Kontrolka pola listy w usłudze PowerAppsList Box control in PowerApps

Lista, na której użytkownik może wybrać jeden lub więcej elementów.A list in which the user can select one or multiple items.

OpisDescription

Kontrolka Pole listy zawsze wyświetla wszystkie dostępne opcje (w przeciwieństwie do kontrolki Lista rozwijana), z których użytkownik może jednocześnie wybrać więcej niż jeden element (w przeciwieństwie do kontrolki Przycisk radiowy).A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

Kluczowe właściwościKey properties

Default — wstępna wartość kontrolki przed jej zmianą przez użytkownika.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items — źródło danych pokazywanych w kontrolce, takiej jak galeria, lista czy wykres.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Dodatkowe właściwościAdditional properties

BorderColor — kolor obramowania kontrolki.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle — rodzaj obramowania kontrolki: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) lub None (brak).BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness — grubość obramowania kontrolki.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness — grubość obramowania kontrolki, gdy ma ona fokus klawiatury.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color — kolor tekstu w kontrolce.Color – The color of text in a control.

DisplayMode — czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edit), czy tylko wyświetla dane (View) lub jest wyłączona (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor — kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor — kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill — kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill — kolor tła kontrolki.Fill – The background color of a control.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Bold (pogrubiony), Semibold (półpogrubiony), Normal (normalny) lub Lighter (cieńszy).FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor — kolor obramowania kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor — kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik wskazuje kontrolkę wskaźnikiem myszy.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft — odległość między tekstem w polu listy i jej lewą krawędzią.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight — odległość między na przykład wierszami tekstu lub elementami na liście.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange — sposób reagowania aplikacji na zmianę wartości kontrolki przez użytkownika (na przykład przez zmianę pozycji suwaka).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect — sposób, w jaki aplikacja ma reagować na naciśnięcia lub kliknięcia kontrolki przez użytkownika.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset — czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor — kolor tekstu zaznaczonego elementu lub elementów listy albo kolor narzędzia zaznaczania w kontrolce pióra.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill — kolor tła wybranego elementu lub elementów listy albo zaznaczonego obszaru kontrolki pióra.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple — czy użytkownik może wybrać więcej niż jeden element w polu listy.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex — po ustawieniu na wartość inną niż zero pozwala dostosować w czasie wykonywania kolejność przechodzenia między kontrolkami klawiszem Tab.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

ToolTip — tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible — czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.Width – The distance between a control's left and right edges.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( ŹródłoDanych, NazwaKolumny )Distinct( DataSource, ColumnName )

PrzykładExample

 1. Dodaj kontrolkę Pole listy, nadaj jej nazwę CategoryList i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Dywan","Drewno","Kafelek"] ["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Kategorie podłóg w polu listy

 2. Dodaj trzy kontrolki Lista rozwijana, przenieś je pod kontrolkę CategoryList, nadaj im nazwy CarpetList, HardwoodList i TileList.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.
 3. Ustaw właściwość Items każdej kontrolki Lista rozwijana na jedną z następujących wartości:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • HardwoodList: ["Złoty tek","Naturalny orzesznik", "Mahoń Wiktoria"]HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Nazwy podłóg na listach rozwijanych

 4. Ustaw właściwość Visible każdej kontrolki Lista rozwijana na jedną z następujących wartości:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   Potrzebujesz dalszych informacji na temat funkcji If lub innych funkcji?Want more information about the If function or other functions?

 5. Naciśnij klawisz F5, a następnie wybierz jeden lub więcej elementów w kontrolce CategoryList.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  Zostanie wyświetlona odpowiednia kontrolka lub kontrolki Lista rozwijana zgodnie z wyborem lub wyborami.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Nazwy podłóg na listach rozwijanych

 6. (opcjonalnie) Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do domyślnego obszaru roboczego.(optional) Press Esc to return to the default workspace.