Funkcje Calendar i Clock w usłudze PowerAppsCalendar and Clock functions in PowerApps

Pobiera informacje o bieżących ustawieniach regionalnych kalendarza i zegara.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

OpisDescription

Funkcje Calendar i Clock pobierają informacje o bieżących ustawieniach regionalnych.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Za pomocą tych funkcji można wyświetlić datę i godzinę w języku bieżącego użytkownika.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. Jednokolumnowe tabele zwracane przez funkcje Calendar i Clock mogą być używane bezpośrednio z właściwością Items kontrolek Lista rozwijana i Pole listy.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FunkcjaFunction OpisDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Jednokolumnowa tabela zawierająca pełne nazwy poszczególnych miesięcy zaczynająca się od pozycji „January”.Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Jednokolumnowa tabela zawierająca skrócone nazwy poszczególnych miesięcy zaczynająca się od pozycji „Jan”.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Jednokolumnowa tabela zawierająca pełne nazwy poszczególnych dni tygodnia zaczynająca się od pozycji „Sunday”.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Jednokolumnowa tabela zawierająca skrócone nazwy poszczególnych dni tygodnia zaczynająca się od pozycji „Sun” (skrócona nazwa Sunday).Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Jednokolumnowa tabela zawierająca rozwinięte oznaczenia „AM” i „PM” pisane wielkimi literami.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Jeśli w danym języku jest używany format 24-godzinny, ta tabela będzie pusta.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Jednokolumnowa tabela zawierająca skrócone oznaczenia „A” i „P” pisane wielkimi literami.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Jeśli w danym języku jest używany format 24-godzinny, ta tabela będzie pusta.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Wartość logiczna wskazująca, czy w danych ustawieniach regionalnych jest używany format 24-godzinny.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Za pomocą funkcji Text można sformatować wartości daty i godziny przy użyciu tych samych informacji.Use the Text function to format date and time values using this same information. Funkcja Language zawraca bieżący język i kod regionu.The Language function returns the current language and region code.

SkładniaSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

PrzykładyExamples

  1. Wstaw kontrolkę listy rozwijanej.Insert a Dropdown control.
  2. Ustaw następującą formułę właściwości Items:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Użytkownicy Twojej aplikacji mogą teraz wybrać miesiąc w swoim języku.Users of your app can now select a month in their own language. Element MonthsLong można zastąpić dowolną jednokolumnową tabelą zawróconą przez funkcję Calendar, tworząc w ten sposób selektory dnia tygodnia i godziny.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

W Stanach Zjednoczonych, jeśli funkcja Language zwraca wartość „en-US”, zastosowanie funkcji Calendar daje następujące wyniki:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Wartość zwracana zawiera pełne nazwy poszczególnych miesięcy i zaczyna się od stycznia.The return value contains the full names of each month, starting with "January". [ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Wartość zwracana zawiera skrócone nazwy poszczególnych miesięcy i zaczyna się od stycznia.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". [ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Wartość zwracana zawiera pełne nazwy poszczególnych dni tygodnia i zaczyna się od niedzieli.The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". [ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Wartość zwracana zawiera skrócone nazwy poszczególnych dni tygodnia i zaczyna się od niedzieli.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". [ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() W tym języku jest używany format 12-godzinny.This language uses a 12-hour clock. Wartość zwracana zawiera rozwinięte oznaczenia AM i PM pisane wielkimi literami.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() W tym języku jest używany format 12-godzinny.This language uses a 12-hour clock. Wartość zwracana zawiera skrócone oznaczenia AM i PM pisane wielkimi literami.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() W tym języku jest używany format 12-godzinny.This language uses a 12-hour clock. falsefalse