Kontrolki dźwięku i wideo w usłudze PowerAppsAudio and Video controls in PowerApps

Kontrolka, która odtwarza plik dźwiękowy, plik wideo lub klip wideo w serwisie YouTube.A control that plays an audio file, a video file, or a video on YouTube.

OpisDescription

Kontrolka Dźwięk odtwarza klip dźwiękowy z pliku, nagranie z kontrolki Mikrofon lub ścieżkę dźwiękową z pliku wideo.An Audio control plays a sound clip from a file, a recording from a Microphone control, or the audio track from a video file. Kontrolka Wideo odtwarza klip wideo z pliku lub serwisu YouTube, jeśli określisz adres URL z opcjonalnymi napisami.A Video control plays a video clip from a file or from YouTube if you specify a URL with optional closed captions.

Kluczowe właściwościKey properties

Loop — czy klip dźwiękowy lub wideo jest automatycznie uruchamiany ponownie zaraz po zakończeniu odtwarzania.Loop – Whether an audio or video clip automatically starts over as soon as it finishes playing.

Media — identyfikator klipu odtwarzanego przez kontrolkę dźwięku lub wideo.Media – An identifier for the clip that an audio or video control plays.

ShowControls — określa, czy odtwarzacz dźwięku lub wideo pokazuje, na przykład, przycisk odtwarzania i suwak głośności, a kontrolka pióra pokazuje, na przykład, ikony rysowania, usuwania i czyszczenia.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

AutoPause — określa, czy odtwarzanie klipu dźwiękowego lub wideo jest automatycznie wstrzymywane, jeśli użytkownik przejdzie do innego ekranu.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart — określa, czy kontrolka dźwięku lub wideo automatycznie rozpoczyna odtwarzanie klipu, gdy użytkownik przechodzi do ekranu, który zawiera tę kontrolkę.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

ClosedCaptionsUrl — tylko kontrolka wideo.ClosedCaptionsUrl – Video control only. Adres URL pliku napisów w formacie WebVTT.URL of closed captions file in WebVTT format. Adresy URL napisów i wideo muszą być adresami HTTPS.Both video and captions URLs must be HTTPS. Serwer hostujący plik wideo i napisów musi mieć włączoną obsługę specyfikacji CORS.Server hosting both video and captions file needs to be CORS enabled.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Image — nazwa obrazu wyświetlanego w kontrolce obrazu, dźwięku lub mikrofonu.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition — pozycja (Fill, Fit, Stretch, Tile lub Center) obrazu na ekranie lub w kontrolce, jeśli ich rozmiar jest inny niż rozmiar obrazu.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnEnd — w jaki sposób aplikacja reaguje po zakończeniu odtwarzania klipów dźwiękowych lub wideo.OnEnd – How an app responds when an audio or video clip finishes playing.

OnPause — w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy użytkownik wstrzyma klip odtwarzany przez kontrolkę dźwięku lub wideo.OnPause – How an app responds when the user pauses the clip that an audio or video control is playing.

OnStart — w jaki sposób aplikacja reaguje, gdy użytkownik rozpoczyna nagrywanie za pomocą kontrolki mikrofonu.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

Paused — ma wartość true, jeśli kontrolka odtwarzania multimediów jest obecnie wstrzymana, lub false w przeciwnym przypadku.PausedTrue if a media playback control is currently paused, false otherwise.

Reset — określa, czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Start — czy jest odtwarzany klip dźwiękowy lub wideo.Start – Whether an audio or video clip plays.

StartTime — czas po rozpoczęciu klipu dźwiękowego lub wideo podczas uruchamiania odtwarzania klipu.StartTime – The time after the start of an audio or video clip when the clip starts to play.

Time — bieżące położenie kontrolki multimediów.Time – A media control's current position.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

First( TableName )First( TableName )

PrzykładyExamples

Odtwarzanie pliku audio i wideoPlay an audio or video file

 1. W menu Plik kliknij lub naciśnij pozycję Nośnik, kliknij lub naciśnij pozycję Wideo lub Dźwięk, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przeglądaj.On the File menu, click or tap Media, click or tap Videos or Audio, and then click or tap Browse.
 2. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, kliknij lub naciśnij go, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.Browse to the file you want to use, click or tap it, and then click or tap Open.
 3. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, dodaj kontrolkę Dźwięk lub Wideo i ustaw jej właściwość Media na plik, który został dodany.Press Esc to return to the default workspace, add an Audio or Video control, and set its Media property to the file that you added.

  Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

 4. Naciśnij klawisz F5, a następnie odtwórz klip, klikając lub naciskając przycisk odtwarzania dodanej kontrolki.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the control that you added.

  Porada

  Przycisk odtwarzania kontrolki Wideo jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.The play button of the Video control appears when you hover over the control.

 5. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.

Odtwarzanie wideo w serwisie YouTubePlay a YouTube video

 1. Dodaj kontrolkę Wideo i ustaw jej właściwość Media na, ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu adres URL wideo w serwisie YouTube.Add a Video control, and set its Media property to the URL, enclosed in double quotation marks, of a YouTube video.
 2. Naciśnij klawisz F5, a następnie odtwórz klip, klikając lub naciskając przycisk odtwarzania kontrolki Wideo.Press F5, and then play the clip by clicking or tapping the play button of the Video control.
 3. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press Esc to return to the default workspace.