Kontrolka pola wyboru w usłudze PowerAppsCheck box control in PowerApps

Kontrolka, którą użytkownik może zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie, aby ustawić jej wartość na true lub false.A control that the user can select or clear to set its value to true or false.

OpisDescription

Użytkownik może określić wartość logiczną za pomocą tej znanej kontrolki, która jest używana w graficznych interfejsach użytkownika od dziesięcioleci.The user can specify a Boolean value by using this familiar control, which has been used in GUIs for decades.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — początkowa wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text — tekst widoczny na kontrolce lub wpisywany przez użytkownika do kontrolki.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Value — wartość kontrolki wejściowej.Value – The value of an input control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CheckboxBackgroundFill — kolor tła pola otaczającego znacznik wyboru w kontrolce pola wyboru.CheckboxBackgroundFill – The background color of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxBorderColor — kolor obramowania otaczającego znacznik wyboru w kontrolce pola wyboru.CheckboxBorderColor – The color of the border that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckboxSize — szerokość i wysokość pola otaczającego znacznik wyboru w kontrolce pola wyboru.CheckboxSize – The width and height of the box that surrounds the checkmark in a checkbox control.

CheckmarkFill — kolor znacznika wyboru w kontrolce pola wyboru.CheckmarkFill – The color of the checkmark in a checkbox control.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnCheck — w jaki sposób aplikacja reaguje na zmianę wartości pola wyboru lub przełączenie na true.OnCheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to true.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnUncheck — w jaki sposób aplikacja reaguje na zmianę wartości pola wyboru lub przełączenie na false.OnUncheck – How an app responds when the value of a checkbox or a toggle changes to false.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset — określa, czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

VerticalAlign — lokalizacja tekstu na kontrolce względem środka kontrolki w pionie.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

If( Warunek, Wynik )If( Condition, Result )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Pole wyboru, nadaj jej nazwę chkReserve i ustaw jej właściwość Text na Reserve now.Add a Check box control, name it chkReserve, and set its Text property to show Reserve now.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Selektor daty i ustaw jej właściwość Visible na następującą formułę:Add a Date picker control, and set its Visible property to this formula:
  If(chkReserve.Value = true, true)If(chkReserve.Value = true, true)

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?Want more information about the If function or other functions?

 3. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę chkReserve i ustaw jej właściwość Value na true, a następnie ponownie kliknij lub naciśnij kontrolkę chkReserve, aby ustawić jej właściwość Value na false.Press F5, click or tap chkReserve to set its Value property to true, and then click or tap chkReserve again to set its Value property to false.

  Kontrolka Selektor daty zostanie wyświetlona, gdy właściwość Value kontrolki chkReserve jest równa true, ale nie zostanie wyświetlona, gdy ta właściwość ma wartość false.The Date Picker control appears when the Value property of chkReserve is true but not when it's false.

 4. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.