Kontrolka aparatu w usłudze PowerAppsCamera control in PowerApps

Kontrolka, za pomocą której użytkownik może robić zdjęcia przy użyciu aparatu w urządzeniu.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

OpisDescription

Dodanie tej kontrolki pozwala użytkownikowi aktualizować źródło danych o jedno lub większą liczbę zdjęć wszędzie tam, gdzie aplikacja jest uruchomiona.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

Kluczowe właściwościKey properties

Camera — w urządzeniu, które ma więcej niż jeden aparat, identyfikator numeryczny aparatu, z którego korzysta aplikacja.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness — ilość światła dostrzegana w obrazie przez użytkownika.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast — jak łatwo użytkownik może rozróżnić podobne kolory na obrazie.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream — w jaki sposób aplikacja reaguje na aktualizację właściwości Stream.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo — obraz przechwytywany podczas robienia zdjęcia przez użytkownika.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream — automatycznie aktualizowany obraz na podstawie właściwości StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate — jak często aktualizować obraz we właściwości Stream, w milisekundach.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Ta wartość może należeć do zakresu od 100 (1/10 sekundy) do 3 600 000 (1 godz.).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom — wartość procentowa, o którą jest powiększany obraz z aparatu lub widok pliku w przeglądarce PDF.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( ŹródłoDanych, RekordBazowy, RekordZmiany )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Aparat, nazwij ją MójAparat i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix, MyCamera.Photo)Collect(MyPix, MyCamera.Photo)

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji Collect lub innych funkcji?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Naciśnij klawisz F5, a następnie zrób zdjęcie, klikając lub naciskając kontrolkę MójAparat.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.
 3. Dodaj kontrolkę Galeria obrazów. Następnie dopasuj rozmiar jej kontrolki Obraz, szablonu oraz samej kontrolki Galeria obrazów do ekranu.Add an Image gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.
 4. Ustaw właściwość Items kontrolki Galeria obrazów na to wyrażenie:Set the Items property of the Image gallery control to this expression:
  MojeZdjęcia.Url.MyPix.Url.
 5. Ustaw właściwość Image kontrolki Obraz w galerii na to wyrażenie:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.UrlThisItem.Url

  Zrobione zdjęcie pojawi się w kontrolce Galeria obrazów.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Zrób tyle zdjęć, ile chcesz, a następnie wróć do domyślnego obszaru roboczego, naciskając klawisz Esc.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (Opcjonalnie) Ustaw właściwość OnSelect kontrolki Obraz w kontrolce Galeria obrazów na Remove(MojeZdjęcia, ThisItem), naciśnij klawisz F5, a następnie kliknij lub naciśnij zdjęcie, aby je usunąć.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix, ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

Funkcja SaveData umożliwia lokalne zapisywanie zdjęć, a funkcja Patch pozwala aktualizować źródło danych.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.