Zarządzanie lokalną bramą danych w usłudze PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Zainstaluj lokalną bramę danych, aby szybko i bezpiecznie przesyłać dane między usługą PowerApps a źródłem danych, które nie znajduje się w chmurze, takim jak lokalna baza danych programu SQL Server lub lokalna witryna programu SharePoint.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Wyświetlaj wszystkie bramy, do których masz uprawnienia administracyjne, oraz zarządzaj uprawnieniami i połączeniami dla tych bram.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Za pomocą bramy można połączyć się z danymi lokalnymi przez te połączenia:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilesystemFilesystem
 • DB2DB2

Wymagania wstępnePrerequisites

 • Nazwa użytkownika i hasło, których użyto podczas tworzenia konta w usłudze PowerApps.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Uprawnienia administracyjne do bramy.Administrative permissions on a gateway. (Domyślnie otrzymujesz te uprawnienia do każdej bramy, którą zainstalujesz, a administrator innej bramy może nadać Ci te uprawnienia do tej bramy.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • Licencja, która obsługuje dostęp do danych lokalnych przy użyciu bramy lokalnej.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję dotyczącą łączności na stronie cennika.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Bramy i połączenia lokalne mogą być tworzone i używane tylko w środowisku domyślnym użytkownika.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Instalowanie bramyInstall a gateway

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym witryny powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Bramy.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Pozycja Bramy na lewym pasku nawigacyjnym

 2. Jeśli nie masz uprawnień administracyjnych do bramy, kliknij lub naciśnij pozycję Zainstaluj bramę teraz (lub Nowa brama w prawym górnym rogu), a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora, który zostanie wyświetlony.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Instalowanie bram

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie instalowania bramy, zobacz Understand on-premises data gateways (Omówienie lokalnych bram danych).For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Wyświetlanie uprawnień bramy i zarządzanie nimiView and manage gateway permissions

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym witryny powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Bramy, a następnie kliknij lub naciśnij bramę.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.
 2. Dodaj użytkownika do bramy, klikając lub naciskając pozycję Użytkownicy, określając grupę użytkowników, a następnie określając poziom uprawnień:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Może używać: użytkownicy, którzy mogą tworzyć połączenia w bramie do użycia na potrzeby aplikacji i przepływów, ale nie mogą udostępniać bramy.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Użyj tego uprawnienia dla użytkowników, którzy będą uruchamiać aplikacje, ale nie będą ich udostępniać.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Może używać i udostępniać: użytkownicy, którzy mogą utworzyć połączenie w bramie do wykorzystania przez aplikacje i przepływy oraz automatycznie udostępniać bramę w przypadku udostępniania aplikacji.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Użyj tego uprawnienia dla użytkowników, którzy muszą udostępniać aplikacje innym użytkownikom lub organizacji.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Administrator: administratorzy, którzy mają pełną kontrolę nad bramą, a w tym nad dodawaniem użytkowników, ustawianiem uprawnień, tworzeniem połączeń ze wszystkimi źródłami danych i usuwaniem bramy.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

Dla poziomów uprawnień Może używać i Może używać i udostępniać wybierz źródła danych, z którymi użytkownik może łączyć się za pośrednictwem bramy.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Wyświetlanie połączeń bramy i zarządzanie nimiView and manage gateway connections

 1. Na lewym pasku nawigacyjnym witryny powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Bramy, a następnie kliknij lub naciśnij bramę.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.
 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia, a następnie kliknij lub naciśnij połączenie, aby wyświetlić jego szczegóły, edytować ustawienia lub usunąć je.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.
 3. Aby udostępnić połączenie, kliknij lub naciśnij pozycję Udostępnij, a następnie dodaj albo usuń użytkowników.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Uwaga: Można udostępniać tylko niektóre typy połączeń, takie jak połączenia programu SQL Server.Note: You can share only some types of connections, such as SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie zasobów aplikacji.For more information, see Share app resources.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu połączeniem, zobacz Zarządzanie połączeniami.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Rozwiązywanie problemów i zaawansowana konfiguracjaTroubleshooting and Advanced Configuration

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z bramami lub konfigurowania usługi bramy w sieci, zobacz Understand on-premises data gateways (Omówienie lokalnych bram danych).For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Następne krokiNext steps