Kontrolka obrazu w usłudze PowerAppsImage control in PowerApps

Kontrolka umożliwiająca wyświetlanie obrazu, który znajduje się na przykład w lokalnym pliku lub źródle danych.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

OpisDescription

Dodanie co najmniej jednej kontrolki Obraz do aplikacji pozwala wyświetlać pojedyncze obrazy, które nie należą do zestawu danych, lub dołączać obrazy z rekordów w źródłach danych.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Kluczowe właściwościKey properties

Image — nazwa obrazu wyświetlanego w kontrolce obrazu, dźwięku lub mikrofonu.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

ApplyEXIFOrientation — czy należy automatycznie stosować orientację określoną w danych EXIF osadzonych w obrazie.ApplyEXIFOrientation – Whether to automatically apply the orientation specified in the EXIF data embedded with the image.

AutoDisableOnSelect — automatycznie wyłącza kontrolkę, gdy działanie OnSelect jest w toku.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions — włącza właściwości OriginalHeight i OriginalWidth.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

FlipHorizontal — czy przerzucić obraz w poziomie przed wyświetleniem go.FlipHorizontal – Whether to flip the image horizontally before displaying it.

FlipVertical — czy przerzucić obraz w pionie przed wyświetleniem go.FlipVertical – Whether to flip the image vertically before displaying it.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition — pozycja (Fill, Fit, Stretch, Tile lub Center) obrazu na ekranie lub w kontrolce, jeśli ich rozmiar jest inny niż rozmiar obrazu.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

ImageRotation — jak należy obrócić obraz przed wyświetleniem go.ImageRotation – How to rotate the image before displaying it. Możliwe wartości to brak obrotu, 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oraz 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.Values can be none, clockwise (CW) 90 degrees, counter-clockwise (CCW) 90 degrees and clockwise 180 degrees.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight — wysokość oryginalnego obrazu, włączana za pomocą właściwości CalculateOriginalDimensions.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth — szerokość oryginalnego obrazu, włączana za pomocą właściwości CalculateOriginalDimensions.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft — stopień zaokrąglenia lewego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight — stopień zaokrąglenia prawego dolnego rogu kontrolki.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft — stopień zaokrąglenia lewego górnego rogu kontrolki.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight — stopień zaokrąglenia prawego górnego rogu kontrolki.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Transparency — stopień widoczności kontrolek znajdujących się za obrazem.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( ŹródłoDanych, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

PrzykładyExamples

Wyświetlanie obrazu z lokalnego plikuShow an image from a local file

 1. Na karcie Zawartość kliknij lub naciśnij pozycję Multimedia, a następnie pozycję Przeglądaj.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Kliknij lub naciśnij plik obrazu, który chcesz dodać, kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Dodaj kontrolkę Obraz i ustaw jej właściwość Items na nazwę dodanego pliku.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

  Kontrolka Obraz pozwala wyświetlić wskazany obraz.The Image control shows the image that you specified.

Wyświetlanie zestawu obrazów ze źródła danychShow a set of images from a data source

 1. Pobierz ten plik programu Excel i zapisz go na swoim urządzeniu.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. W programie PowerApps Studio utwórz lub otwórz aplikację, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych w okienku po prawej stronie.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Jeśli nie widać pozycji Dodaj źródło danych w okienku po prawej stronie, kliknij lub naciśnij ekran na lewym pasku nawigacyjnym.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj dane statyczne do aplikacji, kliknij lub naciśnij pobrany plik programu Excel, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Otwórz.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Zaznacz pole wyboru Flooring Estimates (Kosztorysy podłóg), a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Connect.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Dodaj kontrolkę Galeria z obrazami i ustaw jej właściwość Items na FlooringEstimates.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add and configure a control?

  Na podstawie linków znajdujących się w pobranym pliku programu Excel w kontrolce Galeria zostaną wyświetlone obrazy produktów obejmujących dywany, drewno twarde i kafelki.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.