Kontrolka tabeli danych w usłudze PowerAppsData table control in PowerApps

Umożliwia wyświetlenie zestawu danych w formacie tabelarycznym.Shows a set of data in a tabular format.

OpisDescription

Kontrolka Tabela danych pozwala wyświetlić zestaw danych w formacie, który zawiera nagłówki kolumn dla wszystkich wyświetlanych pól.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Twórca aplikacji ma pełną kontrolę nad zakresem wyświetlanych pól oraz ich kolejnością.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Kontrolka Tabela danych, podobnie jak kontrolka Galeria, ma właściwość Selected, która wskazuje zaznaczony wiersz.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. Dzięki temu kontrolkę Tabela danych można połączyć z innymi kontrolkami.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

MożliwościCapabilities

Kontrolka Tabela danych została wprowadzona w usłudze PowerApps 5 maja 2017 r.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. W tej sekcji omówiono obsługiwane i nieobsługiwane funkcje.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Teraz dostępneNow available

 • Dane w kontrolce Tabela danych są tylko do odczytu.Data in a Data table control is read-only.
 • W kontrolce Tabela danych jest zawsze zaznaczony jeden wiersz.A single row is always selected in a Data table control.
 • Współdziałanie kontrolki Tabela danych z połączonym lub lokalnym źródłem danych.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • W uruchomionej aplikacji można dostosowywać szerokość kolumn w kontrolce Tabela danych, ale zmiany nie są zapisywane.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • W kontrolce Tabela danych jest wyświetlany zestaw domyślnych pól po połączeniu jej z łącznikiem, w którym zaimplementowano tę funkcję, takim jak Common Data Service.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. Można wtedy wyświetlać i ukrywać te oraz inne pola stosownie do potrzeb.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Dostosowywanie szerokości kolumn i tekstu nagłówków.Customize column width and heading text.
 • Wyświetlanie hiperlinków w kontrolce Tabela danych.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Kopiowanie i wklejanie kontrolki Tabela danych.Copy and paste a Data table control.

Jeszcze niedostępneNot yet available

 • Dostosowywanie stylów poszczególnych kolumn.Customize the styling of individual columns.
 • Dodawanie kontrolki Tabela danych na kontrolce formularza.Add a Data table control in a form control.
 • Zmiana wysokości wszystkich wierszy.Change the height of all rows.
 • Wyświetlanie obrazów w kontrolce Tabela danych.Show images in a Data table control.
 • Wyświetlanie pól z powiązanych jednostek.Show fields from related entities.
 • Wbudowane filtrowanie i sortowanie danych według nagłówków kolumn.Use built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Dodawanie kontrolki Tabela danych na kontrolce Galeria.Add a Data table control in a Gallery control.
 • Edytowanie danych w kontrolce Tabela danych.Edit data in the Data table control.
 • Zaznaczanie wielu wierszy.Select multiple rows.

Znane problemyKnown issues

 • W przypadku użycia funkcji FirstN we właściwości Items nie są wyświetlane dane.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

Kluczowe właściwościKey properties

 • Items — źródło danych wyświetlanych w kontrolce Tabela danych.Items – The source of data that appears in the Data table control.
 • Selected — zaznaczony wiersz w kontrolce Tabela danych.Selected – The selected row in the Data table control.

Inne właściwościOther properties

 • BorderColor — kolor obramowania kontrolki Tabela danych.BorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle — styl obramowania kontrolki Tabela danych.BorderStyle – The style of the Data table control's border. Dostępne opcje to: Solid (ciągłe), Dashed (kreskowane), Dotted (kropkowane) i None (brak).The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness — grubość obramowania kontrolki Tabela danych.BorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color — domyślny kolor tekstu we wszystkich wierszach danych.Color – The default text color for all data rows.
 • Fill — domyślny kolor tła we wszystkich wierszach danych.Fill – The default background color for all data rows.
 • Font — domyślna czcionka we wszystkich wierszach danych.Font - The default font for all data rows.
 • FontWeight — domyślna grubość czcionki we wszystkich wierszach danych.FontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor — kolor tekstu w nagłówkach kolumn.HeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill — kolor tła w nagłówkach kolumn.HeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont — czcionka w nagłówkach kolumn.HeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight — grubość czcionki w nagłówkach kolumn.HeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize — rozmiar czcionki w nagłówkach kolumn.HeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height — odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki Tabela danych.Height – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor — kolor tekstu w wierszu wskazywanym przez wskaźnik myszy.HoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill — kolor tła w wierszu wskazywanym przez wskaźnik myszy.HoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText — komunikat widoczny w przypadku braku rekordów do wyświetlenia w kontrolce Tabela danych.NoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor — kolor tekstu w zaznaczonym wierszu.SelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill — kolor tła w zaznaczonym wierszu.SelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size — domyślny rozmiar czcionki we wszystkich wierszach danych.Size – The default font size for all data rows.
 • Visible — wartość określająca, czy kontrolka Tabela danych jest widoczna czy ukryta.Visible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width — odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki Tabela danych.Width – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X — odległość między lewą krawędzią kontrolki Tabela danych a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (lub lewą krawędzią ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • Y — odległość między górną krawędzią kontrolki Tabela danych a górną krawędzią jej kontenera nadrzędnego (lub górną krawędzią ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

