Kontrolka przycisku radiowego w usłudze PowerAppsRadio control in PowerApps

Listę z wyświetlonymi wszystkimi opcjami, z których użytkownik może wybrać tylko jedną.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

OpisDescription

Kontrolka Przycisk radiowy, znana użytkownikom od bardzo wielu lat, najlepiej sprawdza się, gdy zawiera tylko kilka opcji, które wzajemnie się wykluczają.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

Kluczowe właściwościKey properties

Default — początkowa wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items Źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Po dodaniu galerii, listy lub wykresu lista właściwości domyślnie wyświetla właściwość Items, dzięki czemu możesz łatwo określić dane, które powinny być wyświetlane przez nową kontrolkę.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Na przykład możesz ustawić właściwość Items galerii na tabelę Account w programie Salesforce, na tabelę o nazwie Inventory utworzoną w programie Excel i przekazaną do chmury lub na listę programu SharePoint o nazwie ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value — wartość kontrolki wejściowej.Value – The value of an input control.

Wszystkie właściwościAll properties

Align — lokalizacja tekstu w odniesieniu do środka kontrolki w poziomie.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight — odległość między, na przykład, wierszami tekstu lub elementami na liście.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill — kolor tła okręgów w kontrolce przycisku radiowego.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor — kolor okręgów odpowiadających poszczególnym opcjom w kontrolce przycisku radiowego.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill — kolor wyświetlany wewnątrz okręgu odpowiadającego wybranej opcji w kontrolce przycisku radiowego.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize — średnica okręgów w kontrolce przycisku radiowego.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset — określa, czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( ŹródłoDanych, NazwaKolumny )Distinct( DataSource, ColumnName )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk radiowy, nadaj jej nazwę Ceny i ustaw jej właściwość Items na tę formułę:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  ["Standardowa", "Premium"]["Standard", "Premium"]

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Dodaj kontrolkę Etykieta, przenieś ją poniżej kontrolki Przycisk radiowy i ustaw właściwość Text kontrolki Etykieta na tę formułę:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Premium" in Ceny.Selected.Value, "200 zł dziennie", "150 zł dziennie")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?Want more information about the If function or other functions?

 3. Naciśnij klawisz F5, a następnie wybierz jedną z opcji w kontrolce Przycisk radiowy.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  W kontrolce Etykieta jest wyświetlany tekst odpowiadający wybranej opcji.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (Opcjonalnie) Wybierz drugą opcję w kontrolce Przycisk radiowy, aby sprawdzić, czy pojawi się odpowiedni tekst.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego, naciśnij klawisz Esc.To return to the default workspace, press Esc.