Udostępnianie zasobów aplikacjiShare app resources

Zanim udostępnisz aplikację, rozważ typy zasobów, na których ona bazuje, takie jak:Before you share an app, consider the types of resources on which it relies, such as one or more of the following:

  • połączenie ze źródłem danych,a connection to a data source
  • brama danych lokalnych,an on-premises data gateway
  • łącznik niestandardowya custom connector
  • skoroszyt programu Excel lub inna usługa,an Excel workbook or other service
  • przepływ.a flow

Niektóre z tych zasobów są udostępniane automatycznie po udostępnieniu aplikacji.Some of these resources are shared automatically when you share the app. Inne zasoby wymagają od Ciebie lub osób, którym udostępniasz aplikację, wykonania dodatkowych kroków, aby aplikacja działała w oczekiwany sposób.Other resources require you or the people with whom you share the app to take extra steps so that the app works as you expect.

Możesz także udostępniać swoje połączenia, łączniki niestandardowe i bramy danych lokalnych całej organizacji.You can also share your connections, custom connectors and on-premises data gateway with your entire organization.

PołączeniaConnections

Niektóre typy połączeń, takie jak SQL Server, są udostępniane automatycznie, ale inne wymagają, aby użytkownicy tworzyli własne połączenia ze źródłem danych lub źródła w aplikacji.Some types of connections, such as SQL Server, are shared automatically, but others require users to create their own connections to the data source or sources in the app.

Na stronie powerapps.com możesz określić, czy połączenie zostanie udostępnione automatycznie, i zaktualizować uprawnienia do udostępniania.On powerapps.com, you can determine whether a connection will be shared automatically, and you can update sharing permissions. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij pozycję Zarządzaj, kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia, a następnie kliknij lub naciśnij połączenie.In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap a connection. Jeśli zostanie wyświetlona karta Udostępnianie, połączenie zostanie udostępnione automatycznie.If the Share tab appears, the connection will be shared automatically.

Karta Udostępnianie na stronie szczegółów połączenia

Lokalne bramy danychOn-premises data gateways

Jeśli utworzysz i udostępnisz aplikację, w której znajdują się dane ze źródła lokalnego, automatycznie udostępniona zostanie lokalna brama danych wraz z niektórymi typami połączeń do tej bramy.If you create and share an app that includes data from an on-premises source, the on-premises data gateway itself and certain types of connections to that gateway will be shared automatically. Każde połączenie, które nie jest udostępniane automatycznie, można udostępnić ręcznie (jak pokazano w poprzedniej sekcji) lub zezwolić aplikacji na monitowanie użytkowników o tworzenie ich własnych połączeń.For any connection that isn’t shared automatically, you can share it manually (as the previous section shows) or let the app prompt users to create their own connections. Aby pokazać połączenie lub połączenia, z którymi została skonfigurowana brama:To show the connection or connections with which a gateway has been configured:

  1. Otwórz stronę powerapps.com, kliknij lub naciśnij pozycję Zarządzaj na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Bramy.Open powerapps.com, click or tap Manage in the left navigation bar, and then click or tap Gateways.
  2. Kliknij lub naciśnij bramę, a następnie kliknij lub naciśnij kartę Połączenia.Click or tap a gateway, and then click or tap the Connections tab.

Uwaga

Jeśli udostępniasz ręcznie co najmniej jedno połączenie, w poniższych sytuacjach może się okazać konieczne jego ponowne udostępnienie:If you share one or more connections manually, you might need to reshare them under these circumstances:

  • Dodajesz lokalną bramę danych do aplikacji, która została już udostępniona.You add an on-premises data gateway to an app that you’ve already shared.
  • Zmieniasz zbiór osób lub grup, którym udostępniasz aplikację z lokalną bramą danych.You change the set of people or groups with whom you’ve shared an app that has an on-premises data gateway.

Łączniki niestandardoweCustom connectors

Gdy udostępniasz aplikację korzystającą z łącznika niestandardowego, jest on automatycznie udostępniany, ale użytkownicy muszą utworzyć własne połączenia do niego.When you share an app that uses a custom connector, it is automatically shared, but users must create their own connections to it.

W witrynie powerapps.com możesz wyświetlić lub zaktualizować uprawnienia do łącznika niestandardowego.On powerapps.com, you can view or update permissions for a custom connector. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij pozycję Zarządzaj, kliknij lub naciśnij pozycję Połączenia, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Nowe połączenie (w prawym górnym rogu).In the left navigation bar, click or tap Manage, click or tap Connections, and then click or tap New connection (in the upper-right corner). Kliknij lub naciśnij pozycję Niestandardowe, a następnie kliknij lub naciśnij łącznik niestandardowy w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o nim.Click or tap Custom, and then click or tap a custom connector to display details about it.

Skoroszyty programu ExcelExcel workbooks

Jeśli udostępniona aplikacja używa danych, do których nie wszyscy użytkownicy mają dostęp (takich jak skoroszyt programu Excel na koncie magazynu w chmurze), udostępnij te dane.If a shared app uses data to which not all users have access (such as an Excel workbook in a cloud-storage account), share the data.

PrzepływyFlows

Jeśli udostępniasz aplikację obejmującą przepływ, użytkownicy uruchamiający tę aplikację będą monitowani o potwierdzenie lub zaktualizowanie wszystkich połączeń, na których opiera się ten przepływ.If you share an app that includes a flow, users who run the app will be prompted to confirm or update any connections on which the flow relies. Dodatkowo tylko osoba, która utworzyła przepływ, będzie mogła dostosować jego parametry.In addition, only the person who created the flow can customize its parameters. Przykładowo możesz utworzyć przepływ, który wysyła wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres, a inni użytkownicy nie będą mogli zmienić tego adresu.For example, you can create a flow that sends mail to an address that you specify, but other users can’t change that address.