PrzykładyExamples

Podstawowy sposób użyciaBasic usage

 1. Tworzenie pustej aplikacji na tablet.Create a blank tablet app.
 2. Na karcie Wstawianie kliknij lub naciśnij pozycję Tabela danych.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Dodawanie kontrolki tabeli danych do ekranu

  Na ekranie pojawi się kontrolka Tabela danych.A Data table control is added to the screen.

 3. Zmień nazwę kontrolki Tabela danych na SalesOrderTable i zmień jej rozmiar, tak aby zajmowała cały ekran.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.
 4. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij strzałkę w dół na prawo od tekstu Nie wybrano źródła danych, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Dodawanie źródła danych

 5. Na liście połączeń kliknij lub naciśnij połączenie bazy danych Common Data Service.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  Wybieranie połączenia ze źródłem danych

 6. Na liście jednostek kliknij lub naciśnij pozycję Sales order, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Wybieranie jednostki Sales order

  Kontrolka Tabela danych jest teraz połączona ze źródłem danych Sales order.The Data table control is now attached to the Sales order data source. W kontrolce Tabela danych pojawi się kilka początkowych pól, ponieważ używamy łącznika, który zapewnia taką możliwość.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Tabela danych

 7. W prawym okienku zaznacz odpowiednie pola wyboru, aby wyświetlić lub ukryć poszczególne pola.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Aby na przykład ukryć pole CustomerPurchaseOrderReference, zaznacz wyświetlane obok niego pole wyboru.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. W prawym okienku zmień kolejność pól, przeciągając je w górę lub w dół.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Zmienianie kolejności pól

  W kontrolce SalesOrderTable zostaną wyświetlone pola we wskazanej kolejności.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Zaktualizowana tabela danych

Zmienianie stylu nagłówka kontrolki tabeli danychRestyle the header for the Data table control

 1. Przy zaznaczonej kontrolce Tabela danych w prawym okienku kliknij lub naciśnij kartę Zaawansowane.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.
 2. Kliknij lub naciśnij pole właściwości HeadingFill, a następnie zmień jego wartość na RGBA(62,96,170,1).Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62,96,170,1).
 3. Kliknij lub naciśnij pole właściwości HeadingColor, a następnie zmień jego wartość na White.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.
 4. Kliknij lub naciśnij pole właściwości HeadingSize, a następnie zmień jego wartość na 14.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Tabela danych

Łączenie kontrolki tabeli danych z inną kontrolkąConnect a Data table control to another control

 1. Dodaj kontrolkę Formularz edycji na ekranie.Add an Edit form control to the screen.
 2. Zmień rozmiar kontrolek Tabela danych i Formularz edycji, tak aby kontrolka Tabela danych była wyświetlana w lewej części ekranu, a kontrolka Formularz edycji w jego prawej części.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  Kontrolki Tabela danych i Formularz edycji wyświetlane na jednym ekranie

 3. Przy zaznaczonym formularzu Form1 w prawym okienku zmień liczbę kolumn na 1.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.
 4. Połącz formularz Form1 ze źródłem danych Sales order.Connect Form1 to the Sales order data source.

  W formularzu Form1 pojawi się kilka początkowych pól.Several initial fields appear in Form1.

  Formularz Form1 z początkowymi polami

 5. W prawym okienku kliknij lub naciśnij kartę Zaawansowane.In the right pane, click or tap the Advanced tab.
 6. Ustaw właściwość Item formularza Form1 na wartość SalesOrderTable.Selected.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Formularz Form1 wyświetla informacje z wiersza zaznaczonego w kontrolce Tabela danych.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  Formularz edycji połączony z tabelą danych