Funkcje Concat i Concatenate w usłudze PowerAppsConcat and Concatenate functions in PowerApps

Łączy poszczególne ciągi tekstu i ciągi w tabelach.Concatenates individual strings of text and strings in tables.

OpisDescription

Funkcja Concat łączy wynik formuły zastosowanej względem wszystkich rekordów tabeli, tworząc jeden ciąg.The Concat function concatenates the result of a formula applied across all the records of a table, resulting in a single string. Za pomocą tej funkcji można sumować ciągi tabeli, podobnie jak sumuje się liczby za pomocą funkcji Sum.Use this function to summarize the strings of a table, just as the Sum function does for numbers.

Pola aktualnie przetwarzanego rekordu są dostępne w formule.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Do odwoływania się do nich służy nazwa — tak jak w przypadku każdej innej wartości.You simply reference them by name as you would any other value. Do właściwości kontrolki i innych wartości można się też odwoływać z całej aplikacji.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady poniżej i pracę z zakresami rekordów.For more details, see the examples below and working with record scope.

Funkcja Split pozwala podzielić ciąg na tabelę podciągów.Use the Split function to split a string into a table of substrings.

Funkcja Concatenate umożliwia połączenie różnych poszczególnych ciągów oraz tabeli ciągów zawierającej jedną kolumnę.The Concatenate function concatenates a mix of individual strings and a single-column table of strings. W przypadku poszczególnych ciągów funkcja ta działa tak samo jak operator &.Used with individual strings, this function is equivalent to using the & operator. Aby z tabeli, która zawiera wiele kolumn, utworzyć tabelę z jedną kolumną, można skorzystać z formuły obejmującej funkcję ShowColumns.You can use a formula that includes the ShowColumns function to create a single-column table from a table that has multiple columns.

SkładniaSyntax

Concat( Tabela, Formuła )Concat( Table, Formula )

 • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, na której będą wykonywane działania.Table to operate on.
 • Formuła — wymagane.Formula - Required. Formuła, która zostanie zastosowana względem rekordów tabeli.Formula to apply across the records of the table.

Concatenate( Ciąg1 [, Ciąg2, ...] )Concatenate( String1 [, String2, ...] )

 • Ciągi — wymagane.String(s) - Required. Różne poszczególne ciągi lub tabela ciągów zawierająca jedną kolumnę.Mix of individual strings or a single-column table of strings.

PrzykładyExamples

ConcatConcat

 1. Dodaj kontrolkę Przycisk i ustaw jej właściwość OnSelect na następującą formułę:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})Collect(Products, {String:"Violin", Wind:"Trombone", Percussion:"Bongos"}, {String:"Cello", Wind:"Trumpet", Percussion:"Tambourine"})

 2. Naciśnij klawisz F5, kliknij przycisk, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby wrócić do obszaru roboczego projektowania.Press F5, click the button, and then press Esc to return to the design workspace.
 3. Dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw jej właściwość Text na następującą formułę:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Concat(Products, String & " ")Concat(Products, String & " ")

  Etykieta to Violin Cello.The label shows Violin Cello.

ConcatenateConcatenate

 1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu i nadaj jej nazwę AuthorName.Add a Text input control, and name it AuthorName.
 2. Dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw jej właściwość Text na następującą formułę:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Concatenate("By ", AuthorName.Text)Concatenate("By ", AuthorName.Text)
 3. W polu AuthorName wpisz swoje imię i nazwisko.Type your name in AuthorName.

  Na etykiecie będzie widniał ciąg By oraz Twoje imię i nazwisko.The label shows By followed by your name.

W przypadku tabeli Employees zawierającej kolumnę FirstName i LastName ta formuła spowodowałaby połączenie danych w poszczególnych wierszach tych kolumn.If you had an Employees table that contained a FirstName column and a LastName column, this formula would concatenate the data in each row of those columns.
Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)Concatenate(Employees.FirstName, " ", Employees.LastName)