Kontrolka wprowadzania piórem w usłudze PowerAppsPen input control in PowerApps

Kontrolka, w której użytkownik może rysować, wymazywać i zaznaczać obszary obrazu.A control in which the user can draw, erase, and highlight areas of an image.

OpisDescription

Użytkownik może użyć tej kontrolki jak tablicy, rysując diagramy i pisząc słowa, które można przekonwertować na tekst.The user can use this control like a whiteboard, drawing diagrams and writing words that can be converted to typed text.

Kluczowe właściwościKey properties

Color — kolor pociągnięć wejściowych.Color – The color of input strokes.

Mode — kontrolka jest w trybie rysowania lub wymazywania.Mode – The control is in Draw or Erase mode. Wybór trybu został wycofany.Select mode has been deprecated.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

Input — dane wejściowe.Input – Input.

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

SelectionColor — kolor tekstu zaznaczonego elementu lub elementów listy albo kolor narzędzia zaznaczania w kontrolce pióra.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionThickness — grubość narzędzia zaznaczania dla kontrolki wprowadzania piórem.SelectionThickness – The thickness of the selection tool for a pen-input control.

ShowControls — czy odtwarzacz audio lub wideo pokazuje, na przykład, przycisk odtwarzania i suwak głośności, a kontrolka pióra pokazuje, na przykład, ikony rysowania, usuwania i czyszczenia.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Collect( CollectionName, DatatoCollect )Collect( CollectionName, DatatoCollect )

PrzykładExample

Tworzenie zestawu obrazówCreate a set of images

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie piórem, nadaj jej nazwę MyDoodles i ustaw jej właściwość ShowControls na true.Add a Pen input control, name it MyDoodles, and set its ShowControls property to true.

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Przycisk, przenieś ją poniżej kontrolki MyDoodles i ustaw właściwość Text kontrolki Przycisk tak, aby wyświetlić Dodaj.Add a Button control, move it below MyDoodles, and set the Text property of the Button control to show Add.
 3. Ustaw właściwość OnSelect kontrolki Przycisk na następującą formułę:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image}) Collect(Doodles, {Sketch:MyDoodles.Image})
 4. Dodaj kontrolkę Galeria obrazów, przenieś ją poniżej kontrolki Przycisk i zmniejsz szerokość kontrolki Galeria obrazów, aż pokaże ona trzy elementy.Add an Image gallery control, move it below the Button control, and shrink the width of the Image gallery control until it shows three items.
 5. Ustaw właściwość Items kontrolki Galeria obrazów na Doodles, a następnie naciśnij klawisz F5.Set the Items property of the Image gallery control to Doodles, and then press F5.
 6. Narysuj obraz w kontrolce MyDoodles, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk.Draw an image in MyDoodles, and then click or tap the Button control.

  Narysowany obraz pojawi się w kontrolce Galeria obrazów.The image that you drew appears in the Image gallery control.

 7. (opcjonalnie) W kontrolce Wprowadzanie piórem kliknij lub naciśnij ikonę, aby wyczyścić narysowany obraz, narysować inny obraz, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Przycisk.(optional) In the Pen input control, click or tap the icon to clear the image that you drew, draw another image, and then click or tap the Button control.
 8. W kontrolce Galeria obrazów ustaw właściwość OnSelect kontrolki Obraz na następującą formułę:In the Image gallery control, set the OnSelect property of the Image control to this formula:
  Remove(Doodles, ThisItem) Remove(Doodles, ThisItem)
 9. Usuń rysunek, klikając lub naciskając go w kontrolce Galeria obrazów.Remove a drawing by clicking or tapping it in the Image gallery control.

Użyj funkcji SaveData, aby zapisać rysunki lokalnie, lub funkcji Patch, aby zapisać je do źródła danych.Use the SaveData function to save your drawings locally or the Patch function to save them to a data source.