementów listy albo zaznaczonego obszaru kontrolki pióra.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.