Kontrolki wykresu kolumnowego i liniowego w usłudze PowerAppsColumn chart and Line chart controls in PowerApps

Kontrolki, które wyświetlają dane w postaci wykresów z osiami x i y.Controls that show data as graphs with x- and y-axes.

OpisDescription

Domyślnie kontrolka Wykres kolumnowy lub kontrolka Wykres liniowy obejmuje wiele kontrolek zgrupowanych razem.By default, a Column chart control or a Line chart control comprises multiple controls grouped together. Te kontrolki wyświetlają tytuł, dane i legendę.These controls show a title, data, and a legend.

Kluczowe właściwościKey properties

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

NumberOfSeries — liczba kolumn danych uwzględniona na wykresie kolumnowym lub liniowym.NumberOfSeries – How many columns of data are reflected in a column or line chart.

Wszystkie właściwościAll properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

GridStyle — czy wykres kolumnowy lub liniowy przedstawia swoją oś x, oś y, obie osie, czy żadną.GridStyle – Whether a column or line chart shows its x-axis, its y-axis, both, or neither.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemColorSet – kolor każdego punktu danych na wykresie.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

ItemsGap — odległość między kolumnami na wykresie kolumnowym.ItemsGap – The distance between columns in a column chart.

 • Właściwość ItemsGap jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The ItemsGap property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Markers — czy wykres kolumnowy lub liniowy pokazuje wartość każdego punktu danych.Markers – Whether a column or line chart shows the value of each data point.

MarkerSuffix — tekst, który pojawia się po każdej wartości na wykresie kolumnowym, dla którego właściwość Markers jest ustawiona na true.MarkerSuffix – Text that appears after each value in a column chart for which the Markers property is set to true.

 • Właściwość MarkerSuffix jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The MarkerSuffix property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

MinimumBarWidth — najmniejsza możliwa szerokość kolumny na wykresie kolumnowym.MinimumBarWidth – The narrowest possible width of columns in a column chart.

 • Właściwość MinimumBarWidth jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The MinimumBarWidth property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

SeriesAxisMax — wartość maksymalna osi y wykresu kolumnowego lub liniowego.SeriesAxisMax – The maximum value of the y-axis for a column or line chart.

 • Właściwość SeriesAxisMax jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The SeriesAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

SeriesAxisMin – liczba określająca minimalną wartość osi y dla wykresu kolumnowego.SeriesAxisMin – A number that determines the minimum value of the y-axis for a column chart.

 • Właściwość SeriesAxisMin jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The SeriesAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

XLabelAngle — kąt etykiet poniżej osi x wykresu kolumnowego lub liniowego.XLabelAngle – The angle of the labels below the x-axis of a column or line chart.

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

YAxisMax — wartość maksymalna osi y wykresu liniowego.YAxisMax – The maximum value of the y-axis for a line chart.

 • Właściwość YAxisMax jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The YAxisMax property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YAxisMin – wartość minimalna osi y wykresu liniowego.YAxisMin – The minimum value of the y-axis for a line chart.

 • Właściwość YAxisMin jest dostępna dla kontrolki Wykres kolumnowy, ale nie dla kontrolki Wykres liniowy.The YAxisMin property is available for the Column chart control but not the Line chart control.

YLabelAngle — kąt etykiet obok osi y wykresu liniowego lub kolumnowego.YLabelAngle – The angle of the labels next to the y-axis of a line or column chart.

Max( DataSource, ColumnName )Max( DataSource, ColumnName )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600}) Collect(Revenue, {Year:"2013", Europa:24000, Ganymede:22300, Callisto:21200}, {Year:"2014", Europa:26500, Ganymede:25700, Callisto:24700},{Year:"2014", Europa:27900, Ganymede:28300, Callisto:25600})

  Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Naciśnij klawisz F5, kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Dodaj kontrolkę Wykres kolumnowy lub kontrolkę Wykres liniowy, ustaw jej właściwość Items na Revenue i ustaw jej właściwość NumberOfSeries na 3.Add a Column chart control or a Line chart control, set its Items property to Revenue, and set its NumberOfSeries property to 3.

  Kontrolka pokazuje dane przychodu dla każdego produktu przez trzy lata.The control shows revenue data for each product over three years.